BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Kreuger – Wikipedia
Pehr Edward och Carolina Amalia von Sydow fick sex söner och två döttrar Ivar Kreuger. På skrivbordet låg ett tjockt kuvert adresserat till Krister Littorin innehållande tre andra kuvert, adresserade till Littorin, Kreugers syster Britta och Sune Scheéle. Äldre grenen Anders Kreugers äldste son, Johan Fredrik Kreüger (1753-1823), blev tulltjänsteman och flyttade så småningom till Borgå i Finland där han fick ett arbete som tullförvaltare Etymologi. Han hade då lyckats få representantskapet för Trussed Concrete Steels patentskyddade Kahn-byggsystem för den svenska och den tyska marknaden. Johan Fredrik Kreuger gifte sig 1:a gången 1780 med Anna Sara Cederhvarf (1760-1799) och 2:a gången 1801 med Agata Charlotta Ivendorff (1774-1850) Gustaf Elgenstierna. Företaget kom att omfatta hela den svenska tändsticksindustrin från råvara till färdig produkt. En av hans söner i 1:a äktenskapet med Anna Sara var sjöofficeren och uppfinnaren Johan Henrik Kreüger (1782-1858) som i slutet av sin militära karriär 1857 utsågs till amiral för den svenska flottan Wismar. Ett av Ivar Kreugers mer kända privata specialintressen var specialbyggda motorbåtar, ett intresse som han delade med sin bror Torsten Kreuger, och ägde genom åren ett antal motorbåtar, bland andra salongsbåten Elsa (byggd 1906), expresskryssaren M/Y Loris (1913) och salongsjakten Tärnan (1925). Jönköpings tändsticksfabrik som med Kalmarfabrikerna från 1917 utgjorde grunden i Sverige för Ivar Kreugers tändsticksimperium Ernst E. Areen. Statslånen till länder i Europa bidrog starkt till att kapital från främst USA kom att svara för en stor del av uppbyggandet av Europa efter första världskriget, lån som till betydande del aldrig betalades tillbaka genom utbrottet av andra världskriget. Johan Kröger Bagargesällen Johan Kröger (död 1739) invandrade från Tyskland i början av 1700-talet Hans Gillingstam. Företaget Ericsson anses också ha spelat en stor roll för Kreugers fall. Fredriksdahlsfabriken lades ner 1924 Svenskt biografiskt lexikon. En modern storkoncern inom tändsticksindustrin var därmed för första gången grundad i Sverige med en struktur enligt dagens industrikoncerner. Peter Kreuger bedrev diversehandel och även en rederirörelse Burskap. Monopol eller monopolliknande förhållanden rådde på 25 av dessa marknader. Han blev en framgångsrik företagare i Kalmar som bedrev grossiströrelse inom trävaruhandeln och även en rederirörelse Trema. Lånen var oftast förknippade med avtal om monopol på tillverkning och/eller distribution av tändstickor. Till släktens mest kända medlemmar hör "tändstickskungen" Ivar Kreuger Amiralitetskollegium. Han höll ett uppmärksammat föredrag hos organisationen Industrial Club of Chicago den 15 maj 1930 med titeln The transfer problem and its importance to the United States, där han analyserade det världsekonomiska läget och bland annat betonade vikten av att kapital och varor måste kunna röra sig fritt över nationsgränserna. Han fick burskap för bagerirörelse i Kalmar i oktober 1710 Karlskrona. Han flyttade senare till Villagatan nr. Anders Kreuger och Maria Bodecker fick flera barn Henrik Kreüger. Omkring 1925-1926 tillverkade Kreugers tändsticksföretag sammanlagt cirka 14 miljoner kistor per år med en ökande tillverkningsvolym för varje år. Det var i detta skede som Ernst son, Ivar Kreuger, med hjälp av Oscar Rydbeck trädde in i familjens tändsticksverksamhet och grundade i maj 1912 AB Kalmar-Mönsterås Tändsticksfabrik Borgå. Han gav ytterst få intervjuer och undvek konsekvent alla pressfotografer. Sönerna ändrade efternamnets stavning från Kröger till Kreüger, där u angavs med trema som ü, men med oförändrat uttal, en ändring som förmodas ha sitt ursprung i den tidens modespråk franskan Johan Henrik Kreüger. Han hade åtminstone två fritidsbostäder; Villa Ugglebo vid Lilla skuggan på Norra Djurgården, som han hyrde av Hovförvaltningen från omkring 1919, som han mest använde för representation och ett fritidshus på Ängsholmen nordost om Vindö vid Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård. Foto: 1926 Amiral. AB Kreuger & Toll under ledning av Ivar Kreuger blev ett holdingbolag med en rad vitt skilda verksamheter. Anders Kreüger (1720-1778), se nedan Johan Kreüger. Kreuger & Toll Byggnads AB bytte namn till Toll Byggnads AB för att få bort den negativa klang som namnet Kreuger hade fått och fortsatte med sin byggnadsverksamhet med Paul Toll som verkställande direktör. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör Nils Kreuger. som hade krävt in ett lån på 55 miljoner dollar eftersom värden i Kreugers aktiepapper ansågs ha sjunkit för mycket som var orsaken till krisen. Ernst August Kreuger (1852-1946), gift med Jenny Emelie Kreuger (1856-1949), född Forssman i Kalmar, dotter till en lantmätare som var direktör för lantmäteriet i Transvaal i Sydafrika Emån. Koncernens omfattande utlåning till stater under 1920-talet bidrog starkt till att kapital från främst USA finansierade en stor del av uppbyggnaden av Europa efter första världskriget. Areen i uppsatsen Kalmarsläkten Kreuger (1930) och Hans Gillingstam i Svenskt biografiskt lexikon Ernst August Kreuger. Han läste mycket, hade ett välförsett bibliotek i både Stockholm, Paris och New York och hade också ett visst intresse av att investera i konst. Greta (1889-1982) Britta (1891-1985) Ivar Kreuger Ernst och Fredriks tändsticksfabriker fick ekonomiska problem 1912 Transvaal. Ivar ingick i styrelsen och hans bror Torsten Kreuger utsågs till verkställande direktör. Ernst August Kreuger Ernst August Kreuger och Jenny Emelie fick fyra döttrar och två söner: Ingrid (1877-1973) Helga (1878-1969) Ivar (1880-1932), grundare 1917 av Svenska Tändsticksaktiebolaget (STAB), sedermera Swedish Match Disponent. Väl hemkommen till Sverige var Kreugers avsikt från början att arbeta för det amerikanska företaget Trussed Concrete Steel Co. Johan Krögers söner: Peter Kreüger blev ämbetsman vid amiralitetskollegiet i Karlskrona VD. 1923 grundade Kreuger tillsammans med företaget Lee Higginson & Co. Joseph avled efter några år Gotthard Magnus Gullberg. Vid jultid 1907 återvände han till Sverige. Hans bageriverksamhet utvecklade sig mycket bra och han förvärvade flera fastigheter i Kalmar Henrik Kreüger. Företaget Kreuger & Toll ombildades 1911 till Aktiebolaget Kreuger & Toll med oförändrad verksamhetsbeskrivning. Genom deras söner, tullförvaltaren Johan Fredrik Kreüger (1753-1823) och handlanden Peter (eller Petter) Kreuger (1758-1807) delades släkten upp i två huvudgrenar, den äldre vars medlemmar i regel skriver sig Kreüger och den yngre vars medlemmar skriver sig Kreuger (undantag från denna grundprincip har dock förekommit, bland annat ingenjören Henrik Kreüger, vilken tillhörde den yngre grenen) KTH. Nya affärsidéer Ivar Kreugers intressen kom med tiden att utvidgas till att inte bara handla om byggverksamhet. Torsten (1884-1973) som planerade och byggde upp Kalmar tändsticksfabrik för sin far och farbror Kreuger & Toll. Man blev tvungen att anlita expertis från utlandet där byggsystemen var etablerade för att övertyga myndigheterna om att konstruktionerna uppfyllde de krav man kunde ställa. Han blev kopparslagarmästare och ålderman inom kopparslageri Ivar Kreuger. När Sveriges Privata Centralbank grundades i januari 1912 valdes han in i styrelsen genom en rekommendation av Oscar Rydbeck som i en dagboksanteckning skrev: "Dessutom hade jag föreslagit den unge, driftige ingenjören Ivar Kreuger att inväljas i styrelsen". Paret fick sonen Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) Paul Toll. Riksbankens egen utredning hade visat att cirka 135 miljoner kronor saknades för att klara de betalningsanspråk som fanns på Kreugerkoncernen under 1932. Oscar Lorentz Kreuger Oscar Lorentz Kreuger drev en egen firma i Kalmar Helga Hallin. The letters were sent by Majestic - Goodbye now and thanks. Erik Lorentz Kreuger (1823-1913), gift 1857 med Carolina Eleonora Sophia Brusenius (1820-1888), lantbrukare som gick in som kompanjon med Frans Otto Åberg i