BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Bergslagen – Wikipedia
Bergslagen har troligtvis fått sitt namn från det juridiska begreppet "lag" och inte som tidigare antagits av de arbetslag som fanns vid berget Västmanland. Det är inte heller ovanligt att definiera Mellansverige som det område som ligger i höjd med och strax norr och söder om Stockholm och Mälardalen, det vill säga Svealand och sydöstligaste Norrland, ofta även inkluderande norra Götaland (Östergötland, Dalsland och norra Västergötland). Garpenberg i Hedemora kommun med anor från 1300-talet är idag Sveriges äldsta gruva i drift Örebro län. I statistiska sammanhang består Mellansverige av följande riksområden: Norra Mellansverige (del av riksområdet Norra Sverige): Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län Östra Mellansverige (del av riksområdet Östra Sverige): Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Örebro län, Västmanlands län Förväxlingsrisk Mellansverige skall inte sammanblandas med Mittsverigeregionen eller Region Mitt, som vanligen avser landskap kring Sveriges geografiska mittpunkt, men har olika definition i olika sammanhang. Sjunkande järnmalmspriser och utländsk konkurrens under 1960–70-talen (se stålkrisen) har emellertid resulterat i att samtliga järnmalmsgruvor blev nedlagda Värmland. Innehåll 1 Definitioner 2 Förväxlingsrisk 3 Se även 4 Referenser Definitioner Rent geografiskt är benämningen vilseledande, då hela området ligger i södra halvan av Sverige, kring Sveriges demografiska mittpunkt men långt söder om Sveriges geografiska mittpunkt. Exempelvis spelade inte vattenkraften in längre och transportkostnaderna hade minskat Dalarna. Se även Mellansvenska Handelskammaren Mellansvenska israndzonen Mellansveriges Akademiska Idrottsförbund Svealand Sydsverige Södra Sverige Västsverige Gnällbältet Referenser . Fortfarande idag sätter metallindustrin en tydlig prägel på regionen Närke. . Se även Bergslag Bergslagssten Bergslagskamin Bruk Brukssamhälle Ekomuseum Bergslagen Engelsbergs bruk Falu koppargruva Sala silvergruva Silverringen, Dalarna Bergsfriden Källor Östergötland. . Införande av thomasprocessen under 1870-talet revolutionerade järnmalmsbrytningen Uppland. . För att stimulera handeln och viljan att ägna sig åt bergsbruk stiftades städer på 1600-talet, däribland Sala, Falun, Säter och Nora Gästrikland. . Sedan medeltiden eller längre har bergshantering, brytning och smältning av malmer (bergsbruk) haft en stark ställning i området Gruva. . Det finns några boplatser från stenåldern av jägarfolk i Bergslagen, men det var huvudsakligen under medeltiden som området befolkades Metallindustri. . Sedan 1800-talets senare del, när metallindustrin mötte ökad konkurrens, har detta emellertid förändrats till Bergslagens fördel Medeltiden. . Ordet bergslag i den betydelse nämns första gången 1444 angående Norbergs hytta, och några år senare, 1508, finns skriftliga belägg för att kalla ett område Bergslagerna Bergsbruk. . Gruvor som Blötberget och Håksberg ägdes exempelvis av tyska intressen ända fram till andra världskrigets slut Järnbruk. . En fortsatt hård konkurrens under 1900-talet resulterade i fortsatta koncentrationer av driften Stålkrisen. . Sulfidmalmsbrytningen kom att klara sig bättre Grängesberg. . Förr hade främst rena fosforfria malmer använts vid tillverkningen av kvalitetsjärn Garpenberg. . Boliden AB har en pågående investering på 3,9 miljarder i den gruvan Boliden AB. . Dessa privilegier gällde endast dem som ingick i bergslaget; övriga hade knekthållning i Bergsregementet och andelen knektar i bergslagssocknarna kunde periodvis vara hög Bergmästardöme. . Allt eftersom nya fyndigheter gjordes bildades nya bergslag Bergslag. . En vidare definition av Bergslagen omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland Norberg. . I Grängesberg gynnades gruvbrytningen av utvecklingen och grunden lades för Grängesbergsbolaget, en av de större industrikoncernerna i Sverige under 1900-talet Värmland. . Genom olika regale (skogs-, ström- och bergsregale) kom flera moment i metallframställningen att bli starkt reglerade och krävde särskilda tillstånd (privilegium), vilka gällde kollektivt för bergslaget vid gruvan men som skilde sig starkt åt från ett bergslag till ett annat Dalarna. . I nuvarande Hedemora kommun finns flera lämningar från järnåldern som vittnar om bergsbruk Västmanland. . Exempel på detta är Oxelösunds järnverk och Norrbottens järnverk, båda anlagda under 1900-talet långt utanför den egentliga Bergslagsregionen men försörjda av järnvägstransporter därifrån Närke. . Garpenberg där brytningen ökat kraftigt de senaste åren Lag. . Till området värvades yrkesskicklighet från Tyskland, Danmark, Skottland och Holland, och arbetskraft (se bergsfriden och skogsfinnar), och