BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Bergslagen – Wikipedia
Under 1920-talets krisår lades många äldre träkolshyttor ned, en utveckling som fortsatte till den sista blåstes ned i mitten på 1960-talet Västmanland. År 1648 återfördes de frånskilda delarna av länet till Örebro län, som därefter åter hade ungefär samma omfattning som det nuvarande länet. På 1970-talet kom nästa kris, vilken drabbade i stort sett hela västvärldens stålindustri Örebro län. Geografi Länet består av landskapet Närke samt delar av landskapen Värmland, Västergötland, Västmanland, Östergötland och Dalarna (mindre delar av Närke tillhör emellertid Västmanlands, Södermanlands respektive Östergötlands län). Domnarvets Jernverk anlades 1872–78 utmed järnvägen Falun–Göteborg, och kom att bli en av de främsta anledningarna till staden Borlänges etablering på samma plats Värmland. Länet har två nationalparker, Tivedens nationalpark och Garphyttans nationalpark Antalet naturreservat är drygt 120 stycken. En vidare definition av Bergslagen omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland Dalarna. År 1963 överfördes ett område kring Malingsbo-Kloten med 3 invånare och en areal på 2,01 kvadratkilometer från Malingsbo socken i Dalarna till Ramsbergs socken och Örebro län. Exporten av järnmalmen kom att bli viktig Närke. Vapnet fastställdes av Kungl Maj:t 1944 och innefattar de då ingående landskapens vapensköldar. Bergsprivilegier innehöll dels skyldigheter som avraden till kronan, dels förmåner som att bergsmännen saknade rusttjänst Östergötland. Länet har 12 kommuner där Ljusnarsberg är den minsta befolkningsmässigt med 4 893 invånare, och Örebro den största med 142 165. Bergslagerna innefattade östra delar av Värmland, södra Dalarna och angränsande bergslag i Västmanland och Närke Uppland. Örebro läns valkrets är egen valkrets vid riksdagsval i Sverige. Exempelvis spelade inte vattenkraften in längre och transportkostnaderna hade minskat Gästrikland. Demografi - Befolkningsutvecklingen i Örebro län 1970–2012 År Invånare 1970    275 490 1975    273 923 1980    274 356 1985    270 211 1990    272 513 1995    276 417 2000    273 615 2005    274 121 2010    280 230 2012    283 113 Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid. Bergslagen hade dock förlorat sina geografiska fördelar nu Gruva. 1974 överfördes delar av Glanshammars landskommun (Götlunda församling) till Västmanlands län. Ordet bergslag i den betydelse nämns första gången 1444 angående Norbergs hytta, och några år senare, 1508, finns skriftliga belägg för att kalla ett område Bergslagerna Metallindustri. Innehåll 1 Gränshistoria 2 Länsvapnet 3 Geografi 4 Demografi 5 Kommuner 5.1 Tätorter 6 Se även 7 Referenser 8 Externa länkar Gränshistoria Örebro län har funnits under två tidsepoker, dels under perioden 1639-54, dels från år 1779 . Även helt nya, ur transportsynpunkt bättre lokaliserade, järnverk kom att anläggas Medeltiden. . Sedan medeltiden eller längre har bergshantering, brytning och smältning av malmer (bergsbruk) haft en stark ställning i området Bergsbruk. År 1779 frånskildes Värmlands län och Örebro län bildades ånyo. Lokaliseringen av vidareförädlingen av järnmalmen kunde istället med fördel förläggas vid kusten Järnbruk. Notera att länsgränsen har ändrats sen dess. Detta kom att fungera bra fram till 1800-talets senare del då ny teknik och utländsk konkurrens började slå undan grunden för den metallhantering som då bedrevs Stålkrisen. Senast uppdaterad: 2014 Namn Folkmängd Örebro kommun 142 165 Karlskoga kommun 29 955 Lindesbergs kommun 23 261 Kumla kommun 20 994 Hallsbergs kommun 15 310 Askersunds kommun 11 101 Nora kommun 10 353 Degerfors kommun 9 541 Lekebergs kommun 7 325 Hällefors kommun 6 931 Laxå kommun 5 660 Ljusnarsbergs kommun 4 893 Tätorter De största tätorterna i länet enligt SCB 2010: # Tätort Folkmängd 1 Örebro 107 038 2 Karlskoga 27 084 3 Kumla 14 062 4 Lindesberg 9 149 5 Degerfors 7 160 Residensstaden är i fet stil Se även Örebro läns landsting, landstinget i Örebros län. Den s.k Grängesberg. Regna skate i Övre Svennevads eller Bo socken till Regna socken i Östergötlands län. Ekonomihistorikern Rolf Adamson skriver i Nationalencyklopedin att "denna klassiska svenska brukspolitik, som bedrevs med växande eftertryck ca 1650–1750, anses vara ett av de mera framgångsrika exemplen på lagstiftning från äldre tid" Garpenberg. . Till området