BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Ivar Kreuger. Detta motsvarade omkring 75 procent av hela världens dåvarande tändsticksproduktion. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Etymologi. Henrik Kreüger som insisterat på att få ingå som delägare kom dock inte med som anställd i företaget utan skulle anlitas som konsulterande ingenjör för de mer avancerade beräkningarna. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan Gustaf Elgenstierna. Samtidigt hade också Paul Toll på byggfirman Kasper Höglund, som tidigare hade anlitat Henrik Kreüger som konsult, vidtalats om att ingå i den nya firman. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Wismar. Kreugerkoncernen Huvudartikel: Kreugerkoncernen 1929-30 stod Kreuger på toppen av sin karriär och koncernen vid denna tidpunkt har beräknats till att omfatta mer än 200 olika företag. Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland Ernst E. Areen. Ivar Kreuger inför en affärsresa nere i Europa med ett tidigt passagerarflygplan. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Hans Gillingstam. Se artikeln om släkten Kreuger. Foto: omkring 1880 Svenskt biografiskt lexikon. Hans sista motorbåt var salongsracern Svalan, som byggdes på Lidingövarvet 1928, och är den av Kreugers båtar som blivit mest känd. Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Burskap. Konstruktionen med monopolavtal gjorde att Kreuger på kort tid blev marknadsdominerande på tändstickor i världen och kunde därmed också i allt högre grad börja styra prissättningen. Per Edward Kreuger efterträdde sin far som vice konsul i Kalmar för Ryssland Trema. på den svenska marknaden tillsammans med sin kusin Henrik Kreüger som arbetade på KTH inom sektionen för väg- och vattenbyggnad, där han var specialist inom området byggnadsteknik med armerad betong. Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen Amiralitetskollegium. Under 1914-16 förvärvade han också företag som tillverkade de maskiner som användes i tändstickfabrikerna (Siefvert & Fornander samt Ahréns Mekaniska verkstad) och grundade 1916 AB Elektrolytiska i Trollhättan för att täcka råvarubehovet av kaliumklorat. Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar Karlskrona. Systemet med participating debentures innebar att man utgav skuldebrev med utdelningsmöjlighet. Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Anders Lorentz Kreuger gifte sig 1819 med Maria Callerström (1794-1868) Henrik Kreüger. Ett företag i Finland, Cyrus Toll OY, som köpte in aspvirke för tändsticksindustrin från Finland och Ryssland och ombesörjde transporterna med egna fartyg och pråmar, förvärvades under 1919. Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar Borgå. Han återvände till Europa först i mars 1932 med båten Ile de France och vidare båttåg till Paris dit han anlände den 11 mars. Konstnären Nils Kreugers namn uttalas dock med öppet ö, Kröger Johan Henrik Kreüger. Han flyttade senare till Villagatan nr. Kreuger & Jennings Amiral. Vid jultid 1907 återvände han till Sverige. Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium Johan Kreüger. Kreugers död i Paris den 12 mars 1932 utlöste den så kallade Kreugerkraschen, som ledde till att holdingbolaget Kreuger & Toll AB och dotterbolaget International Match Corporation i USA försattes i konkurs. Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Nils Kreuger. Han blev också inbjuden till USA:s president Herbert Hoover i Vita huset för en diskussion i ämnet. Om hans första äktenskap med Helena gav något barn är oklart Emån. Villkoret för den nya krediten var dock att en fullständig genomlysning av Kreuger & Tolls ekonomiska ställning kom till stånd. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) Ernst August Kreuger. Bankdirektör Axel Hallin, gift med Ivars syster Helga, och Oscar Rydbeck gick in som delägare i det tyska företaget där Trussed Concrete Steel Co. Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Transvaal. Åren utomlands och speciellt tiden i Amerika gav honom många viktiga erfarenheter, dels som byggnadsingenjör i praktisk verksamhet, dels i fråga om nya byggmetoder som ännu inte hade kommit till Sverige och hur amerikanskt storföretagande fungerade. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Disponent. Detta resulterade så småningom i grundandet av Fastighetsbolaget Hufvudstaden (1915) med en central styrning av fastighetsförvaltning, hyressättning och nybyggnation via det egna byggbolaget. Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) VD. Under 1920-talets senare hälft började koncernen låna ut pengar till stater till en förmånlig ränta och med mycket långa amorteringstider, bland annat 75 miljoner dollar till Frankrike 1927 och 125 miljoner dollar till Tyskland 1929. Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Gotthard Magnus Gullberg. Under 1930 hade han skaffat sig aktiemajoriteten i bolaget varefter han 1931 sålde aktierna till Ericssons huvudkonkurrent i USA, International Telephone and Telegraph (ITT), för 11 miljoner dollar. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Henrik Kreüger. Innan Kreuger hade grundat Svenska Tändsticksaktiebolaget och fått ordning på företagskoncernen, bodde han i en mindre våning i fastigheten på Strandvägen 7c. I Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm vilar följande personer: Ivar Kreuger Ernst Kreuger Jenny Kreuger Torsten Kreuger Diana Kreuger Referenser Fotnoter KTH. Svalan drevs av en marinkonverterad flygplansmotor. Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen Kreuger & Toll. Man kunde nu ta upp konkurrensen på allvar med de stora tillverkarna utanför Skandinavien. Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen Ivar Kreuger. Han hade fem syskon: Ingrid (född 1877), Helga (född 1878), Torsten (född 1884), Greta (född 1889) och Britta (född 1891). Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik Paul Toll. Morgan (den yngre) med företaget J.P. Elisabeth Kreuger, gift Jennings Helga Hallin. Pengarna hade i sin tur lånats upp genom debenturen, men också genom direkta egna lån framförallt i amerikanska banker. Foto: omkring 1910 Ivar Kreuger. Från att ursprungligen under tidigt 1900-tal grundat och utvecklat byggföretaget Kreuger & Toll Byggnads AB, med armerad betong som specialitet, skapade Kreuger genom expansiva investeringar och innovativa finansinstrument ett omfattande tändsticks- och finansimperium som i slutet av 1920-talet kontrollerade merparten av världens hela tändsticksproduktion och en rad stora svenska industrikoncerner. Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Swedish Match. Byggsystemen med stålbalkar och armerad betong enligt Julius Kahns system upptogs inte i de byggnormer som gällde i Sverige runt 1908, och vid företagets inledande projekt fick man inte ritningsunderlagen godkända av myndigheterna. Foto: omkring 1900 Torsten Kreuger. Han tog aldrig körkort för bil utan hade en privatchaufför som körde hans bilar. Fabriken lades ner 1967 Ivar Kreuger. som hade krävt in ett lån på 55 miljoner dollar eftersom värden i Kreugers aktiepapper ansågs ha sjunkit för mycket som var orsaken till krisen. Carolina Maria (Lina) Kreuger (född 1856), gift 1878 med lektor Gotthard Magnus Gullberg Oscar Rydbeck. G. Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten Torsten Kreuger. 1929 hade värdet av STAB:s participating debenture-papper stigit till över 800 procent över sitt nominella värde. Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten Ivar Kreuger. Louis, har angetts som en förklaring till Kreugers intresse för allt snabbare båtar. Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland andra Ernst E Ernst August Kreuger. Som anställd i konsultföretaget Purdy & Henderson under åren 1902–1903, som utförde konstruktions- och beräkningsarbeten åt bland annat byggföretaget Fuller Construction Co., deltog han i uppförandet av flera skyskrapor på Manhattan i New York, bland annat den spektakulära byggnaden Flatiron Building (i Sverige kallad 'Strykjärnshuset') som stod klar 1902. Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Ivar Kreuger. Roosevelt) i Paris. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Torsten Kreuger. . Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar Nils Kreuger. Andra uppmärksammade projekt blev Stockholms stadion, Nordiska Kompaniet (NK), Danvikshem och grundläggningen för Stockholms stadshus. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Jönköpings tändsticksfabrik. Ivar Kreuger genomförde också mycket omfattande rationaliseringar i produktion, administration, inköpsfunktioner och utvidgade försäljningsorganisationen med egna säljbolag i många europeiska länder. Pehr Edward blev ensam ägare till firman och fortsatte verksamheten under samma företagsnamn Norra begravningsplatsen. AB Kreuger & Toll under ledning av Ivar Kreuger blev ett holdingbolag med en rad vitt skilda verksamheter. Det stora lagret av aspvirke syns till vänster i bild Norra begravningsplatsen. Inga påtagliga bevis stödjer heller helt och fullt detta officiella antagande, och detta faktum tillsammans med en lång rad oklarheter omkring de finansiella händelserna (i denna allmänt turbulenta tid) och de följande företagsavvecklingarna med mera har föranlett omfattande forskning och offentlig debatt av ett antal skribenter under flera decennier, i princip inlett av den kände författaren Sven Stolpes granskningar av händelserna kring såväl Ivar Kreuger som brodern Torsten Kreugers juridiska problem året efter, 1933, vilket han såg som ett justitiemord, avhandlat i böckerna En svensk Dreyfus-affär (1951) och Ivar Kreuger mördad? (tillsammans med kriminalreportern Börje Heed; 1955). Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs Oscar Rydbeck. Kreuger & Toll Byggnads AB bytte namn till Toll Byggnads AB för att få bort den negativa klang som namnet Kreuger hade fått och fortsatte med sin byggnadsverksamhet med Paul Toll som verkställande direktör. Ernst August Kreuger (1852-1946) Kreuger & Toll. Under samma tid som Kreuger & Toll drog i gång sin verksamhet i Sverige grundade Kreuger tillsammans med en arbetskollega från tiden i Amerika, norrmannen Anders Jordahl , företaget Deutsche Kahneisengesellschaft, för att exploatera Kahn-systemet i Tyskland. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer Ivar Kreuger. Företaget kom att medverka i flera större byggprojekt, inte minst i Stockholm där fastigheten Myrstedt & Stern (Myrstedts Matthörna) i korsningen Kungsgatan-Norrlandsgatan uppförd 1909, kom att bli ett genombrott för företaget. Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Paul Toll. Polisen tillsammans med en behörig läkare, drog slutsatsen att Kreuger hade begått självmord någon gång mellan klockan 10.45 och 12.10 den 12 mars, under den tidsrymd då Kreugers hushållerska, mademoiselle Barrault, var ute och handlade. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör Svenska släktkalendern. Med kapitalet förvärvades aktier i främst tändsticksföretag, svenska industriföretag och fastigheter, men också i en rad företag och fastigheter i Europa. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Gustaf Elgenstierna. Kreugerkoncernen hamnade på grund av dessa med flera andra samverkande faktorer i en svår ekonomisk kris som hade sin egentliga grund i det tidigare sammanbrottet på den amerikanska aktiemarknaden i oktober 1929. Foto: omkring 1930 Ivar Kreuger. En sammanslagning av AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik med en rad mindre tändsticksföretag i Sverige genomfördes i mars 1913, då AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker grundades med Ivar Kreuger som verkställande direktör. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse Lars-Erik Thunholm. Med tiden blev han utsedd till chefsingenjör för flera projekt, däribland uppförandet av ett stadion och studentbostäder vid universitet i Syracuse i norra delen av delstaten New York som byggdes under 1907. År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Nordisk familjebok. Han hade även noggrant studerat hur handeln med värdepapper på börsen på Wall Street i New York gick till. Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona Kreuger. Inga påtagliga bevis har dock framkommit som motsäger den officiella bilden att han begick självmord. Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Kreuger. Omständigheterna kring hans död har inte blivit helt klarlagda, till största del beroende på bristerna i den franska polisens undersökning av lägenheten. Oscar Lorentz Kreuger (född 1848), gift 1874 med Ebba Sparre af Söfdeborg (född 1855) . När de utländska bankerna på hösten 1931 började säga upp lånen till Kreuger & Toll blev bolagets likviditetskris akut och i början av 1932 blev Kreuger tvungen att genom stödköp av aktier i det egna företaget försöka motverka ytterligare baisse-spekulationer på aktiemarknaderna. Ivar Kreuger (1880-1932) Torsten Kreuger (1884-1973) Nils Kreuger (1858-1930) Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) Fredriksdahls första tändsticksfabrik i Kalmar . Kahn som specialitet. Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) . Kreugerkraschen Huvudartikel: Kreugerkraschen Ivar Kreugers död utlöste den så kallade Kreugerkraschen. Oscar Lorentz fick två söner; Erik Kreuger utbildade sig till bankman, och blev sedermera direktör i Sveriges Riksbank och Henrik Kreüger (1882-1953) (Kreuger stavat med tyskt ü) som fick en professur i byggnadsteknik vid KTH i Stockholm och som under många år arbetade som konsult för den byggfirma Kreuger & Toll som Ivar Kreuger och Paul Toll grundade 1908 . Han återvände flera gånger till USA där han tillbringade den mesta tiden och i huvudsak arbetade som anställd för ett flertal olika företag som utförde konstruktions- och beräkningsarbeten åt byggföretag, bland annat vid företaget The Consolidated Engineering & Construction Co. Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn . Ivar Kreuger var en av de första i Sverige som utnyttjade flyget för sina affärsresor inom Europa när mindre propellerdrivna plan som även kunde ta passagerare blev tillgängliga där man tidigare varit hänvisad till tidsödande tåg- och båtresor. Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan . ombord på M/Y Loris 1924. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) . Efterföljande forskning omkring oklarheter och dödsorsak Spekulationer kring om Kreuger verkligen tog sitt liv har förekommit under flera decennier ända in på 2000-talet. Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar . Kreugerkoncernens verksamhet kom därefter att under 1920-talet, parallellt med tändstickstillverkningen, att inriktas mot uppbyggnad av en kombinerad finans- och industrikoncern med Svenska Tändsticks Aktiebolaget som grund. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan . Vänligen ta hand om dessa två brev och ordna så att de två brev som skickades för ett par dagar sedan av Jordahl till mig på 5 Avenue Victor Emanuel returneras till Jordahl. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet . Ivar Kreuger innehade dock en mindre aktiepost i byggbolaget via fastighetsbolaget Hufvudstaden AB som beställde sina bygg- och renoveringsprojekt hos Kreuger & Toll Byggnads AB. Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken . I båten syns förutom gästerna från Amerika, Ivar Kreuger, Charles Magnusson och Greta Garbo samt några andra personer inom SF. Johan Kröger tillskrivs dock tre söner . Med Riksbanken som garant gick de största svenska affärsbankerna, med undantag av den Wallenbergkontrollerade Stockholms Enskilda Bank, med på att bevilja de begärda krediterna. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) . Han hade då lyckats få representantskapet för Trussed Concrete Steels patentskyddade Kahn-byggsystem för den svenska och den tyska marknaden. Foto: 1926 . I juni blev han promoverad till hedersdoktor vid universitet i Syracuse med koppling till hans tid som ung chefsingenjör för byggnationer vid universitet 1907. Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 . Därefter utbildade han sig till civilingenjör på KTH i Stockholm med en kombinerad examen i maskinteknik och väg- och vattenbyggnad som han var klar med vid 20 års ålder. Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare . 1923 grundade Kreuger tillsammans med företaget Lee Higginson & Co. Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E . Bredvid kroppen låg en 9 mm automatpistol. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) . För att påtala fördelarna med den nya byggtekniken, som till en början många i Sverige var skeptiska till, höll Ivar Kreuger flera föredrag hos olika byggorganisationer och skrev en stor illustrerad artikel i Teknisk Tidskrift 1908 med titeln "Erfarenheter från Nordamerika angående armerade betongkonstruktioner" som väckte stor uppmärksamhet i byggkretsar. Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik . Han gav ytterst få intervjuer och undvek konsekvent alla pressfotografer. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 . De tidiga åren Ivar Kreuger i juni 1896 som student vid 16 års ålder. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik . Han förvärvade under denna tid också de största tändsticksföretagen i Norge (Bryn & Halden) och i Finland (Björneborgs, Wiborgs och Kekkola tändsticksfabrik).

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal