BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Kultur. Ungefär en tredjedel av 15-åringarna konfirmeras i Svenska kyrkans ordning. 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Svenskar. Det är först med 1400-talets rimkrönikor som hade ett starkt propagandistiskt budskap riktat mot unionskungar, fogdar och utlänningar i största allmänhet som begreppet svenskar för första gången nämns såsom samlingsnamn för alla människor av nordisk härkomst inom landet Sverige. Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Kurder. Omkring en tredjedel av svenskarna tror inte på Gud eller någon högre makt. Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Judar. Utvandring från Sverige Se även: svenskamerikaner Under 1800- och 1900-talet utvandrade ett stort antal svenskar till Amerika. Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Syrianer. Mindre grupper med svenskt ursprung återfinns också i olika länder i Sydamerika, främst i norra Argentina kring staden Oberá. Exempel på folkgrupper är svenskar, kurder, judar, syrianer, samer Samer. Innehåll 1 Historia 2 Utvandring från Sverige 3 Se även 4 Referenser Historia Sveriges majoritetsbefolkning härstammar huvudsakligen från skandinaviska stammar som var en del av de germanska folken. Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Chauvinism. I Kanada uppger exempelvis 340 000 personer att de har svensk bakgrund och i USA 4,2 miljoner. Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Etnogenes. Egentlig singularform saknades. En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Assimilation (sociologi). Religion Traditionellt evangelisk-luthersk kristendom. Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Mångkulturalism. Folkstammar av annan härkomst än nordisk, till exempel samer och finnar, räknades dock inte såsom svenskar. 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Kreolisering. I avsnittet om mansböter i den äldre västgötalagen från cirka 1220 görs det således skillnad mellan svenskar, västgötar och smålänningar: "Dræpær maþær svænskan man...". Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Nationalism. Svenskar som flyttar till Spanien eller Storbritannien för att arbeta eller pensionera sig behåller oftast sin koppling till Sverige och flyttar inte sällan tillbaka. På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Nationalstat. Vilka och hur många personer som räknas in i de olika definitionerna av begreppet varierar. "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Primordialism. Svenskar är en germansk etnisk folkgrupp som också är ett begrepp som utifrån skilda utgångspunkter beskriver olika grupperingar med anknytning till landet Sverige. Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Konstruktivism (filosofi). Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Nationalstat. Frikyrkorna i Sverige har 243 000 medlemmar. Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Essentialism. Svearna omnämns redan i Tacitus verk Germania som skrevs omkring år 98. Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Identitet. De kallas även ofta för svenskättlingar. Bl.a Kontext. Istället användes adjektivformen i sammansättningar som svænsk maþær (svensk man) då man talade om enskilda svear. "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Svenskar. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen. 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Statsvetenskap. Även vissa personer som är bosatta i Finland och Estland och som har svenska som modersmål betraktar sig som svenskar och kallas då finlandssvenskar respektive estlandssvenskar. I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Dikotomi. I medeltida källor användes annars begreppet "inländska män" i de sammanhang där man skulle kunnat förvänta sig att läsa "svenskar". Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Anthony D. Smith. Svenska kyrkan har 6 820 121 medlemmar. Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Digital object identifier. Begreppet svensk har således vidgats genom historien från att från början endast ha omfattat svearna, varefter det kom att bli ett samlingsbegrepp för alla nordiska folkstammar som inlemmats i Sveariket, från götar och gutar, till smålänningar och hälsingar och slutligen även folk som tidigare hört under Danmark och Norge såsom skåningar, jämtar osv. Referenser American Sociological Review. Begreppet kan beskrivas med hänsyn till till exempel etniska, sociala, kulturella, juridiska, geografiska eller språkliga utgångspunkter. Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Digital object identifier. De svenskar som finns i Amerika är oftast senare invandrare. Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Anthony D. Smith. Andra invånare i dåtidens Sverige, såsom götar och gutar omfattades inte i begreppet svensk. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Oxford University Press. I den första svenska historieboken, Erikskrönikan, som skrevs på 1320-talet, förekommer inte begreppet svenskar (däremot benämns Mälarlandskapen som "Swidhido"). När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Amartya Sen. Se även Svear Götar Gutar Samer Listor över svenskar Referenser . Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Anders Kjellberg (sociolog). . Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi Etnisk rensning. Dessa har dock med få undantag assimilerats och betraktas numera som amerikaner eller kanadensare snarare än svenskar. "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Etnogenes. Denna grupp kallas utlandssvenskar och består av 200 000–400 000 personer. I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Etnopop. Begreppet svenskar används även av vissa personer med svensk härkomst i USA och andra länder dit det har skett utvandring från Sverige. Haplogrupp. . Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Klan. . En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Medborgarskap. . har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Mångkulturalism. . En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Nationalism. . För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Nationalitet. . För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Nationell minoritet. . Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Rasism. . Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Släkt. . Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Stam (samhällsvetenskap). . Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. .

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Svenskar
3 - Kurder
4 - Judar
5 - Syrianer
6 - Samer
7 - Chauvinism
8 - Etnogenes
9 - Assimilation (sociologi)
10 - Mångkulturalism
11 - Kreolisering
12 - Nationalism
13 - Nationalstat
14 - Primordialism
15 - Konstruktivism (filosofi)
16 - Nationalstat
17 - Essentialism
18 - Identitet
19 - Kontext
20 - Svenskar