BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Bergslagen – Wikipedia
Alla finnar i området verkar dock inte ha varit svedjefinnar, utan det är troligt att det fanns en annan finsk befolkning som arbetade i gruvorna Västmanland. Nedre Kolbäcksån ingår i Strömsholms kanal. Dessa privilegier gällde endast dem som ingick i bergslaget; övriga hade knekthållning i Bergsregementet och andelen knektar i bergslagssocknarna kunde periodvis vara hög Örebro län. De hängde kvar när hans tjänare skulle hämta dem. I detta avseende låg Bergslagen bättre till än de omgivande bruksbygderna, vilka drabbades hårdare av nedläggningarna Värmland. Geologi Berggrunden i Västmanland består av urberg, som i huvudsak tillhör den mellansvenska leptitformationen. Dalarna. Mineralet kvarts bildar ränderna i den kvartsbandade blodstensmalmen som är Västmanlands landskapssten. Garpenberg i Hedemora kommun med anor från 1300-talet är idag Sveriges äldsta gruva i drift Närke. Västligaste delen avvattnas av Svartälven till Vänern, resten av bland annat Arbogaån, Hedströmmen, Kolbäcksån, Svartån och Sagån till Mälaren. En omstöpning av ägarbilden till färre, större och mer produktinriktade företag tillsammans med statliga åtgärder räddade stora delar av Bergslagens stålindustri Östergötland. Bland andra nordliga element kan nämnas fjällummer, som i Västmanland har sin sydligaste svenska förekomst. I nuvarande Hedemora kommun finns flera lämningar från järnåldern som vittnar om bergsbruk Uppland. Leptitformationens bergarter har deformerats kraftigt i samband med den svekofenniska orogenesen, då även en stor granitmassa trängde upp, så kallade urgraniter. Innehåll 1 Namnet Bergslagen 2 Historia 3 Se även 4 Källor 5 Externa länkar Namnet Bergslagen Namnet Bergslagen kommer av att gruvorna utvecklade egna rättssystem under bergmästardömen som kallades bergslag Gästrikland. Nya poster läggs in löpande. Fortfarande idag sätter metallindustrin en tydlig prägel på regionen Gruva. För utforskning av och skydd åt växt-, djur- och kulturminnen verkar den 1861 av Dybeck stiftade Västmanlands fornminnesförening, med museum i Västerås slott och Vallby friluftsmuseum. Boliden AB har en pågående investering på 3,9 miljarder i den gruvan Metallindustri. Med bondenäringen införande runt 4000 f.Kr. Exporten av järnmalmen kom att bli viktig Medeltiden. Bergsmannakulturen medförde ett tidigt accepterande av borgerliga, urbana kulturelement, men också kontakter med kontinental tradition i fråga om till exempel festseder. Se även Bergslag Bergslagssten Bergslagskamin Bruk Brukssamhälle Ekomuseum Bergslagen Engelsbergs bruk Falu koppargruva Sala silvergruva Silverringen, Dalarna Bergsfriden Källor Bergsbruk. Noraskog, som tidigare tillhört Närke, kom från 1579 att höra till landskapet Västmanland, och med Västmanlands län införlivades 1634 de tidigare till Dalarna hörande Skinnskatteberg och Norbergs bergslager. Under 1920-talets krisår lades många äldre träkolshyttor ned, en utveckling som fortsatte till den sista blåstes ned i mitten på 1960-talet Järnbruk. Kommuner 1952-1971 Följande kommuner ingick i landskapet: I Örebo län: Städer : Lindesbergs stad Nora stad Köpingar : Frövi köping Hällefors köping Kopparbergs köping Landskommuner : Fellingsbro landskommun Grythyttans landskommun Linde landskommun Ljusnarsbergs landskommun Noraskogs landskommun Näsby landskommun Ramsbergs landskommun I Västmanlands län: Städer (5 st): Arboga stad Fagersta stad Köpings stad Sala stad Västerås stad Köpingar (2 st): Hallstahammars köping Landskommuner (21 st): Dingtuna landskommun Fjärdhundra landskommun Kolbäcks landskommun Kolsva landskommun Kung Karls landskommun (del av) Kungsåra landskommun Medåkers landskommun Munktorps