BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Kultur. Även vissa personer som är bosatta i Finland och Estland och som har svenska som modersmål betraktar sig som svenskar och kallas då finlandssvenskar respektive estlandssvenskar. Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Svenskar. I Kanada uppger exempelvis 340 000 personer att de har svensk bakgrund och i USA 4,2 miljoner. 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Kurder. Svenskar är en germansk etnisk folkgrupp som också är ett begrepp som utifrån skilda utgångspunkter beskriver olika grupperingar med anknytning till landet Sverige. På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Judar. De kallas även ofta för svenskättlingar. Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Syrianer. Egentlig singularform saknades. Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Samer. Namnet åsyftade under vikingatiden och större delen av medeltiden endast invånarna bosatta i Mälarlandskapen. I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Romer. I medeltida källor användes annars begreppet "inländska män" i de sammanhang där man skulle kunnat förvänta sig att läsa "svenskar". 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Etnocentrism. I avsnittet om mansböter i den äldre västgötalagen från cirka 1220 görs det således skillnad mellan svenskar, västgötar och smålänningar: "Dræpær maþær svænskan man...". Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Etnogenes. Svenskar som flyttar till Spanien eller Storbritannien för att arbeta eller pensionera sig behåller oftast sin koppling till Sverige och flyttar inte sällan tillbaka. Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av etnocentrism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Assimilation (sociologi). Frikyrkorna i Sverige har 243 000 medlemmar. "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Mångkulturalism. Se även Svear Götar Gutar Samer Listor över svenskar Referenser . En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Kreolisering. De svenskar som finns i Amerika är oftast senare invandrare. har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Nationalism. Begreppet kan beskrivas med hänsyn till till exempel etniska, sociala, kulturella, juridiska, geografiska eller språkliga utgångspunkter. För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Nationalstat. Denna grupp kallas utlandssvenskar och består av 200 000–400 000 personer. Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Primordialism. Religion Traditionellt evangelisk-luthersk kristendom. Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Konstruktivism (filosofi). Istället användes adjektivformen i sammansättningar som svænsk maþær (svensk man) då man talade om enskilda svear. Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Nationalstat. Vilka och hur många personer som räknas in i de olika definitionerna av begreppet varierar. I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Essentialism. Dessa har dock med få undantag assimilerats och betraktas numera som amerikaner eller kanadensare snarare än svenskar. "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Identitet. Andra invånare i dåtidens Sverige, såsom götar och gutar omfattades inte i begreppet svensk. Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Kontext. Folkstammar av annan härkomst än nordisk, till exempel samer och finnar, räknades dock inte såsom svenskar. Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Svenskar. Begreppet svensk har således vidgats genom historien från att från början endast ha omfattat svearna, varefter det kom att bli ett samlingsbegrepp för alla nordiska folkstammar som inlemmats i Sveariket, från götar och gutar, till smålänningar och hälsingar och slutligen även folk som tidigare hört under Danmark och Norge såsom skåningar, jämtar osv. Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Statsvetenskap. Mindre grupper med svenskt ursprung återfinns också i olika länder i Sydamerika, främst i norra Argentina kring staden Oberá. Referenser Dikotomi. I den första svenska historieboken, Erikskrönikan, som skrevs på 1320-talet, förekommer inte begreppet svenskar (däremot benämns Mälarlandskapen som "Swidhido"). Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Anthony D. Smith. Omkring en tredjedel av svenskarna tror inte på Gud eller någon högre makt. Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Digital object identifier. Utvandring från Sverige Se även: svenskamerikaner Under 1800- och 1900-talet utvandrade ett stort antal svenskar till Amerika. För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv American Sociological Review. Det är först med 1400-talets rimkrönikor som hade ett starkt propagandistiskt budskap riktat mot unionskungar, fogdar och utlänningar i största allmänhet som begreppet svenskar för första gången nämns såsom samlingsnamn för alla människor av nordisk härkomst inom landet Sverige. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Digital object identifier. Svenska kyrkan har 6 820 121 medlemmar. Anthony D. Smith. Begreppet svenskar som beteckning för ett folk var en vidareutveckling av folknamnet svear, där ordet svensk var adjektivformen. Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Oxford University Press. Utvandringen i slutet av 1900-talet har tack vare förbättrade transportmedel varit av mer tillfällig natur. Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Amartya Sen. . Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Anders Kjellberg (sociolog). Begreppet svenskar används även av vissa personer med svensk härkomst i USA och andra länder dit det har skett utvandring från Sverige. Etniska grupper skiljer sig i kultur, medan frågor om utseende brukar ses separat från etniciteten Etnisk rensning. Ungefär en tredjedel av 15-åringarna konfirmeras i Svenska kyrkans ordning. Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Etnogenes. Innehåll 1 Historia 2 Utvandring från Sverige 3 Se även 4 Referenser Historia Sveriges majoritetsbefolkning härstammar huvudsakligen från skandinaviska stammar som var en del av de germanska folken. Exempel på etniska grupper är svenskar, kurder, judar, syrianer, samer och romer Etnopop. . En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Haplogrupp. . När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Klan. . En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Medborgarskap. . Bl.a Mångkulturalism. . Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Nationalism. . Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Nationalitet. . "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Nationell minoritet. . Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Rasism. . Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Släkt. . Stam (samhällsvetenskap). .

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Svenskar
3 - Kurder
4 - Judar
5 - Syrianer
6 - Samer
7 - Romer
8 - Etnocentrism
9 - Etnogenes
10 - Assimilation (sociologi)
11 - Mångkulturalism
12 - Kreolisering
13 - Nationalism
14 - Nationalstat
15 - Primordialism
16 - Konstruktivism (filosofi)
17 - Nationalstat
18 - Essentialism
19 - Identitet
20 - Kontext