BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Bergslagen – Wikipedia
En fortsatt hård konkurrens under 1900-talet resulterade i fortsatta koncentrationer av driften Västmanland. Tivedens landskommun mottogs från Skaraborgs län år 1967. Ordet bergslag i den betydelse nämns första gången 1444 angående Norbergs hytta, och några år senare, 1508, finns skriftliga belägg för att kalla ett område Bergslagerna Örebro län. År 1952 överfördes Bjurtjärns socken till Värmlands län. Under denna period växte nya bruksbygder fram kring Bergslagen i vilka järn- stål- och manufakturverk kom att lokaliseras Värmland. . Sjunkande järnmalmspriser och utländsk konkurrens under 1960–70-talen (se stålkrisen) har emellertid resulterat i att samtliga järnmalmsgruvor blev nedlagda Dalarna. Länet har 12 kommuner där Ljusnarsberg är den minsta befolkningsmässigt med 4 843 invånare, och Örebro den största med 141 382. Neddragningar har emellertid även varit nödvändiga, framför allt vad gäller gruvdriften, och de järnverk som finns kvar omfattar inte lika många anställda jämfört med mitten av 1900-talet Närke. År 1890 överfördes delar av Fellingsbro socken till Västra Skedvi socken i Västmanlands län. Alla finnar i området verkar dock inte ha varit svedjefinnar, utan det är troligt att det fanns en annan finsk befolkning som arbetade i gruvorna Östergötland. Länssymbolen är den röda näckrosen som växer naturligt i sjön Fagertärn. bruksdöden gjorde att järnframställningen kom att styras mot allt färre, men större enheter Uppland. År 1654 inkorporerades Värmland i länet, varvid bildades Närkes och Värmlands län. Ekonomihistorikern Rolf Adamson skriver i Nationalencyklopedin att "denna klassiska svenska brukspolitik, som bedrevs med växande eftertryck ca 1650–1750, anses vara ett av de mera framgångsrika exemplen på lagstiftning från äldre tid" Gästrikland. Till Örebro län överfördes holmarna Rökneön och Röknehuvud från Västra Ny socken i Östergötlands län till Hammars socken. Bergsprivilegier innehöll dels skyldigheter som avraden till kronan, dels förmåner som att bergsmännen saknade rusttjänst Gruva. Högsta berg är Eskilsberget i Hällefors kommun med sina 446 m ö.h. Vidare förädling skedde ofta utanför Bergslagen vid särskilda järnbruk Metallindustri. År 1954 fördes vissa delar av Godegårds socken i Östergötlands län till Zinkgruvans samhälle i Hammars socken. Stora järnverk växte fram där äldre järnbruk funnits, exempelvis i Fagersta, Långshyttan, Hofors, Forsbacka och Söderfors Medeltiden. Före 1639 var Örebro län en del av Närkes och Värmlands län som då bestod av Närke, Värmland, Dalsland och västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, förutom Fellingsbro härad. Exempelvis spelade inte vattenkraften in längre och transportkostnaderna hade minskat Bergsbruk. Kommuner Kommuner i Örebro län (gula) Kommuner i Örebro län 1952. I detta avseende låg Bergslagen bättre till än de omgivande bruksbygderna, vilka drabbades hårdare av nedläggningarna Järnbruk. År 1967 mottogs Finnerödja och Tiveds socknar från Skaraborgs län. Gruvor som Blötberget och Håksberg ägdes exempelvis av tyska intressen ända fram till andra världskrigets slut Stålkrisen. År 1640 överfördes det nybildade Fellingsbro härad bestående av socknarna Fellingsbro, Näsby och Ervalla till Örebro län. Fortfarande idag sätter metallindustrin en tydlig prägel på regionen Grängesberg. År 1648 återfördes de frånskilda delarna av länet till Örebro län, som därefter åter hade ungefär samma omfattning som det nuvarande länet. Garpenberg. År 1974 överfördes Götlunda socken till Västmanlands län. Innehåll 1 Namnet Bergslagen 2 Historia 3 Se även 4 Källor 5 Externa länkar Namnet Bergslagen Namnet Bergslagen kommer av att gruvorna utvecklade egna rättssystem under bergmästardömen som kallades bergslag Boliden AB. År 1878 överfördes den s.k. Han pekar på att en hård lagstiftning i kombination med en uppdelning av de olika momenten i metallindustrin ska ses som en av anledningarna till framgången Bergmästardöme. Senast uppdaterad: 2014 Namn Folkmängd Örebro kommun 141 382 Karlskoga kommun 29 874 Lindesbergs kommun 23 286 Kumla kommun 20 986 Hallsbergs kommun 15 287 Askersunds kommun 11 160 Nora kommun 10 395 Degerfors kommun 9 551 Lekebergs kommun 7 320 Hällefors kommun 6 888 Laxå kommun 5 644 Ljusnarsbergs kommun 4 843 Tätorter De största tätorterna i länet enligt SCB 2010: # Tätort Folkmängd 1 Örebro 107 038 2 Karlskoga 27 084 3 Kumla 14 062 4 Lindesberg 9 149 5 Degerfors 7 160 Residensstaden är i fet stil Se även Örebro läns landsting, landstinget i Örebros län. Exporten av järnmalmen kom att bli viktig Bergslag. 