värvades yrkesskicklighet från Tyskland, Danmark, Skottland och Holland, och arbetskraft (se bergsfriden och skogsfinnar), och genom täkterätten kom området att få en bofast befolkning Boliden AB. Länsvapnet Blasonering: Sköld kluven av Värmlands och Västmanlands vapen och däröver i en ginstam Närkes vapen. Han pekar på att en hård lagstiftning i kombination med en uppdelning av de olika momenten i metallindustrin ska ses som en av anledningarna till framgången Bergmästardöme. År 1878 överfördes den s.k. Bergslag. Kommuner Kommuner i Örebro län (gula) Kommuner i Örebro län 1952. Bergslagen har troligtvis fått sitt namn från det juridiska begreppet "lag" och inte som tidigare antagits av de arbetslag som fanns vid berget Norberg. År 1890 överfördes delar av Fellingsbro socken till Västra Skedvi socken i Västmanlands län. Det finns några boplatser från stenåldern av jägarfolk i Bergslagen, men det var huvudsakligen under medeltiden som området befolkades Värmland. År 1654 inkorporerades Värmland i länet, varvid bildades Närkes och Värmlands län. Förr hade främst rena fosforfria malmer använts vid tillverkningen av kvalitetsjärn Dalarna. Före 1639 var Örebro län en del av Närkes och Värmlands län som då bestod av Närke, Värmland, Dalsland och västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, förutom Fellingsbro härad. Historia Falu koppargruva Engelsbergs bruk Flatenbergs hytta Grängshammars bruk Östra Silvbergs gruva Utvinning av metaller har skett sedan bronsåldern i bland annat Röda jorden (Riddarhyttan) Västmanland. År 1640 överfördes det nybildade Fellingsbro härad bestående av socknarna Fellingsbro, Näsby och Ervalla till Örebro län. I nuvarande Hedemora kommun finns flera lämningar från järnåldern som vittnar om bergsbruk Närke. År 1974 överfördes Götlunda socken till Västmanlands län. Gruvor som Blötberget och Håksberg ägdes exempelvis av tyska intressen ända fram till andra världskrigets slut Lag. Tvärsnytt - Regionalnyheter Lista över landshövdingar i Örebro län Kategori, Orter i Örebro län Referenser . I detta avseende låg Bergslagen bättre till än de omgivande bruksbygderna, vilka drabbades hårdare av nedläggningarna Falu koppargruva. Senare har en del av landskapet Västergötland tillfogats (Tiveden), men detta har inte föranlett någon ändring. Skattebönder i området betalade jordskatt på samma sätt som i övriga landet, men andelen kronohemman kom att bli relativt högt genom skogsregalet Engelsbergs bruk. Vidare del av Askers socken till Västra Vingåkers socken i Södermanlands län samt del av Nysunds socken till Visnums socken i Värmlands län. Sjunkande järnmalmspriser och utländsk konkurrens under 1960–70-talen (se stålkrisen) har emellertid resulterat i att samtliga järnmalmsgruvor blev nedlagda Flatenbergs hytta. Till Örebro län överfördes holmarna Rökneön och Röknehuvud från Västra Ny socken i Östergötlands län till Hammars socken. Innehåll 1 Namnet Bergslagen 2 Historia 3 Se även 4 Källor 5 Externa länkar Namnet Bergslagen Namnet Bergslagen kommer av att gruvorna utvecklade egna rättssystem under bergmästardömen som kallades bergslag Grängshammars bruk. De största sjöarna är Vättern och Hjälmaren. Exempel på detta är Oxelösunds järnverk och Norrbottens järnverk, båda anlagda under 1900-talet långt utanför den egentliga Bergslagsregionen men försörjda av järnvägstransporter därifrån Östra Silvbergs gruva. Länet hade då ungefär samma omfattning som det nuvarande länet. En omstöpning av ägarbilden till färre, större och mer produktinriktade företag tillsammans med statliga åtgärder räddade stora delar av Bergslagens stålindustri Bronsåldern. Högsta berg är Eskilsberget i Hällefors kommun med sina 446 m ö.h. För att stimulera handeln och viljan att ägna sig åt bergsbruk stiftades städer på 1600-talet, däribland Sala, Falun, Säter och Nora Röda jorden. Gårdarna Tyrisfall, Anderstorp, Djurslanda, Mörtsjö, Malma och Botten hörde fram till dess Bo socken, Sköllersta härad i Närke. Genom olika regale (skogs-, ström- och bergsregale) kom flera moment i metallframställningen att bli starkt reglerade och krävde särskilda tillstånd (privilegium), vilka gällde kollektivt för bergslaget vid gruvan men som skilde sig starkt åt från ett bergslag till ett annat Riddarhyttan. År 1967 mottogs Finnerödja och Tiveds socknar från Skaraborgs län. Omkring 1640 förbjöds svedjebruk, och savolaxarna blev torpare med skyldighet