landskommun Möklinta landskommun Nora landskommun Norbergs landskommun (blev Norbergs köping samma år) Ramnäs landskommun Skinnskattebergs landskommun Skultuna landskommun Sura landskommun Tillberga landskommun Tärna landskommun Vittinge landskommun Västerfärnebo landskommun Västerlövsta landskommun Östervåla landskommun Kommuner från 1971 Arboga kommun Fagersta kommun Hallstahammars kommun Hällefors kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Norbergs kommun Sala kommun Skinnskattebergs kommun Surahammars kommun Västerås kommun Geografi Vy från Himmeta socken i södra delen av Västmanland. Historia Falu koppargruva Engelsbergs bruk Flatenbergs hytta Grängshammars bruk Östra Silvbergs gruva Utvinning av metaller har skett sedan bronsåldern i bland annat Röda jorden (Riddarhyttan) Stålkrisen. Bland arter som har sina nordligaste svenska förekomster i Västmanland märks rödsyssla, som växer på urkalksten i Norberg, och mistel, som är landskapsblomma och förekommer i lundar och parker vid Mälaren. För att stimulera handeln och viljan att ägna sig åt bergsbruk stiftades städer på 1600-talet, däribland Sala, Falun, Säter och Nora Grängesberg. Inom landskapet fanns mellan 1641 och 1648 Järle län (Nora län) och Sala län (till 1646). Exempelvis spelade inte vattenkraften in längre och transportkostnaderna hade minskat Garpenberg. En övre del består av sedimentära gråvackor och lerskiffrar. Ekonomihistorikern Rolf Adamson skriver i Nationalencyklopedin att "denna klassiska svenska brukspolitik, som bedrevs med växande eftertryck ca 1650–1750, anses vara ett av de mera framgångsrika exemplen på lagstiftning från äldre tid" Boliden AB. De glesast bebodda delarna i landskapet var skogsbygderna i nordväst. Den s.k Bergmästardöme. . Lokaliseringen av vidareförädlingen av järnmalmen kunde istället med fördel förläggas vid kusten Bergslag. Boknätfjärilen är Västmanlands landskapsinsekt. Allt eftersom nya fyndigheter gjordes bildades nya bergslag Norberg. I trakterna mellan Lindesberg och Nora i nordvästra Västmanland, kan man fortfarande stöta på boknätfjärilen, som i Sverige försvunnit från övriga lokaler. Bergslagen har utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri Värmland. Västmanland gränsar i söder till Södermanland och Närke, i väster till Värmland, i norr till Dalarna och Gästrikland samt i öster till Uppland. Garpenberg där brytningen ökat kraftigt de senaste åren Dalarna. Området, som är mycket sjörikt, når i Fjällberget (ett berg som delas av gränsen till Dalarna) en högsta höjd av 466 meter över havet. Gruvor som Blötberget och Håksberg ägdes exempelvis av tyska intressen ända fram till andra världskrigets slut Västmanland. I leptitformationen finns sulfidmalmer med ädla metaller och kalksten till exempel vid Sala. Genom olika regale (skogs-, ström- och bergsregale) kom flera moment i metallframställningen att bli starkt reglerade och krävde särskilda tillstånd (privilegium), vilka gällde kollektivt för bergslaget vid gruvan men som skilde sig starkt åt från ett bergslag till ett annat Närke. David var lite tankspridd och även närsynt - vid ett tillfälle hängde han upp sina vantar på en solstråle i stället för på spiken. Han pekar på att en hård lagstiftning i kombination med en uppdelning av de olika momenten i metallindustrin ska ses som en av anledningarna till framgången Lag. Rekord: Den högsta temperatur som uppmätts i landskapet är 36 °C, dels den 9 juli 1933 i Västerås, senast den 6 augusti 1975 i Sala. Bergsprivilegier innehöll dels skyldigheter som avraden till kronan, dels förmåner som att bergsmännen saknade rusttjänst Falu koppargruva. Västmanlands län i litteraturen: böcker och ett urval uppsatser ur periodiska publikationer . Domnarvets