BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Kultur. Orsakerna till detta varierar. 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Svenskar. Den brittiske poeten och kulturkritikern Matthew Arnold uttryckte sin syn på vad kultur borde vara – det yttersta av findestillerad bildning – med de ofta citerade orden: ” Kultur är strävan efter människans perfektion… Att vara kulturell är att känna det bästa av det som har tänkts och sagts i världen. Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Kurder. Eftersom kultur både byggs upp gradvis och överförs från generation till generation byggs den på. 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Judar. Innehåll 1 Begrepp 1.1 Det humanistiska kulturbegreppet 1.2 Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet 2 Definitioner 3 Humanistisk förståelse och kultur som andlig odling 4 Samhällsvetenskaplig förståelse och grundläggande begrepp 4.1 Kultur och konflikter 4.2 Kulturell förändring eller kontinuitet över tid 5 Komponenter och dimensioner av kultur 5.1 Kulturella dimensioner 6 Världens kulturer och kulturområden 6.1 Nationella kulturer 7 Uppkomst, inlärning och överföring av kultur 8 Kultur bland djur 9 Referenser 10 Se även 11 Litteratur 12 Externa länkar Begrepp På svenska används begreppet kultur i enlighet med två huvudförståelser: Det humanistiska kulturbegreppet Det humanistiska och konstnärligt orienterade kulturbegreppet kallas även för det kvalitativa kulturbegreppet. När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Syrianer. Det betyder dock inte att alla andra djurarter helt saknar kultur. Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Samer. Den här dimensionen av olika kulturer anses vara mycket betydelsefull och har bekräftats i studie efter studie. Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Chauvinism. Några exempel på kulturella företeelser och deras utsträckning i tid, från en svensk synvinkel, kan se ut så här: Jordbruksproduktion: ca 6 200 år. "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Etnogenes. Samtida forskning tyder på att delning har haft större betydelse än blandning. På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Assimilation (sociologi). Uppkomst, inlärning och överföring av kultur Se även: Kulturell evolution Det som skiljer en grupps kultur från en annan är främst graden av isolering i såväl tid som rum. Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Mångkulturalism. Dessutom tillkommer ett kluster med oberoende kulturer. Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Kreolisering. Då talar man om amerikansk kultur, japansk kultur, svensk kultur och så vidare. För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Nationalism. Kulturell överföring mellan generationer kallas vertikal överföring. Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Nationalstat. Skribenter inom den här traditionen påpekar att kulturer är "dynamiska", ibland beskriver de kulturer som i ett stadium av ständig fluktuation och utan egentlig kärna. Referenser Primordialism. Med dessa mekanismer kan variation mellan grupper skapas snabbt. Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Konstruktivism (filosofi). En annan betydelse av kulturrelativism är normativ kulturrelativism. Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Nationalstat. Till skillnad från en människas natur är hennes kultur inte medfödd, men den interagerar med både gener och miljö. En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Essentialism. Sociofakterna definierar kulturens sociala organisering och reglerar hur individerna fungerar gentemot gruppen. 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Identitet. Enligt en annan grupp mer kvantitativt orienterade kulturforskare, till exempel Geert Hofstede, betonas kulturer såsom beständiga över tid. Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Kontext. De forskare som beskriver nationella kulturer påstår inte att dessa i hög grad förutsäger enskilda individers beteende, skillnaderna visar snarare på centrala tendenser för hela gruppen. har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Svenskar. Den ursprungliga betydelsen 'odling' förekommer i till exempel bakteriekultur. Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Statsvetenskap. Inom samhällsvetenskap kan skillnader mellan kulturer mätas både kvalitativt och kvantitativt. Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Dikotomi. Språk är ett komplext system av verbal och icke-verbala symboler som vi använder för att kommunicera med andra. Exempel på folkgrupper är svenskar, kurder, judar, syrianer, samer Anthony D. Smith. Graden av assimilering hos en mindre grupp som lever i ett kulturellt annorlunda samhälle är starkt beroende av endogami; i vilken utsträckning individerna gifter sig utanför den egna gruppen. I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Digital object identifier. Mått på kulturella avstånd bygger ofta på skillnader i värderingar. American Sociological Review. Att förespråka kulturell mångfald eller minoritetskulturers bevarande kallas även pluralism. En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Digital object identifier. . Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Anthony D. Smith. Problemen underskattas ofta och kostnaderna med kulturkrockar, till exempel inom företag, kan vara mycket stora. Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Oxford University Press. Singapore, Jamaica, Danmark och Sverige rankas lågt. Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Amartya Sen. På det individuella planet, betyder ordet kulturell att vederbörande är kreativ, bildad och intresserad av kulturella uttryck i form av till exempel konst. En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Anders Kjellberg (sociolog). Det finns flera forskarframtagna sätt att dela in världens kulturer, dels baserat på expertbedömningar men även på systematiska empiriska studier från stora delar av jorden. I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Etnisk rensning. Liknande definitioner används till exempel i evolutionär psykologi samt inom den biologi som intresserar sig för människan. Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Etnogenes. Begreppet har en betydelse som ligger nära konstarterna: det håller sig nära vissa genrer av kulturellt skapande; främst litteratur, konst, musik, scenkonst, och film men även formgivning och arkitektur. Bl.a Etnopop. Det är ett skäl till att systematiska indelningar i dimensioner är vanligast förekommande som studier av människors kulturella värderingar. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Haplogrupp. Uppväxande individer har flera olika förebilder de kan välja mellan, och behöver inte imitera sina föräldrar. En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Klan. Den process där en människa lär sig kultur kallas socialisation. "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Medborgarskap. Framför allt är det sedan några hundra år tillbaka den västerländska kulturen som sprids över resten av världen – detta är i stort det som kallas modernisering eller globalisering. "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Mångkulturalism. En kultur består av delade element som man kommit överens om, till exempel hur man skaffar mat, föreställningar om relationen människa-universum-högre makter (religion), teknologi och så vidare. Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Nationalism. Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet Det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet kallas även för det antropologiska eller kvantitativa kulturbegreppet. För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Nationalitet. Statsvetaren Samuel P. Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Nationell minoritet. De framhåller att det finns ett omfattande empiriskt stöd för att människor av samma nationalitet formas av samma värderingar och normer. Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Rasism. En empirisk och systematiskt grundad indelning är den som upptäckts av sociologen Ronald Inglehart med flera forskare. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi Släkt. Samtliga inkluderar normer och värderingar (mental programmering) i begreppet, och alla bygger på social överföring mellan generationer. Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Stam (samhällsvetenskap). Ett begrepp för detta är finkultur, som ibland kontrasteras mot populärkultur eller folkkultur. Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. Kultur i den här meningen kommer närmast frasen "andlig odling".

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Svenskar
3 - Kurder
4 - Judar
5 - Syrianer
6 - Samer
7 - Chauvinism
8 - Etnogenes
9 - Assimilation (sociologi)
10 - Mångkulturalism
11 - Kreolisering
12 - Nationalism
13 - Nationalstat
14 - Primordialism
15 - Konstruktivism (filosofi)
16 - Nationalstat
17 - Essentialism
18 - Identitet
19 - Kontext
20 - Svenskar