genom täkterätten kom området att få en bofast befolkning Falu koppargruva. . Bergsprivilegier innehöll dels skyldigheter som avraden till kronan, dels förmåner som att bergsmännen saknade rusttjänst Engelsbergs bruk. . I skriftliga källor är Bergslagen känd från 1300-talet med tre bergsprivilegier, till Västra och Östra berget i Närke (Lekebergslagen, Lerbäcks och Nora bergslag), Stora Kopparbergs bergslag och Gästriklands bergslag Flatenbergs hytta. . Grängshammars bruk. . Exporten av järnmalmen kom att bli viktig Östra Silvbergs gruva. . bruksdöden gjorde att järnframställningen kom att styras mot allt färre, men större enheter Bronsåldern. . Alla finnar i området verkar dock inte ha varit svedjefinnar, utan det är troligt att det fanns en annan finsk befolkning som arbetade i gruvorna Röda jorden. . Den s.k Riddarhyttan. . Under denna period växte nya bruksbygder fram kring Bergslagen i vilka järn- stål- och manufakturverk kom att lokaliseras Hedemora kommun. . I detta avseende låg Bergslagen bättre till än de omgivande bruksbygderna, vilka drabbades hårdare av nedläggningarna Järnåldern. . Även helt nya, ur transportsynpunkt bättre lokaliserade, järnverk kom att anläggas Stenåldern. . Detta kom att fungera bra fram till 1800-talets senare del då ny teknik och utländsk konkurrens började slå undan grunden för den metallhantering som då bedrevs Jägarfolk. . Under statliga SSAB:s ledning lades flertalet järnmalmsgruvor ned i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet Medeltiden. . Bergslagen hade dock förlorat sina geografiska fördelar nu Bergsprivilegier. . Flera av gruvorna blev dessutom utlandsägda Lekebergslagen. . Under 1920-talets krisår lades många äldre träkolshyttor ned, en utveckling som fortsatte till den sista blåstes ned i mitten på 1960-talet Nora bergslag. . Ekonomihistorikern Rolf Adamson skriver i Nationalencyklopedin att "denna klassiska svenska brukspolitik, som bedrevs med växande eftertryck ca 1650–1750, anses vara ett av de mera framgångsrika exemplen på lagstiftning från äldre tid" Stora Kopparbergs bergslag. . Omkring 1640 förbjöds svedjebruk, och savolaxarna blev torpare med skyldighet att arbeta som kolare, en viktig roll för bergsbruket Gästriklands bergslag. . Han pekar på att en hård lagstiftning i kombination med en uppdelning av de olika momenten i metallindustrin ska ses som en av anledningarna till framgången Regale. . Den sista, i Grängesberg, stängdes 1989 Skogsregale. . Lokaliseringen av vidareförädlingen av järnmalmen kunde istället med fördel förläggas vid kusten Strömregale. . Innehåll 1 Namnet Bergslagen 2 Historia 3 Se även 4 Källor 5 Externa länkar Namnet Bergslagen Namnet Bergslagen kommer av att gruvorna utvecklade egna rättssystem under bergmästardömen som kallades bergslag Bergsregale. . Skattebönder i området betalade jordskatt på samma sätt som i övriga landet, men andelen kronohemman kom att bli relativt högt genom skogsregalet Privilegium. . En omstöpning av ägarbilden till färre, större och mer produktinriktade företag tillsammans med statliga åtgärder räddade stora delar av Bergslagens stålindustri Bergsfriden. . Stora järnverk växte fram där äldre järnbruk funnits, exempelvis i Fagersta, Långshyttan, Hofors, Forsbacka och Söderfors Skogsfinnar. . Bergslagerna innefattade östra delar av Värmland, södra Dalarna och angränsande bergslag i Västmanland och Närke Täkterätt. . Neddragningar har emellertid även varit nödvändiga, framför allt vad gäller gruvdriften, och de järnverk som finns kvar omfattar inte lika många anställda jämfört med mitten av 1900-talet Svedjebruk. . I andra länder, exempelvis Storbritannien, var nämligen regleringar och statliga påbud inte alls lika påfallande Savolax. . På 1970-talet kom nästa kris, vilken drabbade i stort sett hela västvärldens stålindustri Torpare. . Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri Kolare. . Domnarvets Jernverk anlades 1872–78 utmed järnvägen Falun–Göteborg, och kom att bli en av de främsta anledningarna till staden Borlänges etablering på samma plats Avrad. . Historia Falu koppargruva Engelsbergs bruk Flatenbergs hytta Grängshammars bruk Östra Silvbergs gruva Utvinning av metaller har skett sedan bronsåldern i bland annat Röda jorden (Riddarhyttan) Rusttjänst. . Brytning av andra metaller och mineraler förekommer pågår fortfarande i till ex Bergsregementet. . Detta kom nu att ändras, och fosforhaltiga malmer började bli högintressanta Skattehemman. . Kronohemman. .

0 - Mellansverige
1 - Västmanland
2 - Örebro län
3 - Värmland
4 - Dalarna
5 - Närke
6 - Östergötland
7 - Uppland
8 - Gästrikland
9 - Gruva
10 - Metallindustri
11 - Medeltiden
12 - Bergsbruk
13 - Järnbruk
14 - Stålkrisen
15 - Grängesberg
16 - Garpenberg
17 - Boliden AB
18 - Bergmästardöme
19 - Bergslag
20 - Norberg