Jernverk anlades 1872–78 utmed järnvägen Falun–Göteborg, och kom att bli en av de främsta anledningarna till staden Borlänges etablering på samma plats Engelsbergs bruk. Mot nordväst höjer sig landet sakta, och samtidigt avtar jordbruksbygden, som här delas upp av skogshöjder och sjöar i mer isolerade områden. Detta kom nu att ändras, och fosforhaltiga malmer började bli högintressanta Flatenbergs hytta. Dessa har sedermera till stor del förskiffrats och omvandlats till gnejser. Under statliga SSAB:s ledning lades flertalet järnmalmsgruvor ned i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet Grängshammars bruk. Den egna jurisdiktionen, i form av en rådhusrätt, drogs in i Arboga år 1939, i Lindesberg 1948, Nora 1950 samt Köping 1959. Sedan medeltiden eller längre har bergshantering, brytning och smältning av malmer (bergsbruk) haft en stark ställning i området Östra Silvbergs gruva. Historia Skeppssättningar vid Anundshög. Flera av gruvorna blev dessutom utlandsägda Bronsåldern. : . En vidare definition av Bergslagen omfattar även delar av Närke, Östergötland, Uppland och Gästrikland Röda jorden. Från norr till söder löper rullstensåsar, bland annat Badelundaåsen och Strömsholmsåsen. På 1970-talet kom nästa kris, vilken drabbade i stort sett hela västvärldens stålindustri Riddarhyttan. Folktro och folkdikt är väldokumenterade och uppvisar många drag som förknippar dem med nordsvensk tradition, till exempel rikedom på motiv om föreställningar kring skogsrået. Sulfidmalmsbrytningen kom att klara sig bättre Hedemora kommun. Större orter i Västmanland Arboga Fagersta Kolbäck Hallstahammar Hällefors Kopparberg Köping Lindesberg Nora Norberg Sala Skinnskatteberg Skultuna Surahammar Virsbo Västerås Större sjöar i Västmanland " class="mw-editsection-visualeditor">redigera | redigera wikitext] Mälaren, 1 200 km² (Delvis i Uppland och Södermanland) Hjälmaren, 496 km² (Delvis i Södermanland och Närke) Åmänningen, 24,8 km² Torrvarpen, 23,3 km² Grecken, 21,6 km² Väringen, 19,1 km² (Delvis i Närke) Halvarsnoren, 17,2 km² Sör-Älgen, 15,8 km² Norr-Älgen, 15,6 km² Råsvalen, 12,4 km² Norra Hörken, 11,7 km² Fåsjön, 11,0 km² Ljusnaren, 10,3 km² Vikern, 10,2 km² Södra Hörken, 8,5 km² (Delvis i Dalarna) Skedvisjön, 7,9 km² Långsvan, 7,4 km² Natur Klimat Limes Norrlandicus skär genom Västmanland och delar upp landskapet i den biologiska norrlandsgränsen. Även helt nya, ur transportsynpunkt bättre lokaliserade, järnverk kom att anläggas Järnåldern. delarna närmast ansluta sig till Dalarne." Bergslagen hade medfört "egendomligheter" i husinredningen som gjutjärnskaminer i stället för öppna spisar och höga järnskorstenar. Exempel på detta är Oxelösunds järnverk och Norrbottens järnverk, båda anlagda under 1900-talet långt utanför den egentliga Bergslagsregionen men försörjda av järnvägstransporter därifrån Stenåldern. Hans festdag är den 25 juni. En fortsatt hård konkurrens under 1900-talet resulterade i fortsatta koncentrationer av driften Jägarfolk. Socknar, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter Se respektive härad. I skriftliga källor är Bergslagen känd från 1300-talet med tre bergsprivilegier, till Västra och Östra berget i Närke (Lekebergslagen, Lerbäcks och Nora bergslag), Stora Kopparbergs bergslag och Gästriklands bergslag Medeltiden. Växtliv Norrlandsterrängen i Bergslagen domineras av barrskogar. Vidare förädling skedde ofta utanför Bergslagen vid särskilda järnbruk Bergsprivilegier. Rådjuret, som är landskapsdjur, är allmänt, i synnerhet i mälarbygden. Bergslagen har troligtvis fått sitt namn från det juridiska begreppet "lag" och inte som tidigare antagits av de arbetslag som fanns vid berget Lekebergslagen. Johan Tornberg, ishockeyspelare Tomas