1974 överfördes delar av Glanshammars landskommun (Götlunda församling) till Västmanlands län. Genom olika regale (skogs-, ström- och bergsregale) kom flera moment i metallframställningen att bli starkt reglerade och krävde särskilda tillstånd (privilegium), vilka gällde kollektivt för bergslaget vid gruvan men som skilde sig starkt åt från ett bergslag till ett annat Norberg. År 1639 bildades Örebro län och bestod då av det nuvarande länet med undantag för Fellingsbro härad, som tillhörde Västerås landshövdingedöme. Exempel på detta är Oxelösunds järnverk och Norrbottens järnverk, båda anlagda under 1900-talet långt utanför den egentliga Bergslagsregionen men försörjda av järnvägstransporter därifrån Värmland. . Under 1920-talets krisår lades många äldre träkolshyttor ned, en utveckling som fortsatte till den sista blåstes ned i mitten på 1960-talet Dalarna. Notera att länsgränsen har ändrats sen dess. Bergslagen hade dock förlorat sina geografiska fördelar nu Västmanland. Länet hade då ungefär samma omfattning som det nuvarande länet. Garpenberg i Hedemora kommun med anor från 1300-talet är idag Sveriges äldsta gruva i drift Närke. Länsvapnet Blasonering: Sköld kluven av Värmlands och Västmanlands vapen och däröver i en ginstam Närkes vapen. Lokaliseringen av vidareförädlingen av järnmalmen kunde istället med fördel förläggas vid kusten Lag. År 1779 frånskildes Värmlands län och Örebro län bildades ånyo. Det finns några boplatser från stenåldern av jägarfolk i Bergslagen, men det var huvudsakligen under medeltiden som området befolkades Falu koppargruva. Innehåll 1 Gränshistoria 2 Länsvapnet 3 Geografi 4 Demografi 5 Kommuner 5.1 Tätorter 6 Se även 7 Referenser 8 Externa länkar Gränshistoria Örebro län har funnits under två tidsepoker, dels under perioden 1639-54, dels från år 1779 . I skriftliga källor är Bergslagen känd från 1300-talet med tre bergsprivilegier, till Västra och Östra berget i Närke (Lekebergslagen, Lerbäcks och Nora bergslag), Stora Kopparbergs bergslag och Gästriklands bergslag Engelsbergs bruk. Senare har en del av landskapet Västergötland tillfogats (Tiveden), men detta har inte föranlett någon ändring. Bergslagen har troligtvis fått sitt namn från det juridiska begreppet "lag" och inte som tidigare antagits av de arbetslag som fanns vid berget Flatenbergs hytta. Gårdarna Tyrisfall, Anderstorp, Djurslanda, Mörtsjö, Malma och Botten hörde fram till dess Bo socken, Sköllersta härad i Närke. Under statliga SSAB:s ledning lades flertalet järnmalmsgruvor ned i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet Grängshammars bruk. År 1963 överfördes ett område kring Malingsbo-Kloten med 3 invånare och en areal på 2,01 kvadratkilometer från Malingsbo socken i Dalarna till Ramsbergs socken och Örebro län. I nuvarande Hedemora kommun finns flera lämningar från järnåldern som vittnar om bergsbruk Östra Silvbergs gruva. Demografi - Befolkningsutvecklingen i Örebro län 1970–2012 År Invånare 1970    275 490 1975    273 923 1980    274 356 1985    270 211 1990    272 513 1995    276 417 2000    273 615 2005    274 121 2010    280 230 2012    283 113 Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid. Se även Bergslag Bergslagssten Bergslagskamin Bruk Brukssamhälle Ekomuseum Bergslagen Engelsbergs bruk Falu koppargruva Sala silvergruva Silverringen, Dalarna Bergsfriden Källor Bronsåldern. Vapnet fastställdes av Kungl Maj:t 1944 och innefattar de då ingående landskapens vapensköldar. Införande av thomasprocessen under 1870-talet revolutionerade järnmalmsbrytningen Röda jorden. Under åren 1642-48 uppstod Järle län, sedermera Nora län. För att stimulera handeln och viljan att ägna sig åt bergsbruk stiftades städer på 1600-talet, däribland Sala, Falun, Säter och Nora Riddarhyttan. Örebro läns valkrets är egen valkrets vid riksdagsval i Sverige. Sedan 1800-talets senare del, när metallindustrin mötte ökad konkurrens, har detta emellertid förändrats till Bergslagens fördel Hedemora kommun. Tvärsnytt - Regionalnyheter Lista över landshövdingar i Örebro län Kategori, Orter i Örebro län Referenser . I Grängesberg gynnades