att arbeta som kolare, en viktig roll för bergsbruket Hedemora kommun. Under åren 1642-48 uppstod Järle län, sedermera Nora län. Flera av gruvorna blev dessutom utlandsägda Järnåldern. År 1954 fördes vissa delar av Godegårds socken i Östergötlands län till Zinkgruvans samhälle i Hammars socken. Boliden AB har en pågående investering på 3,9 miljarder i den gruvan Stenåldern. År 1639 bildades Örebro län och bestod då av det nuvarande länet med undantag för Fellingsbro härad, som tillhörde Västerås landshövdingedöme. Sedan 1800-talets senare del, när metallindustrin mötte ökad konkurrens, har detta emellertid förändrats till Bergslagens fördel Jägarfolk. År 1950 fördes ett mindre område av Ljusnarsbergs socken till Grangärde socken i Kopparbergs län. Dessa privilegier gällde endast dem som ingick i bergslaget; övriga hade knekthållning i Bergsregementet och andelen knektar i bergslagssocknarna kunde periodvis vara hög Medeltiden. Länssymbolen är den röda näckrosen som växer naturligt i sjön Fagertärn. Garpenberg där brytningen ökat kraftigt de senaste åren Bergsprivilegier. Socknarna Nora, Grythyttan (med Hällefors), Linde, Ramsberg, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg bröts då ur Örebro län, och bildade tillsammans med Odensvi och Malma fjärdingar i Västmanland, samt Filipstads stad och Filipstads socken, Karlskoga socken, Varnums skogsbergslag och Kropps bruk i Värmland det nya länet. I Grängesberg gynnades gruvbrytningen av utvecklingen och grunden lades för Grängesbergsbolaget, en av de större industrikoncernerna i Sverige under 1900-talet Lekebergslagen. År 1900 överfördes del av Skinnskattebergs socken i Västmanlands län till Ramsbergs socken, samtidigt som ett område av Ramsbergs socken fördes till Skinnskattebergs socken. Fortfarande idag sätter metallindustrin en tydlig prägel på regionen Nora bergslag. Tivedens landskommun mottogs från Skaraborgs län år 1967. Allt eftersom nya fyndigheter gjordes bildades nya bergslag Stora Kopparbergs bergslag. . Brytning av andra metaller och mineraler förekommer pågår fortfarande i till ex Gästriklands bergslag. . Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri Regale. . Alla finnar i området verkar dock inte ha varit svedjefinnar, utan det är troligt att det fanns en annan finsk befolkning som arbetade i gruvorna Skogsregale. . I skriftliga källor är Bergslagen känd från 1300-talet med tre bergsprivilegier, till Västra och Östra berget i Närke (Lekebergslagen, Lerbäcks och Nora bergslag), Stora Kopparbergs bergslag och Gästriklands bergslag Strömregale. . Sulfidmalmsbrytningen kom att klara sig bättre Bergsregale. . Under statliga SSAB:s ledning lades flertalet järnmalmsgruvor ned i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet Privilegium. . Se även Bergslag Bergslagssten Bergslagskamin Bruk Brukssamhälle Ekomuseum Bergslagen Engelsbergs bruk Falu koppargruva Sala silvergruva Silverringen, Dalarna Bergsfriden Källor Bergsfriden. . En fortsatt hård konkurrens under 1900-talet resulterade i fortsatta koncentrationer av driften Skogsfinnar. . Vidare förädling skedde ofta utanför Bergslagen vid särskilda järnbruk Täkterätt. . Den sista, i Grängesberg, stängdes 1989 Svedjebruk. . Neddragningar har emellertid även varit nödvändiga, framför allt vad gäller gruvdriften, och de järnverk som finns kvar omfattar inte lika många anställda jämfört med mitten av 1900-talet Savolax. . bruksdöden gjorde att järnframställningen kom att styras mot allt färre, men större enheter Torpare. . Detta kom nu att ändras, och fosforhaltiga malmer började bli högintressanta Kolare. . Garpenberg i Hedemora kommun med anor från 1300-talet är idag Sveriges äldsta gruva i drift Avrad. . Införande av thomasprocessen under 1870-talet revolutionerade järnmalmsbrytningen Rusttjänst. . Stora järnverk växte fram där äldre järnbruk funnits, exempelvis i Fagersta, Långshyttan, Hofors, Forsbacka och Söderfors Bergsregementet. . I andra länder, exempelvis Storbritannien, var nämligen regleringar och statliga påbud inte alls lika påfallande Skattehemman. . Kronohemman. .

0 - Mellansverige
1 - Västmanland
2 - Örebro län
3 - Värmland
4 - Dalarna
5 - Närke
6 - Östergötland
7 - Uppland
8 - Gästrikland
9 - Gruva
10 - Metallindustri
11 - Medeltiden
12 - Bergsbruk
13 - Järnbruk
14 - Stålkrisen
15 - Grängesberg
16 - Garpenberg
17 - Boliden AB
18 - Bergmästardöme
19 - Bergslag
20 - Norberg