Tranströmer, poet Lydia Wahlström, professor, kvinnosakspionjär Jonas Wenström, elektrotekniker, uppfinnare vid ASEA Sune Wretling, ishockeyspelare Bibliografier Västmanlandsbibliografin - Deldatabas i Libris med referenser till lokalhistoriskt material om Västmanlands län. Införande av thomasprocessen under 1870-talet revolutionerade järnmalmsbrytningen Nora bergslag. Sankt David av Munktorp var en engelsk munk som under början av 1000-talet, tillsammans med Sankt Eskil och Sankt Botvid av Sankt Sigfrid i Småland, sändes ut för att kristna mälarlandskapen. Detta kom att fungera bra fram till 1800-talets senare del då ny teknik och utländsk konkurrens började slå undan grunden för den metallhantering som då bedrevs Stora Kopparbergs bergslag. Ända fram till slutet av 1800-talet kallades Västmanlands län ofta Västerås län. Sedan 1800-talets senare del, när metallindustrin mötte ökad konkurrens, har detta emellertid förändrats till Bergslagens fördel Gästriklands bergslag. Omfattar material från och med år 1990. Till området värvades yrkesskicklighet från Tyskland, Danmark, Skottland och Holland, och arbetskraft (se bergsfriden och skogsfinnar), och genom täkterätten kom området att få en bofast befolkning Regale. Västmanland delas traditionellt in i Bergslagen och Mälardalen. Neddragningar har emellertid även varit nödvändiga, framför allt vad gäller gruvdriften, och de järnverk som finns kvar omfattar inte lika många anställda jämfört med mitten av 1900-talet Skogsregale. Några kända västmanlänningar Ivan Aguéli, konstnär Patrik Berglund, ishockeyspelare Einar Billing, biskop Nils Bolander, biskop Richard Dybeck forn- och folkminnesforskare Engelbrekt Engelbrektsson, upprorsledare Lars Gustafsson, författare Filip Hammar, tv-profil Lennart Hellsing, författare The Hives, rockgrupp Per Daniel Holm. Det finns några boplatser från stenåldern av jägarfolk i Bergslagen, men det var huvudsakligen under medeltiden som området befolkades Strömregale. ökar antalet fornminnen betydligt, och en nyhet var de importerade flintyxorna från Skåne eller Danmark. Omkring 1640 förbjöds svedjebruk, och savolaxarna blev torpare med skyldighet att arbeta som kolare, en viktig roll för bergsbruket Bergsregale. 1975-2002. Under denna period växte nya bruksbygder fram kring Bergslagen i vilka järn- stål- och manufakturverk kom att lokaliseras Privilegium. konstnär Abraham Abrahamsson Hülphers, topograf Carl Edvard Johansson, måttsatsens uppfinnare Erik Ersberg, ishockeyspelare Arne Johnsson, poet Johan Johansson i Noraskog, politiker, kulturforskare Patrik Juhlin, ishockeyspelare Dagmar Lange, deckarförfattare, pseudonymen Maria Lang Jonas Lundh, bildkonstnär och artist Anneli Magnusson, sångerska med artistnamnet Pandora Lars Larsson Molin, tjuv, kallad Lasse-Maja Pär Mårts, ishockeyspelare Marie Pettersson, artist med artistnamnet Marie Picasso Peter Popovic, ishockeyspelare Pugh Rogefeldt, sångare, gitarrist, låtskrivare Linda Rosing, dokusåpadeltagare, fotomodell Olof Rudbeck den äldre, läkare, naturforskare Johannes Rudbeckius, biskop Tommy Salo, ishockeyspelare Ulf Samuelsson, ishockeyspelare Thomas Sandström, ishockeyspelare Carl Wilhelm Scheele, apotekare, kemist, syrets upptäckare Bo Setterlind, poet Gunnar Mascoll Silfverstolpe, skald Thore Skogman, sångare, låtskrivare Johan Stiernhöök, rättsvetenskapsman, "den svenska lagfarenhetens fader" Hakon Swenson, direktör, ICA-företagens grundare. I andra länder, exempelvis Storbritannien, var nämligen regleringar och statliga påbud inte alls lika påfallande Bergsfriden. Det utgör en del av det mellansvenska låglandet och täcks till största delen av leror och andra havsavlagringar. bruksdöden gjorde att järnframställningen kom att styras mot allt