BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Bergslagen – Wikipedia
Detta kom att fungera bra fram till 1800-talets senare del då ny teknik och utländsk konkurrens började slå undan grunden för den metallhantering som då bedrevs Västmanland. Länssymbolen är den röda näckrosen som växer naturligt i sjön Fagertärn. Införande av thomasprocessen under 1870-talet revolutionerade järnmalmsbrytningen Örebro län. År 1654 inkorporerades Värmland i länet, varvid bildades Närkes och Värmlands län. Historia Falu koppargruva Engelsbergs bruk Flatenbergs hytta Grängshammars bruk Östra Silvbergs gruva Utvinning av metaller har skett sedan bronsåldern i bland annat Röda jorden (Riddarhyttan) Värmland. Före 1639 var Örebro län en del av Närkes och Värmlands län som då bestod av Närke, Värmland, Dalsland och västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, förutom Fellingsbro härad. Fortfarande idag sätter metallindustrin en tydlig prägel på regionen Dalarna. Tivedens landskommun mottogs från Skaraborgs län år 1967. Omkring 1640 förbjöds svedjebruk, och savolaxarna blev torpare med skyldighet att arbeta som kolare, en viktig roll för bergsbruket Närke. Länet hade då ungefär samma omfattning som det nuvarande länet. Förr hade främst rena fosforfria malmer använts vid tillverkningen av kvalitetsjärn Östergötland. Gårdarna Tyrisfall, Anderstorp, Djurslanda, Mörtsjö, Malma och Botten hörde fram till dess Bo socken, Sköllersta härad i Närke. bruksdöden gjorde att järnframställningen kom att styras mot allt färre, men större enheter Uppland. Demografi - Befolkningsutvecklingen i Örebro län 1970–2012 År Invånare 1970    275 490 1975    273 923 1980    274 356 1985    270 211 1990    272 513 1995    276 417 2000    273 615 2005    274 121 2010    280 230 2012    283 113 Källa: SCB - Folkmängd efter region och tid. I skriftliga källor är Bergslagen känd från 1300-talet med tre bergsprivilegier, till Västra och Östra berget i Närke (Lekebergslagen, Lerbäcks och Nora bergslag), Stora Kopparbergs bergslag och Gästriklands bergslag Gästrikland. Senare har en del av landskapet Västergötland tillfogats (Tiveden), men detta har inte föranlett någon ändring. Bergslagen hade dock förlorat sina geografiska fördelar nu Gruva. År 1974 överfördes Götlunda socken till Västmanlands län. På 1970-talet kom nästa kris, vilken drabbade i stort sett hela västvärldens stålindustri Metallindustri. År 1967 mottogs Finnerödja och Tiveds socknar från Skaraborgs län. Vidare förädling skedde ofta utanför Bergslagen vid särskilda järnbruk Medeltiden. 1974 överfördes delar av Glanshammars landskommun (Götlunda församling) till Västmanlands län. Den sista, i Grängesberg, stängdes 1989 Bergsbruk. År 1878 överfördes den s.k. Sedan medeltiden eller längre har bergshantering, brytning och smältning av malmer (bergsbruk) haft en stark ställning i området Järnbruk. Socknarna Nora, Grythyttan (med Hällefors), Linde, Ramsberg, Ljusnarsberg, Skinnskatteberg bröts då ur Örebro län, och bildade tillsammans med Odensvi och Malma fjärdingar i Västmanland, samt Filipstads stad och Filipstads socken, Karlskoga socken, Varnums skogsbergslag och Kropps bruk i Värmland det nya länet. Allt eftersom nya fyndigheter gjordes bildades nya bergslag Stålkrisen. Senast uppdaterad: 2014 Namn Folkmängd Örebro kommun 141 161 Karlskoga kommun 29 804 Lindesbergs kommun 23 199 Kumla kommun 20 956 Hallsbergs kommun 15 259 Askersunds kommun 11 086 Nora kommun 10 383 Degerfors kommun 9 507 Lekebergs kommun 7 286 Hällefors kommun 6 921 Laxå kommun 5 637 Ljusnarsbergs kommun 4 880 Tätorter De största tätorterna i länet enligt SCB 2010: # Tätort Folkmängd 1 Örebro 107 038 2 Karlskoga 27 084 3 Kumla 14 062 4 Lindesberg 9 149 5 Degerfors 7 160 Residensstaden är i fet stil Se även Örebro läns landsting, landstinget i Örebros län. I detta avseende låg Bergslagen bättre till än de omgivande bruksbygderna, vilka drabbades hårdare av nedläggningarna Grängesberg. Örebro läns valkrets är egen valkrets vid riksdagsval i Sverige. Sjunkande järnmalmspriser och utländsk konkurrens under 1960–70-talen (se stålkrisen) har emellertid resulterat i att samtliga järnmalmsgruvor blev nedlagda Garpenberg. År 1890 överfördes delar av Fellingsbro socken till Västra Skedvi socken i Västmanlands län. Lokaliseringen av vidareförädlingen av järnmalmen kunde istället med fördel förläggas