BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Kultur. Se även Inavel Exogami . Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Svenskar. Ett syfte med detta är att inte ens särkultur går förlorad. Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Kurder. Endogami förekommer inom många kulturer, bland annat jezidismen i Kurdistan. I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Judar. . I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Syrianer. . Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Samer. . Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Chauvinism. . 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Etnogenes. . Assimilation (sociologi). . Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Mångkulturalism. . Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Kreolisering. . Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Nationalism. . En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Nationalstat. . 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Primordialism. . En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Konstruktivism (filosofi). . Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi Nationalstat. . 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Essentialism. . Exempel på folkgrupper är svenskar, kurder, judar, syrianer, samer och romer Identitet. . "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga Kontext. . Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Svenskar. . "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Statsvetenskap. . Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Dikotomi. . En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Anthony D. Smith. . Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Digital object identifier. . När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig American Sociological Review. . En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Digital object identifier. . Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Anthony D. Smith. . Referenser Oxford University Press. . En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Amartya Sen. . Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Anders Kjellberg (sociolog). . Bl.a Etnisk rensning. . Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Etnogenes. . "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Etnopop. . Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Haplogrupp. . Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Klan. . Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Medborgarskap. . Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet Mångkulturalism. . Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Nationalism. . Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Nationalitet. . har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Nationell minoritet. . Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Rasism. . På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Släkt. . För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Stam (samhällsvetenskap). . Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. .

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Svenskar
3 - Kurder
4 - Judar
5 - Syrianer
6 - Samer
7 - Chauvinism
8 - Etnogenes
9 - Assimilation (sociologi)
10 - Mångkulturalism
11 - Kreolisering
12 - Nationalism
13 - Nationalstat
14 - Primordialism
15 - Konstruktivism (filosofi)
16 - Nationalstat
17 - Essentialism
18 - Identitet
19 - Kontext
20 - Svenskar