BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Kultur. . På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Svenskar. Se även Inavel Exogami . Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Kurder. Endogami förekommer inom många kulturer, bland annat jezidismen i Kurdistan. Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Judar. . Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi Syrianer. . En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Samer. . Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Chauvinism. . "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Etnogenes. . En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Assimilation (sociologi). . En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Mångkulturalism. . För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Kreolisering. . Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Nationalism. . Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Nationalstat. . Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Primordialism. . Konstruktivism (filosofi). . Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Nationalstat. . Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Essentialism. . Bl.a Identitet. . 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Kontext. . 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Svenskar. . Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Statsvetenskap. . Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Dikotomi. . Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Anthony D. Smith. . Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Digital object identifier. . En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare American Sociological Review. . 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Digital object identifier. . Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Anthony D. Smith. . Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Oxford University Press. . När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Amartya Sen. . Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Anders Kjellberg (sociolog). . För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Etnisk rensning. . Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Etnogenes. . Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Etnopop. . "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Haplogrupp. . Exempel på folkgrupper är svenskar, kurder, judar, syrianer, samer och romer Klan. . I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Medborgarskap. . Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Mångkulturalism. . Referenser Nationalism. . har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Nationalitet. . I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Nationell minoritet. . Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Rasism. . Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Släkt. . "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Stam (samhällsvetenskap). . Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. .

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Svenskar
3 - Kurder
4 - Judar
5 - Syrianer
6 - Samer
7 - Chauvinism
8 - Etnogenes
9 - Assimilation (sociologi)
10 - Mångkulturalism
11 - Kreolisering
12 - Nationalism
13 - Nationalstat
14 - Primordialism
15 - Konstruktivism (filosofi)
16 - Nationalstat
17 - Essentialism
18 - Identitet
19 - Kontext
20 - Svenskar