färre, men större enheter Skogsfinnar. Nordliga drag möter i slutna gårdsfyrkanter av samma typ som i Dalarna, medan särskilt i öster den centralsvenska gårdsformen med portlider mellan man- och fägård slagit igenom. I Grängesberg gynnades gruvbrytningen av utvecklingen och grunden lades för Grängesbergsbolaget, en av de större industrikoncernerna i Sverige under 1900-talet Täkterätt. Ek, som i stort sett sammanfaller med Limes Norrlandicus, förekommer mer allmänt i sydöst. Ordet bergslag i den betydelse nämns första gången 1444 angående Norbergs hytta, och några år senare, 1508, finns skriftliga belägg för att kalla ett område Bergslagerna Svedjebruk. Indelningar Arboga ur Svecia Antiqua et Hodierna Västerås stadshus Gatubild från Nora Indelningar före 1650-talet Från Gustav Vasas tid till 1719 var landskapet delat i Västerås-, Salbergs- och Strömsholms län. Den sista, i Grängesberg, stängdes 1989 Savolax. Finngården Rikkenstorp i landskapets nordvästra del. Bergslagen hade dock förlorat sina geografiska fördelar nu Torpare. Innehåll 1 Namnet 2 Historia 3 Indelningar 3.1 Indelningar före 1650-talet 3.2 Indelningar från 1650-talet 3.2.1 Län 3.2.2 Härader och städer 3.2.3 Socknar, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätter 3.2.4 Kommuner 1952-1971 3.2.5 Kommuner från 1971 4 Geografi 4.1 Geologi 4.2 Terräng 4.3 Större orter i Västmanland 4.4 Större sjöar i Västmanland 5 Natur 5.1 Klimat 5.2 Växtliv 5.3 Djurliv 6 Folkkulturen 7 Några kända västmanlänningar 8 Bibliografier 9 Se även 10 Referenser 11 Vidare läsning 12 Externa länkar Namnet Västmanland eller "västmännens land" har fått sitt namn i geografisk jämförelse med Uppland, som var en huvudbygd under järnåldern och där somliga även anser att uppsvearna utgick ifrån när man samlade Mälarbygderna under sin ledning, både för att indela landskapen i hund och senare hundaren, vilka var och en hade ansvar för ett visst antal krigare och skepp som ställdes under kungens ledning. Sjunkande järnmalmspriser och utländsk konkurrens under 1960–70-talen (se stålkrisen) har emellertid resulterat i att samtliga järnmalmsgruvor blev nedlagda Kolare. Den har sitt huvudområde i landskapets västra delar och består av en undre dela av eruptiva bergarter med inslag av kalkstenar och järnmalmer. Brytning av andra metaller och mineraler förekommer pågår fortfarande i till ex Avrad. En övervägande del av fornlämningarna utgörs av gravar från yngre järnåldern och särskilt betydande är gravfältet Anundshögsområdet med skeppssättningar från vikingatiden, eller seklerna närmast före, samt båtgravsfälten vid Norsa i Köping och vid Tuna i Badelunda socken från vendeltid, 550-800. Förr hade främst rena fosforfria malmer använts vid tillverkningen av kvalitetsjärn Rusttjänst. I mälartrakten lever mer sydliga arter som igelkott, brun kärrhök, sothöna, rördrom och skäggdopping. Stora järnverk växte fram där äldre järnbruk funnits, exempelvis i Fagersta, Långshyttan, Hofors, Forsbacka och Söderfors Bergsregementet. Libris 3682598  Se även Lista över slott och herresäten i Västmanland Lista över Västmanlands runinskrifter Referenser . Skattebönder i området betalade jordskatt på samma sätt som i övriga landet, men andelen kronohemman kom att bli relativt högt genom skogsregalet Skattehemman. 1944 bildades Fagersta stad, dock utan att få egen jurisdiktion. Kronohemman. Han sökte martyrdöden men dog fridfullt omkring 1082.

0 - Mellansverige
1 - Västmanland
2 - Örebro län
3 - Värmland
4 - Dalarna
5 - Närke
6 - Östergötland
7 - Uppland
8 - Gästrikland
9 - Gruva
10 - Metallindustri
11 - Medeltiden
12 - Bergsbruk
13 - Järnbruk
14 - Stålkrisen
15 - Grängesberg
16 - Garpenberg
17 - Boliden AB
18 - Bergmästardöme
19 - Bergslag
20 - Norberg