vid kusten Boliden AB. År 1779 frånskildes Värmlands län och Örebro län bildades ånyo. Bergmästardöme. År 1952 överfördes Bjurtjärns socken till Värmlands län. Domnarvets Jernverk anlades 1872–78 utmed järnvägen Falun–Göteborg, och kom att bli en av de främsta anledningarna till staden Borlänges etablering på samma plats Bergslag. Geografi Länet består av landskapet Närke samt delar av landskapen Värmland, Västergötland, Västmanland, Östergötland och Dalarna (mindre delar av Närke tillhör emellertid Västmanlands, Södermanlands respektive Östergötlands län). En fortsatt hård konkurrens under 1900-talet resulterade i fortsatta koncentrationer av driften Norberg. År 1640 överfördes det nybildade Fellingsbro härad bestående av socknarna Fellingsbro, Näsby och Ervalla till Örebro län. Garpenberg i Hedemora kommun med anor från 1300-talet är idag Sveriges äldsta gruva i drift Värmland. Regna skate i Övre Svennevads eller Bo socken till Regna socken i Östergötlands län. Det finns några boplatser från stenåldern av jägarfolk i Bergslagen, men det var huvudsakligen under medeltiden som området befolkades Dalarna. År 1639 bildades Örebro län och bestod då av det nuvarande länet med undantag för Fellingsbro härad, som tillhörde Västerås landshövdingedöme. En vidare definition av Bergslagen omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland Västmanland. Länsvapnet Blasonering: Sköld kluven av Värmlands och Västmanlands vapen och däröver i en ginstam Närkes vapen. Boliden AB har en pågående investering på 3,9 miljarder i den gruvan Närke. Kommuner Kommuner i Örebro län (gula) Kommuner i Örebro län 1952. Bergsprivilegier innehöll dels skyldigheter som avraden till kronan, dels förmåner som att bergsmännen saknade rusttjänst Lag. Tvärsnytt - Regionalnyheter Lista över landshövdingar i Örebro län Kategori, Orter i Örebro län Referenser . Flera av gruvorna blev dessutom utlandsägda Falu koppargruva. År 1900 överfördes del av Skinnskattebergs socken i Västmanlands län till Ramsbergs socken, samtidigt som ett område av Ramsbergs socken fördes till Skinnskattebergs socken. Under 1920-talets krisår lades många äldre träkolshyttor ned, en utveckling som fortsatte till den sista blåstes ned i mitten på 1960-talet Engelsbergs bruk. Innehåll 1 Gränshistoria 2 Länsvapnet 3 Geografi 4 Demografi 5 Kommuner 5.1 Tätorter 6 Se även 7 Referenser 8 Externa länkar Gränshistoria Örebro län har funnits under två tidsepoker, dels under perioden 1639-54, dels från år 1779 . Exempel på detta är Oxelösunds järnverk och Norrbottens järnverk, båda anlagda under 1900-talet långt utanför den egentliga Bergslagsregionen men försörjda av järnvägstransporter därifrån Flatenbergs hytta. Länet har 12 kommuner där Ljusnarsberg är den minsta befolkningsmässigt med 4 880 invånare, och Örebro den största med 141 161. Skattebönder i området betalade jordskatt på samma sätt som i övriga landet, men andelen kronohemman kom att bli relativt högt genom skogsregalet Grängshammars bruk. År 1963 överfördes ett område kring Malingsbo-Kloten med 3 invånare och en areal på 2,01 kvadratkilometer från Malingsbo socken i Dalarna till Ramsbergs socken och Örebro län. Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri Östra Silvbergs gruva. År 1954 fördes vissa delar av Godegårds socken i Östergötlands län till Zinkgruvans samhälle i Hammars socken. Innehåll 1 Namnet Bergslagen 2 Historia 3 Se även 4 Källor 5 Externa länkar Namnet Bergslagen Namnet Bergslagen kommer av att gruvorna utvecklade egna rättssystem under bergmästardömen som kallades bergslag Bronsåldern. Högsta berg är Eskilsberget i Hällefors kommun med sina 446 m ö.h. I andra länder, exempelvis Storbritannien, var nämligen regleringar och statliga påbud inte alls lika påfallande Röda jorden. . Den s.k Riddarhyttan. År 1648 återfördes de frånskilda delarna av länet till Örebro län, som därefter åter hade ungefär samma omfattning som det nuvarande länet. Detta kom nu att ändras, och fosforhaltiga malmer började bli högintressanta Hedemora kommun. Notera att länsgränsen har ändrats sen dess. Bergslagen har troligtvis fått sitt namn från det juridiska begreppet "lag" och inte som tidigare antagits av de arbetslag som fanns vid berget Järnåldern. Under åren 1642-48 uppstod Järle län, sedermera Nora län. Ekonomihistorikern Rolf Adamson skriver i Nationalencyklopedin att "denna