hans tändsticksfabrik i Fredriksdahl, Kalmar Ivar Kreuger. I Sydafrika drev han, tillsammans med en kollega han träffade i USA, Anders Jordahl, en restaurang, som de dock sålde efter en kort tid. Träbyggnaden till höger på bild Swedish Match. M/Y Loris. Mönsterås tändsticksfabrik norr om Kalmar Torsten Kreuger. När de utländska bankerna på hösten 1931 började säga upp lånen till Kreuger & Toll blev bolagets likviditetskris akut och i början av 1932 blev Kreuger tvungen att genom stödköp av aktier i det egna företaget försöka motverka ytterligare baisse-spekulationer på aktiemarknaderna. Yngre grenen Peter Kreuger (1758-1807) Peter (eller Petter) Kreuger var född i Kalmar Ivar Kreuger. Hans matematiska begåvning, som visade sig redan i småskolan, blev en avgörande faktor för hans framgångar som byggnadsingenjör i Amerika. Etymologiskt betyder namnet "krögare", efter ordet krog, på fornsvenska krogher från det medeltida, lågtyska kroch — i böjd form kroges och i dagens tyska krug Oscar Rydbeck. Som en konsekvens av utvidgningen av Kreuger & Tolls verksamhetsområde, delades företaget senare upp i en byggverksamhet genom grundandet av Kreuger & Toll Byggnads AB, där Paul Toll gick in som huvudägare (60%) och verkställande direktör. Sven Kreüger blev bagare som sin far i Kalmar och fick titeln kronobagare, det vill säga brödleverantör till militären i Kalmar Torsten Kreuger. Ivar Kreuger har kallats "Fursten i den första globala finansstaten" och var redan under sin levnad känd som "Tändstickskungen". Erik Lorentz hade några år tidigare skaffat sig ett visst ägarintresse i fabriken Ivar Kreuger. Svalan var ett unikt specialbygge, av så kallad 1-stegs hydroplantyp med fartresurser på över 50 knop. Fredrik Kreuger (född 1858), gift 1892 med Emily Griffins, etablerade en grossiströrelse i tändsticksbranchen i London på 1880-talet varvid Ernst Kreuger i huvudsak ensam svarade för driften av brödernas tre tändsticksfabriker i Kalmartrakten Ernst August Kreuger. Målsättningen var nu att lansera de nya byggmetoderna i Sverige och Tyskland. Tremat har bland många senare generationer fallit bort och uttalet av släktnamnet ändrats till Ivar Kreuger. Roosevelt) i Paris. Anders Kreuger (1720-1778) Anders Kreuger blev först löjtnant vid Kalmar regemente och startade därefter en verksamhet som kopparslagare och fick burskap som sådan i Kalmar 1746 Torsten Kreuger. Ivar Kreugers inträde i bankvärlden Ivar Kreuger kom tidigt in i bankvärlden där Oscar Rydbeck blev en centralfigur under lång tid i Ivar Kreugers företagsbyggande. Ernst August Kreuger (1852-1946) Nils Kreuger. Polisen tillsammans med en behörig läkare, drog slutsatsen att Kreuger hade begått självmord någon gång mellan klockan 10.45 och 12.10 den 12 mars, under den tidsrymd då Kreugers hushållerska, mademoiselle Barrault, var ute och handlade. Han hade dock inte några större framgångar i sina rörelser och 1791 försattes han i konkurs Jönköpings tändsticksfabrik. Ivar Kreugers död Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen i Stockholm, där Ivar Kreuger ligger begravd. Vid sidan av handels- och rederirörelsen engagerade han sig också i industriell verksamhet och anlade Emsfors pappersbruk vid Emån Norra begravningsplatsen. ombord på M/Y Loris 1924. Bland dennes söner återfinns bland annat akademisekreteraren och skriftställaren Johan Kreüger (1818-1902) Norra begravningsplatsen. Bankiren Oscar Rydbeck var Ivar Kreugers främsta bankkontakt under Kreugers hela yrkeskarriär i Sverige från 1908–1932. Johan Kröger tillskrivs dock tre söner Oscar Rydbeck. Kreugers död i Paris den 12 mars 1932 utlöste den så kallade Kreugerkraschen, som ledde till att holdingbolaget Kreuger & Toll AB och dotterbolaget International Match Corporation i USA försattes i konkurs. Från Johan Fredrik stammar en av de finska grenarna av släkten Kreuger Kreuger & Toll. Genom en sammanslagning av AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker med det vid den tiden största tändsticksföretaget i Sverige, Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB, som han redan i december 1912 med Berndt Hay som chef, hade uppvaktat men som då tackat nej, grundade Kreuger 1917, med stöd av Handelsbanken, Skandinaviska Kreditaktiebolaget och Emissionsbolaget det nya bolaget Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB). År 1871 övertog Pehr Edward tillsammans med sin bror Erik Lorentz Kreuger, Fredriksdahls tändstickfabrik genom bolaget P.E Ivar Kreuger. tillhandahöll ett inledande rörelsekapital. Kalmar tändsticksfabrik i Kalmar Paul Toll. „ — I K., Svensk översättning: "Jag har rört till det så mycket nu att jag tror att det här blir den bästa lösningen för alla berörda parter. Pehr Edward Kreuger Joseph Jennings hade invandrat från England och medförde en betydande förmögenhet som han satte in i den nybildade firman P.E Svenska släktkalendern. Han var också en flitig amatörfotograf, vilket framgår av Ingeborg Eberths bok om sin tid med Ivar Kreuger. Foto: omkring 1900 Gustaf Elgenstierna. Systemet med participating debentures innebar att man utgav skuldebrev med utdelningsmöjlighet. Han gifte sig 1786 med Ulrika Åbrandt (1766-1821) Ivar Kreuger. Tändsticks- och finansimperium Ivar Kreuger omkring 1930 vid sitt skrivbord i Tändstickspalatset. Kreuger & Jennings som kom att bli grundstenen till familjen Kreugers tändsticksimperium Lars-Erik Thunholm. Under 1920-talets senare hälft började koncernen låna ut pengar till stater med förmånlig ränta och mycket långa amorteringstider som i sin tur hade lånats upp genom debenturen, men också genom direkta egna lån framförallt i amerikanska banker, bland annat 75 miljoner dollar till Frankrike 1927 och 125 miljoner dollar till Tyskland 1929. Vid sidan av kopparslageriet bedrev han även en affärsrörelse inom fastighetsbranschen Nordisk familjebok. Kursen på Kreuger & Tolls participating debentures föll på New York-börsen från sin högsta notering i mars 1929 på över 46 dollar till 4,5 dollar i slutet av 1931. Kreuger & Jennings Kreuger. Privatpersonen Ingeborg Eberth och Ivar Kreuger (?) vid ett besök på Baltiska utställningen i Malmö 1914. Fem av deras barn var: Hilma Amalia Kreuger (född 1847), gift 1870 med sjökapten Carl von Diederichs (född 1838) Kreuger. Fastigheten Villagatan 13A & 13B, där Ivar Kreuger hade sin Stockholmslägenhet. Han utsågs till vice konsul i Kalmar för Ryssland . De sammanlagda lånen från Kreugerkoncernen till olika stater uppgick nominellt till som högst 387 miljoner dollar. Fabriken lades ner 1967 . G. Foto: 1926 . Privat var Ivar Kreuger mycket tillbakadragen och höll sig långt borta från offentligheten. Bilder: Familjen Kreuger Jenny Emelie Kreuger (1856-1949) . Hans utomordentligt diskreta framtoning och stora generositet mot sin familj och närmaste vänner anser många var karaktärsdrag som var typiska för privatpersonen Ivar Kreuger. Innehåll 1 De första generationerna 1.1 Släktens ursprung 1.2 Johan Kröger 1.3 Anders Kreuger (1720-1778) 2 Äldre grenen 3 Yngre grenen 3.1 Peter Kreuger (1758-1807) 3.2 Anders Lorentz Kreuger (1791-1859) 3.3 Pehr Edward Kreuger 3.4 Oscar Lorentz Kreuger 3.5 Ernst August Kreuger 3.6 Ivar Kreuger 4 Bilder: Familjen Kreuger 5 Bilder: Familjen Kreugers tändsticksfabriker (i urval) 6 Kreugers familjegrav 7 Referenser 7.1 Fotnoter 7.2 Tryckta källor 7.3 Webbkällor De första generationerna Släktens ursprung Släkten ansågs i början av 1900-talet (av bland andra Gustaf Elgenstierna) härstamma från sjökapten David Kröger, vilken skulle ha invandrat till Sverige från Wismar i Tyskland omkring år 1700 och ha avlidit i Kalmar 1730 . Kreugerimperiets fall kombinerat med den internationella lågkonjunkturen som hade inletts ett par år tidigare med Wall Street-kraschen i New York i USA den 29 oktober 1929, hade en förödande effekt på samhällsekonomin inte minst i Sverige och många mindre svenska banker försattes i konkurs. Fabriken lades ner 1967 . Svensk Filmindustri Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charles Magnusson, Ivar Kreuger m.fl. Ersattes in på 1900-talet av en ny fabrik . Svalan drevs av en marinkonverterad flygplansmotor. Anders Lorentz Kreuger och Maria Callerström fick minst tre söner och en dotter: Pehr Edward Kreuger (1820-1894), gift 1846 med Carolina Amalia von Sydow (1820-1893), som tillsammans med Joseph Jennings, gift med Pehr Erwards syster Elisabeth, övertog sin fars rederirörelse . Breven skickades med Majestic - Adjö och tack. Ernst blev disponent (motsvarande VD) för Fredriksdahls tändsticksfabrik och startade tillsammans med sin bror Fredrik Kreuger (född 1858) två andra tändsticksfabriker; Mönsterås tändsticksfabrik och Kalmar tändsticksfabrik . Med Riksbanken som garant gick de största svenska affärsbankerna, med undantag av den Wallenbergkontrollerade Stockholms Enskilda Bank, med på att bevilja de begärda krediterna. Att David Kröger skulle vara stamfader till släkten Kreuger i Kalmar har avfärdats av bland andra Ernst E . Ett av dessa tillfällen var när Mary Pickford och Douglas Fairbanks var inbjudna till Stockholm av SF vid midsommartid i juni 1924, då Ivar Kreuger stod för en visningstur i Stockholms skärgård med hans motoryacht Loris. Per Edward Kreugers företag utvecklade sig mycket starkt och han blev så småningom en av Kalmars mest förmögna personer . I.K." Begravningsplats Ivar Kreuger ligger begravd i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Bagargesällen Johan Kröger, vilken tidigare räknades som son till David Kröger, betraktas numera som den äldste med säkerhet belagde släktmedlemmen i den släkt med namnet Kreuger som har sitt ursprung från Kalmartrakten . Med tiden blev han utsedd till chefsingenjör för flera projekt, däribland uppförandet av ett stadion och studentbostäder vid universitet i Syracuse i norra delen av delstaten New York som byggdes under 1907. Hans ättlingar kom i huvudsak att ägna sig åt den militära banan . Bilden är från Råsundaviaduktens bygge i Solna 1908, ett av Kreuger & Tolls första uppdrag. Foto: omkring 1880 . Bankdirektör Axel Hallin, gift med Ivars syster Helga, och Oscar Rydbeck gick in som delägare i det tyska företaget där Trussed Concrete Steel Co. De fick fem barn, däribland konstnären Nils Kreuger (1858-1930) . Ett tydligt resultat av de rationaliseringar han initierade var att produktionen av tändstickor för den nya företagsgruppen steg från 98 000 kistor år 1914 till 143 000 för år 1915 för att 1916 vara uppe i 180 000 kistor per år. Foto: omkring 1910 . på den svenska marknaden tillsammans med sin kusin Henrik Kreüger som arbetade på KTH inom sektionen för väg- och vattenbyggnad, där han var specialist inom området byggnadsteknik med armerad betong. Kreugers familjegrav Kreugers familjegrav på Norra begravningsplatsen . Ivar Kreuger genomförde också mycket omfattande rationaliseringar i produktion, administration, inköpsfunktioner och utvidgade försäljningsorganisationen med egna säljbolag i många europeiska länder. Johan August Kreuger (1821-1887), gift 1852 med Christina Elisabet Lidman (1831-1878), som övertog trävarurörelsen . I debenturen kombineras obligationens relativt sett högre säkerhet med aktiens möjlighet till del av uppkommen vinst. Han gifte sig med en änka till en annan kopparslagare i Kalmar, Maria Bodecker och införlivade hennes rörelse i sin egen . Byggföretaget Kreuger & Toll grundas Trion som 1908 grundade Kreuger & Tolls byggverksamhet. Foto: omkring 1930 . Han förvärvade under denna tid också de största tändsticksföretagen i Norge (Bryn & Halden) och i Finland (Björneborgs, Wiborgs och Kekkola tändsticksfabrik). Elisabeth Kreuger, gift Jennings . Därefter utbildade han sig till civilingenjör på KTH i Stockholm med en kombinerad examen i maskinteknik och väg- och vattenbyggnad som han var klar med vid 20 års ålder.

0 - Kalmar
1 - Ivar Kreuger
2 - Etymologi
3 - Gustaf Elgenstierna
4 - Wismar
5 - Ernst E. Areen
6 - Hans Gillingstam
7 - Svenskt biografiskt lexikon
8 - Burskap
9 - Trema
10 - Amiralitetskollegium
11 - Karlskrona
12 - Henrik Kreüger
13 - Borgå
14 - Johan Henrik Kreüger
15 - Amiral
16 - Johan Kreüger
17 - Nils Kreuger
18 - Emån
19 - Ernst August Kreuger
20 - Transvaal