BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Socken. Fram till 1837 var socknen den norska kyrkans primära administrativ enhet. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Land. ATA har tilldelat varje stad och socken ett sockennummer, i allmänhet löpande länsvis. Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Sverige. Därmed upphörde jordregistersocknen att existera som administrativ indelningsenhet. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Sveriges landskap. Förebilden till detta system kan ha funnits i England, som missionsarbetet till stor del utgick ifrån. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Härad. Av kyrkolagarna för Själland och Skåne från omkring 1170 framgår att det då fanns en fullt utvecklad sockeninstitution. Fem kilometer norr om kyrkan ligger rester av Lima skans uppförd under 1600-talet Geografiska koordinatsystem. För att åtgärda detta inrättades den s.k. Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Kyrkby. Olav Tryggvason (ca 968–1000) byggde kyrkor i kustlandet, medan Olav Haraldsson (995–1030) såg till att en huvudkyrka byggdes i varje fylke och sörjde för prästernas underhåll. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lima församling och för de borgerliga frågorna till Lima landskommun Lima, Malung-Sälens kommun. Sverige Akebäcks kyrka på Gotland började uppföras i slutet av 1100-talet. Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Area. Även vid Statistiska centralbyråns folkräkningar, som senast genomfördes 1990, är församlingen den minsta geografiska indelningen av Sverige. Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Kvadratkilometer. Mycket tycks dock vara outforskat i fråga om sockenbildningen i Finland. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Dalarna Folkmängd. John Kraft har lagt större betoning vid sockenindelningens samband med det förkristna ledungssystemets indelning i hundare och skeppslag. Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Sockenkod. Foto: J. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Dalarna. Se exempelvis Västgötalagen. Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Malung-Sälens kommun. På 1500-talet infördes även ett sockenbegrepp i Sverige och Finland som enhet för fastighetsredovisningen (jordebokssocken, senare jordregistersocken). Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Kvadratkilometer. Innehåll 1 Etymologi 2 Kyrksocknarnas uppkomst 2.1 Danmark 2.2 Finland 2.3 Norge 2.4 Sverige 3 Kyrksockenindelningens fortsatta utveckling i Sverige 3.1 Kyrksocknar och kommuner 4 Jordebokssocknen 4.1 Finland 4.2 Sverige 5 Sockenindelningens användning i Sverige idag 5.1 Socknar inom svensk kulturmiljövård 6 Listor över socknar 7 Se även 8 Noter 9 Vidare läsning 10 Externa länkar Etymologi Ordet sokn fanns i de germanska språken före kristendomens införande. Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Limedsforsen. Dessa lokala sockenkommuner, som styrdes av sockenrepresentanter i häradsrådet, var av stor betydelse för utvecklingen av det kommunala självstyret. Lima, Malung-Sälens kommun. Norge kristnades i hög grad uppifrån av starka kungar.

0 - Geografiska koordinatsystem
1 - Socken
2 - Land
3 - Sverige
4 - Sveriges landskap
5 - Härad
6 - Geografiska koordinatsystem
7 - Kyrkby
8 - Lima, Malung-Sälens kommun
9 - Area
10 - Kvadratkilometer
11 - Folkmängd
12 - Sockenkod
13 - Dalarna
14 - Malung-Sälens kommun
15 - Kvadratkilometer
16 - Limedsforsen
17 - Lima, Malung-Sälens kommun
18 - Lima kyrka
19 - Malungs socken
20 - Transtrands socken