BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Etnicitet – Wikipedia
Essentialism syftar till att ett objekt innehar vissa essentiella (väsentliga) egenskaper som definierar objektet Kultur. Se även Inavel Exogami . har sociologen Max Weber skrivit ett inflytelserikt verk som heter "Ekonomi och Samhälle" (1914) som har en biologisk underton vilket samtida forskare inte är ense om Kurder. . Detta verk har för övrigt varit viktigt då Weber påpekar hur etnicitet har att göra med skapandet av statusgrupper Processen när en etnisk grupp bildas kallas etnogenes Judar. Ett syfte med detta är att inte ens särkultur går förlorad. Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner Syrianer. . I konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation Samer. . "Perennialism" menar att etniciteten är under ständig förändring och att även om konceptet etnicitet alltid har existerat så är de flesta etniska grupper kortlivade Chauvinism. . Med avseende på den biologiska aspekten finns det olika åsikter om hur begreppet etnicitet ska tolkas Etnogenes. . Vissa menar också att etnicitetens framväxt är direkt kopplad till nationalstaternas framväxt under den tidigmoderna perioden Assimilation (sociologi). . Gränserna mellan etniska grupper omformas ständigt i nya mönster Mångkulturalism. . Detta är alltså motsatsen till mångkulturalism Kreolisering. . Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler Nationalism. . Referenser Nationalstat. . En betydelse av nationalism är åsikten att varje folkgrupp ska bo i ett land – nationalstat Primordialism. . Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos" Konstruktivism (filosofi). . Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler Nationalstat. . För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag Essentialism. . Ur en konstruktivistisk synvinkel är vad en människa väljer att identifiera sig själv med, eller vad andra väljer att identifiera denne med, vanligen starkt kontextbundet — en och samma person kan exempelvis i olika sammanhang känna sig, eller utpekas som först och främst kristen, vit, malmöit, torghandlare, bisexuell eller något annat Identitet. . 3) Gruppen hålls ihop av föreställningar om ett gemensamt ursprung Kontext. . Exempel på folkgrupper är kurder, judar, syrianer, samer Svenskar. . För en primordialist är tanken om etnicitet nära besläktad med nationstanken och har sina rötter i den pre-Weberska uppfattningen att mänskligheten är uppdelad i sedan urminnes tid existerande grupper baserade på släktskap och biologiskt arv Statsvetenskap. . 4) Den skiljer sig från andra grupper genom vissa sociala och kulturella särdrag, till exempel språk, religion och sedvänjor Dikotomi. . "Primordialism" hävdar att etnicitet har existerat under hela mänsklighetens historia och att moderna etniska grupper har en kontinuitet lång tillbaka i tiden Anthony D. Smith. . En folkgrupp eller etnisk grupp är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen Digital object identifier. . "Konstruktivism" ser både primordialistiska och perennialistiska synsätt som i grunden felaktiga American Sociological Review. . En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism, och en sammanblandning dem emellan utan tydliga gränser kreolisering Digital object identifier. . Generellt måste fyra kriterier uppnås för att skilja en etnisk grupp från andra sociala grupper: 1) Den består i de flesta fall av medlemmar som i huvudsakligen gifter sig inom den egna gruppen, (endogami) Anthony D. Smith. . Bl.a Oxford University Press. . Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan – främst i den kulturella bemärkelsen – kallas för assimilation Amartya Sen. . Den etniska tillhörigheten kan aldrig ändras Anders Kjellberg (sociolog). . Etnisk rensning. . I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande" Etnogenes. . Innehåll 1 Olika sätt att se på etnicitet 2 Referenser 3 Vidare läsning 4 Se även Olika sätt att se på etnicitet Det finns flera olika sätt att se på begreppet etnicitet som har använts av olika forskare i skilda sammanhang Etnopop. . Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi Haplogrupp. . 2) Dess medlemmar uppfattar sig själva och ses även av insatta betraktare som en särskild kategori Klan. . När man talar om etnicitet med ett essentialistiskt synsätt menar man att alla människor föds med grundläggande mänsklig kulturell identitet, och att denna tillhörighet är oföränderlig Medborgarskap. . Istället avvisar konstruktivismen synsättet att etnicitet är en grundläggande mänsklig egenskap Mångkulturalism. . En delvis motsatt perennialistisk ståndpunkt går ut på att även om etnicitet har existerat genom historien, så är det inte ett naturligt fenomen Nationalism. . På samma sätt kan begreppet "svenskar" i samtal och debatter avse högst olika saker beroende på vad begreppet kontrasteras till Nationalitet. . Istället menar man att etnicitet endast är produkten av mänsklig social interaktion och att dessa grupptillhörigheter endast upprätthålls så länge som de är meningsfyllda sociala konstruktioner Nationell minoritet. . Exempel på sådan synsätt är: primordialism, essentialism, perennialism, konstruktivism, modernism och instrumentalism Rasism. . Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem Släkt. . En tolkning är att en person som är född i till exempel Thailand men bor hela sitt liv i Sverige kommer alltid att vara etnisk thailändare Stam (samhällsvetenskap). . Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse Europarådets ramkonvention om nationella minoriteter. . Etnicitet. .

0 - Endogami
1 - Kultur
2 - Kurder
3 - Judar
4 - Syrianer
5 - Samer
6 - Chauvinism
7 - Etnogenes
8 - Assimilation (sociologi)
9 - Mångkulturalism
10 - Kreolisering
11 - Nationalism
12 - Nationalstat
13 - Primordialism
14 - Konstruktivism (filosofi)
15 - Nationalstat
16 - Essentialism
17 - Identitet
18 - Kontext
19 - Svenskar
20 - Statsvetenskap