gruvbrytningen av utvecklingen och grunden lades för Grängesbergsbolaget, en av de större industrikoncernerna i Sverige under 1900-talet Järnåldern. Regna skate i Övre Svennevads eller Bo socken till Regna socken i Östergötlands län. Förr hade främst rena fosforfria malmer använts vid tillverkningen av kvalitetsjärn Stenåldern. Socknarna Nora, Grythyttan (med Hällefors), Linde, Ramsberg, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg bröts då ur Örebro län, och bildade tillsammans med Odensvi och Malma fjärdingar i Västmanland, samt Filipstads stad och Filipstads socken, Karlskoga socken, Varnums skogsbergslag och Kropps bruk i Värmland det nya länet. Omkring 1640 förbjöds svedjebruk, och savolaxarna blev torpare med skyldighet att arbeta som kolare, en viktig roll för bergsbruket Jägarfolk. Vidare del av Askers socken till Västra Vingåkers socken i Södermanlands län samt del av Nysunds socken till Visnums socken i Värmlands län. Boliden AB har en pågående investering på 3,9 miljarder i den gruvan Medeltiden. År 1950 fördes ett mindre område av Ljusnarsbergs socken till Grangärde socken i Kopparbergs län. Dessa privilegier gällde endast dem som ingick i bergslaget; övriga hade knekthållning i Bergsregementet och andelen knektar i bergslagssocknarna kunde periodvis vara hög Bergsprivilegier. År 1900 överfördes del av Skinnskattebergs socken i Västmanlands län till Ramsbergs socken, samtidigt som ett område av Ramsbergs socken fördes till Skinnskattebergs socken. I andra länder, exempelvis Storbritannien, var nämligen regleringar och statliga påbud inte alls lika påfallande Lekebergslagen. De största sjöarna är Vättern och Hjälmaren. Sulfidmalmsbrytningen kom att klara sig bättre Nora bergslag. Länet har två nationalparker, Tivedens nationalpark och Garphyttans nationalpark Antalet naturreservat är drygt 120 stycken. På 1970-talet kom nästa kris, vilken drabbade i stort sett hela västvärldens stålindustri Stora Kopparbergs bergslag. . Även helt nya, ur transportsynpunkt bättre lokaliserade, järnverk kom att anläggas Gästriklands bergslag. . En omstöpning av ägarbilden till färre, större och mer produktinriktade företag tillsammans med statliga åtgärder räddade stora delar av Bergslagens stålindustri Regale. . Bergslagerna innefattade östra delar av Värmland, södra Dalarna och angränsande bergslag i Västmanland och Närke Skogsregale. . Domnarvets Jernverk anlades 1872–78 utmed järnvägen Falun–Göteborg, och kom att bli en av de främsta anledningarna till staden Borlänges etablering på samma plats Strömregale. . Sedan medeltiden eller längre har bergshantering, brytning och smältning av malmer (bergsbruk) haft en stark ställning i området Bergsregale. . Den s.k Privilegium. . Detta kom att fungera bra fram till 1800-talets senare del då ny teknik och utländsk konkurrens började slå undan grunden för den metallhantering som då bedrevs Bergsfriden. . Den sista, i Grängesberg, stängdes 1989 Skogsfinnar. . Skattebönder i området betalade jordskatt på samma sätt som i övriga landet, men andelen kronohemman kom att bli relativt högt genom skogsregalet Täkterätt. . En vidare definition av Bergslagen omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland Svedjebruk. . Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri Savolax. . Detta kom nu att ändras, och fosforhaltiga malmer började bli högintressanta Torpare. . Garpenberg där brytningen ökat kraftigt de senaste åren Kolare. . Allt eftersom nya fyndigheter gjordes bildades nya bergslag Avrad. . Till området värvades yrkesskicklighet från Tyskland, Danmark, Skottland och Holland, och arbetskraft (se bergsfriden och skogsfinnar), och genom täkterätten kom området att få en bofast befolkning Rusttjänst. . Brytning av andra metaller och mineraler förekommer pågår fortfarande i till ex Bergsregementet. . Historia Falu koppargruva Engelsbergs bruk Flatenbergs hytta Grängshammars bruk Östra Silvbergs gruva Utvinning av metaller har skett sedan bronsåldern i bland annat Röda jorden (Riddarhyttan) Skattehemman. . Kronohemman. .

0 - Mellansverige
1 - Västmanland
2 - Örebro län
3 - Värmland
4 - Dalarna
5 - Närke
6 - Östergötland
7 - Uppland
8 - Gästrikland
9 - Gruva
10 - Metallindustri
11 - Medeltiden
12 - Bergsbruk
13 - Järnbruk
14 - Stålkrisen
15 - Grängesberg
16 - Garpenberg
17 - Boliden AB
18 - Bergmästardöme
19 - Bergslag
20 - Norberg