klassiska svenska brukspolitik, som bedrevs med växande eftertryck ca 1650–1750, anses vara ett av de mera framgångsrika exemplen på lagstiftning från äldre tid" Stenåldern. Vidare del av Askers socken till Västra Vingåkers socken i Södermanlands län samt del av Nysunds socken till Visnums socken i Värmlands län. I nuvarande Hedemora kommun finns flera lämningar från järnåldern som vittnar om bergsbruk Jägarfolk. Till Örebro län överfördes holmarna Rökneön och Röknehuvud från Västra Ny socken i Östergötlands län till Hammars socken. Brytning av andra metaller och mineraler förekommer pågår fortfarande i till ex Medeltiden. De största sjöarna är Vättern och Hjälmaren. Dessa privilegier gällde endast dem som ingick i bergslaget; övriga hade knekthållning i Bergsregementet och andelen knektar i bergslagssocknarna kunde periodvis vara hög Bergsprivilegier. År 1950 fördes ett mindre område av Ljusnarsbergs socken till Grangärde socken i Kopparbergs län. Ordet bergslag i den betydelse nämns första gången 1444 angående Norbergs hytta, och några år senare, 1508, finns skriftliga belägg för att kalla ett område Bergslagerna Lekebergslagen. . Sedan 1800-talets senare del, när metallindustrin mötte ökad konkurrens, har detta emellertid förändrats till Bergslagens fördel Nora bergslag. Länet har två nationalparker, Tivedens nationalpark och Garphyttans nationalpark Antalet naturreservat är drygt 120 stycken. Till området värvades yrkesskicklighet från Tyskland, Danmark, Skottland och Holland, och arbetskraft (se bergsfriden och skogsfinnar), och genom täkterätten kom området att få en bofast befolkning Stora Kopparbergs bergslag. . Han pekar på att en hård lagstiftning i kombination med en uppdelning av de olika momenten i metallindustrin ska ses som en av anledningarna till framgången Gästriklands bergslag. . Stora järnverk växte fram där äldre järnbruk funnits, exempelvis i Fagersta, Långshyttan, Hofors, Forsbacka och Söderfors Regale. . Även helt nya, ur transportsynpunkt bättre lokaliserade, järnverk kom att anläggas Skogsregale. . Garpenberg där brytningen ökat kraftigt de senaste åren Strömregale. . Gruvor som Blötberget och Håksberg ägdes exempelvis av tyska intressen ända fram till andra världskrigets slut Bergsregale. . Under statliga SSAB:s ledning lades flertalet järnmalmsgruvor ned i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet Privilegium. . En omstöpning av ägarbilden till färre, större och mer produktinriktade företag tillsammans med statliga åtgärder räddade stora delar av Bergslagens stålindustri Bergsfriden. . Under denna period växte nya bruksbygder fram kring Bergslagen i vilka järn- stål- och manufakturverk kom att lokaliseras Skogsfinnar. . För att stimulera handeln och viljan att ägna sig åt bergsbruk stiftades städer på 1600-talet, däribland Sala, Falun, Säter och Nora Täkterätt. . Se även Bergslag Bergslagssten Bergslagskamin Bruk Brukssamhälle Ekomuseum Bergslagen Engelsbergs bruk Falu koppargruva Sala silvergruva Silverringen, Dalarna Bergsfriden Källor Svedjebruk. . Exempelvis spelade inte vattenkraften in längre och transportkostnaderna hade minskat Savolax. . Sulfidmalmsbrytningen kom att klara sig bättre Torpare. . Alla finnar i området verkar dock inte ha varit svedjefinnar, utan det är troligt att det fanns en annan finsk befolkning som arbetade i gruvorna Kolare. . Genom olika regale (skogs-, ström- och bergsregale) kom flera moment i metallframställningen att bli starkt reglerade och krävde särskilda tillstånd (privilegium), vilka gällde kollektivt för bergslaget vid gruvan men som skilde sig starkt åt från ett bergslag till ett annat Avrad. . Exporten av järnmalmen kom att bli viktig Rusttjänst. . Neddragningar har emellertid även varit nödvändiga, framför allt vad gäller gruvdriften, och de järnverk som finns kvar omfattar inte lika många anställda jämfört med mitten av 1900-talet Bergsregementet. . Bergslagerna innefattade östra delar av Värmland, södra Dalarna och angränsande bergslag i Västmanland och Närke Skattehemman. . Kronohemman. .

0 - Mellansverige
1 - Västmanland
2 - Örebro län
3 - Värmland
4 - Dalarna
5 - Närke
6 - Östergötland
7 - Uppland
8 - Gästrikland
9 - Gruva
10 - Metallindustri
11 - Medeltiden
12 - Bergsbruk
13 - Järnbruk
14 - Stålkrisen
15 - Grängesberg
16 - Garpenberg
17 - Boliden AB
18 - Bergmästardöme
19 - Bergslag
20 - Norberg