BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Bergslagen – Wikipedia
I skriftliga källor är Bergslagen känd från 1300-talet med tre bergsprivilegier, till Västra och Östra berget i Närke (Lekebergslagen, Lerbäcks och Nora bergslag), Stora Kopparbergs bergslag och Gästriklands bergslag Västmanland. . Innehåll 1 Namnet Bergslagen 2 Historia 3 Se även 4 Källor 5 Externa länkar Namnet Bergslagen Namnet Bergslagen kommer av att gruvorna utvecklade egna rättssystem under bergmästardömen som kallades bergslag Örebro län. I statistiska sammanhang består Mellansverige av följande riksområden: Norra Mellansverige (del av riksområdet Norra Sverige): Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län Östra Mellansverige (del av riksområdet Östra Sverige): Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län Förväxlingsrisk Mellansverige skall inte sammanblandas med Mittsverigeregionen eller Region Mitt, som vanligen avser landskap kring Sveriges geografiska mittpunkt, men har olika definition i olika sammanhang. Även helt nya, ur transportsynpunkt bättre lokaliserade, järnverk kom att anläggas Värmland. Se även Mellansvenska Handelskammaren Mellansvenska israndzonen Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund Svealand Sydsverige Södra Sverige Västsverige Gnällbältet Referenser . Se även Bergslag Bergslagssten Bergslagskamin Bruk Brukssamhälle Ekomuseum Bergslagen Engelsbergs bruk Falu koppargruva Sala silvergruva Silverringen, Dalarna Bergsfriden Källor Dalarna. Det är inte heller ovanligt att definiera Mellansverige som det område som ligger i höjd med och strax norr och söder om Stockholm och Mälardalen, det vill säga Svealand och sydöstligaste Norrland, ofta även inkluderande norra Götaland (Östergötland, Dalsland och norra Västergötland). Sedan medeltiden eller längre har bergshantering, brytning och smältning av malmer (bergsbruk) haft en stark ställning i området Närke. . Bergslagen har troligtvis fått sitt namn från det juridiska begreppet "lag" och inte som tidigare antagits av de arbetslag som fanns vid berget Östergötland. . Ekonomihistorikern Rolf Adamson skriver i Nationalencyklopedin att "denna klassiska svenska brukspolitik, som bedrevs med växande eftertryck ca 1650–1750, anses vara ett av de mera framgångsrika exemplen på lagstiftning från äldre tid" Uppland. . Under 1920-talets krisår lades många äldre träkolshyttor ned, en utveckling som fortsatte till den sista blåstes ned i mitten på 1960-talet Gästrikland. . Stora järnverk växte fram där äldre järnbruk funnits, exempelvis i Fagersta, Långshyttan, Hofors, Forsbacka och Söderfors Gruva. . Till området värvades yrkesskicklighet från Tyskland, Danmark, Skottland och Holland, och arbetskraft (se bergsfriden och skogsfinnar), och genom täkterätten kom området att få en bofast befolkning Metallindustri. . Sjunkande järnmalmspriser och utländsk konkurrens under 1960–70-talen (se stålkrisen) har emellertid resulterat i att samtliga järnmalmsgruvor blev nedlagda Medeltiden. . Införande av thomasprocessen under 1870-talet revolutionerade järnmalmsbrytningen Bergsbruk. . I andra länder, exempelvis Storbritannien, var nämligen regleringar och statliga påbud inte alls lika påfallande Järnbruk. . Garpenberg där brytningen ökat kraftigt de senaste åren Stålkrisen. . Han pekar på att en hård lagstiftning i kombination med en uppdelning av de olika momenten i metallindustrin ska ses som en av anledningarna till framgången Grängesberg. . Garpenberg. . Den s.k Boliden AB. . En omstöpning av ägarbilden till färre, större och mer produktinriktade företag tillsammans med statliga åtgärder räddade stora delar av Bergslagens stålindustri Bergmästardöme. . Gruvor som Blötberget och Håksberg ägdes exempelvis av tyska intressen ända fram till andra världskrigets slut Bergslag. . Sedan 1800-talets senare del, när metallindustrin mötte ökad konkurrens, har detta emellertid förändrats till Bergslagens fördel Norberg. . Lokaliseringen av vidareförädlingen av järnmalmen kunde istället med fördel förläggas vid kusten Värmland. . Detta kom att fungera bra fram till 1800-talets senare del då ny teknik och utländsk konkurrens började slå undan grunden för den metallhantering som då bedrevs Dalarna. . Det finns några boplatser från stenåldern av jägarfolk i Bergslagen, men det var huvudsakligen under medeltiden som området befolkades Västmanland. . Bergslagerna innefattade östra delar av Värmland, södra Dalarna och angränsande bergslag i Västmanland och Närke Närke. . Brytning av andra metaller och mineraler förekommer pågår fortfarande i till ex Lag. . Bergslagen hade dock förlorat sina geografiska fördelar nu Falu koppargruva. . Den sista, i Grängesberg, stängdes 1989 Engelsbergs bruk. . Dessa privilegier gällde endast dem som ingick i bergslaget; övriga hade knekthållning i Bergsregementet och andelen knektar i bergslagssocknarna kunde periodvis vara hög Flatenbergs hytta. . Detta kom nu att ändras, och fosforhaltiga malmer började bli högintressanta Grängshammars bruk. . En vidare definition av Bergslagen omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland Östra Silvbergs gruva. . Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri Bronsåldern. . Omkring 1640 förbjöds svedjebruk, och savolaxarna blev torpare med skyldighet att arbeta som kolare, en viktig roll för bergsbruket Röda jorden. . bruksdöden gjorde att järnframställningen kom att styras mot allt färre, men större enheter Riddarhyttan. . Under denna period växte nya bruksbygder fram kring Bergslagen i vilka järn- stål- och manufakturverk kom att lokaliseras Hedemora kommun. . Fortfarande idag sätter metallindustrin en tydlig prägel på regionen Järnåldern. . Skattebönder i området betalade jordskatt på samma sätt som i övriga landet, men andelen kronohemman kom att bli relativt högt genom skogsregalet Stenåldern. . Allt eftersom nya fyndigheter gjordes bildades nya bergslag Jägarfolk. . Boliden AB har en pågående investering på 3,9 miljarder i den gruvan Medeltiden. . Vidare förädling skedde ofta utanför Bergslagen vid särskilda järnbruk Bergsprivilegier. . Flera av gruvorna blev dessutom utlandsägda Lekebergslagen. . Ordet bergslag i den betydelse nämns första gången 1444 angående Norbergs hytta, och några år senare, 1508, finns skriftliga belägg för att kalla ett område Bergslagerna Nora bergslag. . Förr hade främst rena fosforfria malmer använts vid tillverkningen av kvalitetsjärn Stora Kopparbergs bergslag. . Exempel på detta är Oxelösunds järnverk och Norrbottens järnverk, båda anlagda under 1900-talet långt utanför den egentliga Bergslagsregionen men försörjda av järnvägstransporter därifrån Gästriklands bergslag. . Genom olika regale (skogs-, ström- och bergsregale) kom flera moment i metallframställningen att bli starkt reglerade och krävde särskilda tillstånd (privilegium), vilka gällde kollektivt för bergslaget vid gruvan men som skilde sig starkt åt från ett bergslag till ett annat Regale. . Sulfidmalmsbrytningen kom att klara sig bättre Skogsregale. . Neddragningar har emellertid även varit nödvändiga, framför allt vad gäller gruvdriften, och de järnverk som finns kvar omfattar inte lika många anställda jämfört med mitten av 1900-talet Strömregale. . Exporten av järnmalmen kom att bli viktig Bergsregale. . I Grängesberg gynnades gruvbrytningen av utvecklingen och grunden lades för Grängesbergsbolaget, en av de större industrikoncernerna i Sverige under 1900-talet Privilegium. . På 1970-talet kom nästa kris, vilken drabbade i stort sett hela västvärldens stålindustri Bergsfriden. . Domnarvets Jernverk anlades 1872–78 utmed järnvägen Falun–Göteborg, och kom att bli en av de främsta anledningarna till staden Borlänges etablering på samma plats Skogsfinnar. . Alla finnar i området verkar dock inte ha varit svedjefinnar, utan det är troligt att det fanns en annan finsk befolkning som arbetade i gruvorna Täkterätt. . Under statliga SSAB:s ledning lades flertalet järnmalmsgruvor ned i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet Svedjebruk. . I detta avseende låg Bergslagen bättre till än de omgivande bruksbygderna, vilka drabbades hårdare av nedläggningarna Savolax. . För att stimulera handeln och viljan att ägna sig åt bergsbruk stiftades städer på 1600-talet, däribland Sala, Falun, Säter och Nora Torpare. . I nuvarande Hedemora kommun finns flera lämningar från järnåldern som vittnar om bergsbruk Kolare. . Bergsprivilegier innehöll dels skyldigheter som avraden till kronan, dels förmåner som att bergsmännen saknade rusttjänst Avrad. . Exempelvis spelade inte vattenkraften in längre och transportkostnaderna hade minskat Rusttjänst. . Historia Falu koppargruva Engelsbergs bruk Flatenbergs hytta Grängshammars bruk Östra Silvbergs gruva Utvinning av metaller har skett sedan bronsåldern i bland annat Röda jorden (Riddarhyttan) Bergsregementet. . En fortsatt hård konkurrens under 1900-talet resulterade i fortsatta koncentrationer av driften Skattehemman. . Kronohemman. .

0 - Mellansverige
1 - Västmanland
2 - Örebro län
3 - Värmland
4 - Dalarna
5 - Närke
6 - Östergötland
7 - Uppland
8 - Gästrikland
9 - Gruva
10 - Metallindustri
11 - Medeltiden
12 - Bergsbruk
13 - Järnbruk
14 - Stålkrisen
15 - Grängesberg
16 - Garpenberg
17 - Boliden AB
18 - Bergmästardöme
19 - Bergslag
20 - Norberg