BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
Referenser Kultur. Maskulinitet mot feminitet – hur högt kulturen sätter traditionellt manliga eller kvinnliga värden. Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Kurder. Kulturbegreppet i den här betydelsen avser särskilt kvalitetsorienterade uttryck av underhållning och konstnärligt relaterat skapande och visst filosoferande. Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Judar. Sådana kulturella indelningar har delvis oklara gränser i områden som gränsar till olika kulturer. Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Syrianer. Med universalism avses uppfattningen att alla kulturer i grunden följer samma mönster, eller kanske främst, att de bör omfatta samma regler. "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Samer. De framhåller att det finns ett omfattande empiriskt stöd för att människor av samma nationalitet formas av samma värderingar och normer. Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Chauvinism. Materiella ting – artefakter – inkluderas i vissa definitioner men inte i andra. Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Etnogenes. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Assimilation (sociologi). Svenska språket: ca 800 år. En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Mångkulturalism. I idealistiska förståelser betonas kulturen som en begreppsvärld. Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Kreolisering. För det första kan konflikter uppstå till följd av faktiska skillnader i normer och värderingar mellan olika grupper. Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Nationalism. När individer samarbetar måste de komma överens om språk, verktyg, kunskaper och hur man löser konflikter. Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Nationalstat. Sociofakterna definierar kulturens sociala organisering och reglerar hur individerna fungerar gentemot gruppen. Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi Primordialism. Kulturforskaren Ronald Inglehart – som har lett världens mest omfattande jämförande studie av kulturella värderingar – säger så här: ” Kulturell förändring är beroende av färdiga historiska stigar. Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Konstruktivism (filosofi). En avgörande orsak till kulturkrockar är svårigheter med kommunikation och språk. "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Nationalstat. Inlärningen är inte helt exakt, utan de kulturella dragen modifieras när de överförs till andra. Bl.a Essentialism. En kultur består av delade element som man kommit överens om, till exempel hur man skaffar mat, föreställningar om relationen människa-universum-högre makter (religion), teknologi och så vidare. "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Identitet. Där börjar man gärna i uppdelningen mellan arv eller miljö. För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Kontext. Ett annat ord för kulturella företeelser – främst normer och värderingar – som anses gälla inom alla etniska grupper är kulturella universalia. Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Svenskar. Storleken på skillnaderna mellan olika kulturer mäts med begreppet kulturellt avstånd (kulturell distans). Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Statsvetenskap. Begreppet omfattar hela den humanistiska förståelsen, men lägger även till många andra aspekter (jämför sociokulturell), och som skiljer en grupp från en annan. 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Dikotomi. En vanlig indelning idag identifierar följande komponenter av kultur: Symboler är objekt, bilder ljud eller gester som representerar någonting och som känns igen av andra i samma kultur. Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Anthony D. Smith. Kultur kan definieras som livsmönster till exempel språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Digital object identifier. Inom Europa tenderar maktdistansen att vara lägre i de nordliga länderna och högre i de södra och östra länderna. I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation American Sociological Review. Eftersom kultur både byggs upp gradvis och överförs från generation till generation byggs den på. En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Digital object identifier. I västvärlden skiljer man mellan barn- och ungdomskultur och den vuxna kulturen, men denna åtskiljnad förekommer inte globalt. har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Anthony D. Smith. Inom samhällsvetenskap kan skillnader mellan kulturer mätas både kvalitativt och kvantitativt. Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Oxford University Press. Japan och Slovakien rankas som de mest maskulina kulturerna, liksom flera länder i Västeuropa. När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Amartya Sen. Kulturella dimensioner Att systematisera kulturer genom skillnader i artefakter, normer eller symboler och deras system är relativt svårt, åtminstone om man vill göra det med hög reliabilitet och täcka större delar av jorden. Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Anders Kjellberg (sociolog). Enligt detta vetenskapliga synsätt avser kultur bredare eller smalare definitioner av socialt överförda levnadsmönster hos en grupp individer. Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Etnisk rensning. I sådana sammanhang fokuserar man på kultur såsom en värld av symboler; på inlärning och på hur symbolerna ordnas och uppfattas. På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Etnogenes. Kulturforskaren Geert Hofstede har funnit en indelning av tolv kulturområden, baserat på omfattande jämförelser av kulturella värderingar. 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Etnopop. Den samhällsvetenskapliga betydelsen av kultur inkluderar men sträcker sig långt utanför det humanistiska begreppet. En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Haplogrupp. Världens kulturer och kulturområden En indelning av världens kulturer i kulturområden enligt Samuel P. En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Klan. På så sätt byggs kultur upp gradvis: det som lärs in tidigt påverkar det som lärs in senare. Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Medborgarskap. Kultur i den här meningen kommer närmast frasen "andlig odling". Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Mångkulturalism. Liten mot stor maktdistans – den utsträckning i vilken mindre mäktiga medlemmar förväntar sig och accepterar att makt fördelas ojämlikt. Exempel på folkgrupper är kurder, judar, syrianer, samer Nationalism. Däremot är kulturella indelningar inte godtyckliga, de flesta vardagliga kulturindelningar har bekräftats i återkommande forskarstudier. Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Nationalitet. Kulturell överföring mellan grupper (inom samma generation) kallas horisontell överföring. Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Nationell minoritet. Det föreligger ett liknande samband med religioner: islam och katolicism korrelerar med större maktdistans och därmed med större acceptans för auktoritär maktfördelning. Rasism. Språk är ett komplext system av verbal och icke-verbala symboler som vi använder för att kommunicera med andra. Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Släkt. Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion, ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Stam (samhällsvetenskap). Om miljön istället förändras mycket snabbt, så kan överföring från föräldrar ha litet värde, världen är helt enkelt för annorlunda. 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. Det uttrycker frustrationer och konkreta problem hos individer som har hamnat i kulturella sammanhang som de inte förstår eller med normer de inte delar. Etnicitet. Ett begrepp för detta är finkultur, som ibland kontrasteras mot populärkultur eller folkkultur.

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Kurder
3 - Judar
4 - Syrianer
5 - Samer
6 - Chauvinism
7 - Etnogenes
8 - Assimilation (sociologi)
9 - Mångkulturalism
10 - Kreolisering
11 - Nationalism
12 - Nationalstat
13 - Primordialism
14 - Konstruktivism (filosofi)
15 - Nationalstat
16 - Essentialism
17 - Identitet
18 - Kontext
19 - Svenskar
20 - Statsvetenskap