BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Kultur. Kulturforskaren Ronald Inglehart – som har lett världens mest omfattande jämförande studie av kulturella värderingar – säger så här: ” Kulturell förändring är beroende av färdiga historiska stigar. När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Kurder. I stort sett alla samhällsvetenskapliga forskare idag försöker vara så neutrala som möjligt vid studier av olika kulturer. Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Judar. Med dessa mekanismer kan variation mellan grupper skapas snabbt. En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Syrianer. Begreppet multikulturalism används för att beskriva ett samhälle där flera kulturer eller etniciteter lever inom samma politiska enhet. På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Samer. En ung kvinna från himbafolket i Namibia. "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Chauvinism. Inom arkeologin används ordet kultur om olika befolkningsgrupper och deras levnadsmönster, ofta baserat på skillnader i materiell kultur. Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Etnogenes. ” En kultur utgörs av värden dess medlemmar omhuldar, normer som de följer och materiella ting som de skapar. 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Assimilation (sociologi). Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet. Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Mångkulturalism. Individer väljer vilka andra individer eller grupper de vill imitera. Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Kreolisering. Normativ kulturrelativism är starkt kritiserat och mycket omstritt. Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Nationalism. Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet kallas även för det antropologiska eller kvantitativa kulturbegreppet. Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Nationalstat. Ett annat ord för kulturella företeelser – främst normer och värderingar – som anses gälla inom alla etniska grupper är kulturella universalia. Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Primordialism. Även hela populationer eller folkgrupper med olika kultur – till exempel med olika religion – kan hamna i motsättning till varandra. Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Konstruktivism (filosofi). Vissa forskare menar att djur inte kan sägas besitta kultur eftersom de saknar djupare språkförmåga och specificerad inlärning. I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Nationalstat. Komponenter och dimensioner av kultur Pyramiderna vid Ghiza i Egypten är ett exempel på en kulturell artefakt. En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Essentialism. Innehåll 1 Begrepp 1.1 Det humanistiska kulturbegreppet 1.2 Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet 2 Definitioner 3 Humanistisk förståelse och kultur som andlig odling 4 Samhällsvetenskaplig förståelse och grundläggande begrepp 4.1 Kultur och konflikter 4.2 Kulturell förändring eller kontinuitet över tid 5 Komponenter och dimensioner av kultur 5.1 Kulturella dimensioner 6 Världens kulturer och kulturområden 6.1 Nationella kulturer 7 Uppkomst, inlärning och överföring av kultur 8 Kultur bland djur 9 Referenser 10 Se även 11 Litteratur 12 Externa länkar Begrepp På svenska används begreppet kultur i enlighet med två huvudförståelser: Det humanistiska kulturbegreppet Det humanistiska och konstnärligt orienterade kulturbegreppet kallas även för det kvalitativa kulturbegreppet. Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Identitet. På så sätt byggs kultur upp gradvis: det som lärs in tidigt påverkar det som lärs in senare. Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Kontext. Inte sällan betraktas det som specifikt för människan. I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Svenskar. Kulturell förändring eller kontinuitet över tid Karta som visar skillnader i kulturella värderingar världen över, grundat på omfattande systematisk forskning. Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Statsvetenskap. Television, datorspel, stand-up och andra nyare former av underhållning betraktas därför vanligtvis inte som kultur, trots att deras skapande kan kräva hög konstnärlig förmåga. 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Dikotomi. I kulturer med hög maktdistans (Sydostasien, Östra Europa och Arabvärlden) accepteras mindre inflytelserika individer maktrelationer som är mer auktoritära och paternalistiska. En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Anthony D. Smith. När individer samarbetar måste de komma överens om språk, verktyg, kunskaper och hur man löser konflikter. Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Digital object identifier. I det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet inkluderas ibland allt icke-biologiskt som skiljer en grupp människor från en annan, inklusive komponenter som, materiella föremål, statsskick, militär och ekonomiskt system. "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade American Sociological Review. Det är den här betydelsen som används i tidningar som har kulturdelar och i kulturprogram på radio och tv och liknande. Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Digital object identifier. Maskulinitet mot feminitet – hur högt kulturen sätter traditionellt manliga eller kvinnliga värden. Bl.a Anthony D. Smith. Konflikter om kulturella normer, värderingar och identiteter har tilltagit som politisk konfliktdimension under de senaste decennierna. Exempel på folkgrupper är kurder, judar, syrianer, samer Oxford University Press. Hos vissa statsvetare används begreppet kultur som nära synonymt med civilisation. Referenser Amartya Sen. En invändning mot detta har varit att variationen i beteende kan vara ett resultat av genetiska skillnader mellan underarter. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi Anders Kjellberg (sociolog). Artefakter avser det teknologiska delsystemet av olika materiella objekt tillsammans med de tekniker som krävs för att nyttja dessa. Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Etnisk rensning. Normer kan variera starkt från en kultur till en annan. En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Etnogenes. Nuvarande kalender: ca 255 år Lika arvsrätt för båda könen: ca 160 år Rinkebysvenska: ca 10 år. Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Etnopop. För det tredje kan det handla om identitetskonflikter där större kulturella skillnader saknas men där parterna betraktar varandra som olika grupper och tar strid för att försvara sina egna symboler. Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Haplogrupp. Inom vissa discipliner använder man det besläktade men mer kognitivt orienterade begreppet psykisk distans. Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Klan. En annan betydelse av kulturrelativism är normativ kulturrelativism. Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Medborgarskap. I begreppet kulturpolitik avses kultur enbart i humanistisk betydelse. "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Mångkulturalism. „ — Organisationsforskaren Geert Hofstede (1991) ” Those customary beliefs, values, and social constraints that ethnic, religious, and social groups transmit fairly unchanged from generation to generation. Nationalism. Symboler kan förändras över tid och har olika betydelse i olika kulturer. För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Nationalitet. Fokus för den humanistiska kulturförståelsen är det estetiska skapandet. Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Nationell minoritet. Det förflyter oftast en tid innan de betraktas som kultur. Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Rasism. Ett effektivt sätt för individer att avgöra vilka kulturella drag de bör lära sig och vilka de bör bortse från kan vara att se vilka kulturella företeelser som är populära. har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Släkt. Ibland anges ekonomiska motiv till detta, ibland ideologiska. För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Stam (samhällsvetenskap). Kina, Taiwan och Japan visar särskilt höga värden. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. Uppväxande individer har flera olika förebilder de kan välja mellan, och behöver inte imitera sina föräldrar. Etnicitet. Kultur har dock främst två betydelser; andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster; i vardagligt tal är den första betydelsen den vanligare.

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Kurder
3 - Judar
4 - Syrianer
5 - Samer
6 - Chauvinism
7 - Etnogenes
8 - Assimilation (sociologi)
9 - Mångkulturalism
10 - Kreolisering
11 - Nationalism
12 - Nationalstat
13 - Primordialism
14 - Konstruktivism (filosofi)
15 - Nationalstat
16 - Essentialism
17 - Identitet
18 - Kontext
19 - Svenskar
20 - Statsvetenskap