BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Kultur. Endogami förekommer inom många kulturer, bland annat jezidismen i Kurdistan och inom hinduismen är det vanligt att man gifter sig inom sin kasttillhörighet. "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Svenskar. Se även Inavel Exogami Kastsystem . I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Kurder. Ett syfte med detta är att inte ens särkultur går förlorad. Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Judar. . Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Syrianer. . Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Samer. . "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Romer. . Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Chauvinism. . 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Etnogenes. . Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Assimilation (sociologi). . För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Mångkulturalism. . En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Kreolisering. . Nationalism. . I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Nationalstat. . Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Primordialism. . När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Konstruktivism (filosofi). . 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Nationalstat. . Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Essentialism. . Referenser Identitet. . Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Kontext. . Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Svenskar. . Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Statsvetenskap. . Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Dikotomi. . Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Anthony D. Smith. . Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Digital object identifier. . En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat American Sociological Review. . En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Digital object identifier. . En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Anthony D. Smith. . På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Oxford University Press. . Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Amartya Sen. . Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Anders Kjellberg (sociolog). . Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Etnisk rensning. . Exempel på etniska grupper är svenskar, kurder, judar, syrianer, samer och romer Etnogenes. . Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Etnopop. . Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Haplogrupp. . Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Klan. . Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Medborgarskap. . En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Mångkulturalism. . "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Nationalism. . Bl.a Nationalitet. . 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Nationell minoritet. . har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Rasism. . Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Släkt. . Stam (samhällsvetenskap). .

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Svenskar
3 - Kurder
4 - Judar
5 - Syrianer
6 - Samer
7 - Romer
8 - Chauvinism
9 - Etnogenes
10 - Assimilation (sociologi)
11 - Mångkulturalism
12 - Kreolisering
13 - Nationalism
14 - Nationalstat
15 - Primordialism
16 - Konstruktivism (filosofi)
17 - Nationalstat
18 - Essentialism
19 - Identitet
20 - Kontext