BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Kultur. Omkring 30 procent av ledamöterna i parlamentet är kurder och samma andel gäller även för toppledare i näringslivet. Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Kurder. På våren 1943 utbröt ett uppror i norra Iran, som var ockuperat av Sovjetunionen. Judar. Masoud Barzani valdes till Kurdistans förste president. Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Syrianer. De egna litterära verken är få, vilket beror på att det kurdiska språket under många år har varit förbjudet att använda offentligt. 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Samer. Vid regimskiftet hade lokala politiker kortvarig kontroll över vissa kurdiska områden. En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Chauvinism. Vid det senaste Irakkriget 2003 kämpade kurdiska militära enheter tillsammans med USA och Alliansen. Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Etnogenes. 1994 - Leyla Zana, ledamot av Turkiets parlament, talade där på kurdiska för kurdiskt självstyre. "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Assimilation (sociologi). Före 1962 fanns det endast ett fåtal beduin-stammar i dessa kurdiska områden. För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Mångkulturalism. 1991 - Gulfkriget. Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Kreolisering. Under slutet av 1970-talet skedde ett folkligt uppror i Iran. Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Nationalism. Kurderna misslyckades med att uppnå självstyrelse. Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Nationalstat. Kurder är aktiva inom alla områden, både i Turkiet och i norra Kurdistan. I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Primordialism. Innehåll 1 Språk 1.1 Litteratur 2 Religion 3 Historia 4 Kurder i olika länder 4.1 Turkiet 4.2 Irak 4.3 Iran 4.4 Syrien 4.5 Europa 4.5.1 Sverige 4.5.2 Tyskland 5 Se även 6 Referenser 7 Vidare läsning Språk Huvudartikel: kurdiska Den äldsta källa som nämner kurderna är sumererna, som kring 3000 f.Kr. En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Konstruktivism (filosofi). I Sverige finns det enbart lexikon på svenska-nordkurdiska och svenska-sydkurdiska. När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Nationalstat. 1992 - Dr Sadeq Sharefkandi, PDKI:s nya ledare efter Dr Abdul Rahman Qasimlou, mördades vid ett möte på restaurang Myconos i Berlin av iranska agenter. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Essentialism. Vissa kurder använder även sig av yekgirtu till exempel i kurdisk media. Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Identitet. Enligt en oberoende uppskattning från 1991 så låg siffran på 11 miljoner. I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Kontext. Men efter Reza Pahlavis militärkupp 1921 återtog Teheran kontrollen över området. Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Svenskar. Många kurder talar även turkiska, persiska eller arabiska som andraspråk beroende på vilken stat de lever i. Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Statsvetenskap. Trots förbudet, så finns det kurdiska författare och poeter, vars verk har blivit upptecknade. Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Dikotomi. Syrien Kurder utgör 9% av Syriens befolkning, totalt omkring 1,6 miljoner. Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Anthony D. Smith. Sverige Se kurder i Sverige Tyskland Se kurder i Tyskland Se även Kurdkonflikten Referenser . Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Digital object identifier. Den högsta siffran gör gällande 25 miljoner . Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet American Sociological Review. Iran Den skillnad som finns mellan kurdernas situation i Iran och deras situationen i Turkiet och Irak har två förklaringar. Bl.a Digital object identifier. 1991 - Turkiet upphävde förbudet mot minoritetsspråk. Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Anthony D. Smith. Sèvresfördragets föreskrifter om ett självständigt Kurdistan (1920). För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Oxford University Press. 2005 - 12 mars utbröt ett kurdiskt uppror. Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Amartya Sen. Turkiet I Turkiet bor det enligt kurdiska uppgifter 19 miljoner kurder. Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Anders Kjellberg (sociolog). Med militärt stöd från kurdisk gerilla som flytt från Irak utropades den 15 december 1945 Republiken Mahabad med Muhammed som president. Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Etnisk rensning. Kurder har sen urminnes tider funnits som ursprungsbefolkning i Hassakahprovinsen. Referenser Etnogenes. 1989 Dr Abdul Rahman Ghassemlou (PDKI ledare 1973-1989) och två partikamrater förhandlade med iranska sändebud i Wien om autonomi för den östra kurdiska regionen. En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Etnopop. När den väpnade delen av partiet PKK 1984 började bekämpa statsmakten militärt, proklamerade den turkiska regeringen undantagstillstånd för landets sydöstra delar. har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Haplogrupp. Som en del i Turkiets strävan att bli medlem i EU, försöker man nu att förbättra situationen för landets minoriteter. "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Klan. 1923 - Turkiets nya gränser bildades med ett territorium som delvis sammanfaller Kurdistans. Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Medborgarskap. Den 31 mars 1947 hängdes Muhammed på det torg där han tidigare hade utropat republikens självständighet. Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Mångkulturalism. 1947 - Efter att Mahabadrepubliken fallit, valde den kurdiska presidenten Qazi Mohammad att stanna kvar och blev avrättad. 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Nationalism. De utgör hälften av alla kurder och 18-25 eller 30 procent av Turkiets befolkning. På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Nationalitet. Det finns även ett sångspråk, gorani som oftast används i religiösa sammanhang. Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Nationell minoritet. 1984 - Den kurdiska organisationen PKK började utföra väpnade attacker i Turkiet och andra länder. Exempel på folkgrupper är kurder, judar, syrianer, samer Rasism. Irak Mellan 1970 och 1974 hade kurderna i norra Irak ett begränsat självstyre. 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Släkt. Iraks krigsmakt använde stridsgas mot civila kurder och dödade flera tusen personer. Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Stam (samhällsvetenskap). 1946 - Efter de allierades ockupation av Iran under andra världskriget uppstod en kurdisk stat, Mahabadrepubliken, på sovjetockuperat område i Iran och Azerbajdzjan. "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. Än idag är det arabiska namnet för kurderna akrad (plural), turkarna säger kürt och perserna goord/koord. Etnicitet. Kurderna, afghanerna, balusherna och perser firar ett eget nyår, som kallas för newroz.

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Kurder
3 - Judar
4 - Syrianer
5 - Samer
6 - Chauvinism
7 - Etnogenes
8 - Assimilation (sociologi)
9 - Mångkulturalism
10 - Kreolisering
11 - Nationalism
12 - Nationalstat
13 - Primordialism
14 - Konstruktivism (filosofi)
15 - Nationalstat
16 - Essentialism
17 - Identitet
18 - Kontext
19 - Svenskar
20 - Statsvetenskap