BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Land. Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland består av riksdelarna England, Skottland och Wales belägna på ön Storbritannien samt riksdelen Nordirland beläget på ön Irland. Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Sverige. Tyskland är en del av den tyska nationen vilket även kan sägas innefatta landet Österrike och exempelvis delar av staterna Schweiz och Belgien. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Sveriges landskap. Beträffande de medeltida svenska "landen", senare kallade "landskap", används vanligen pluralformen "land" Exempel Sverige (Konungariket Sverige) kan sägas vara exempel på en självständig stat som också utgör ett enda land. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Härad. Innehåll 1 Språklig anmärkning 2 Exempel 3 Se även 4 Referenser Språklig anmärkning Ordet "land" kan ha pluralformen "land" eller "länder". Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Dalarna Kyrkby. Det egentliga Nederländerna utgör ett land inom Konungariket Nederländerna vilket även innefattar de självstyrande områdena Aruba, Curaçao och Sint Maarten. År 2000 fanns här 1 808 invånare Lima, Malung-Sälens kommun. Detta behöver dock inte betyda att landet utgör en egen självständig stat (vilket är vanligt i vardagligt tal) utan det kan ingå i ett större rike. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Area. . Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Kvadratkilometer. Se även Världens länder Territorium Referenser . Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Folkmängd. Det egentliga Danmark utgör ett land, men staten Konungariket Danmark innefattar också de självstyrande småländerna Färöarna och Grönland. Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Sockenkod. I den här behandlade betydelsen av självstyrande politisk enhet är den vanliga formen "länder" . Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Dalarna. Tyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) är i dag ett land, men var tidigare (1949–1990) delat mellan två olika statsbildningar, Västtyskland (Förbundsrepubliken Tyskland) och Östtyskland (Tyska demokratiska republiken). Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Malung-Sälens kommun. Ett land kan också bestå av en nation, ofta bestående av en dominerade etnisk grupp, delad mellan olika stater eller riken. Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Kvadratkilometer. Irland är exempel på ett land som är delat mellan republiken Irland, som är en självständig stat, och Nordirland som är en riksdel inom det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Limedsforsen. . Fem kilometer norr om kyrkan ligger rester av Lima skans uppförd under 1600-talet Lima, Malung-Sälens kommun. . Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Lima kyrka. . Malungs socken. .

0 - Socken
1 - Land
2 - Sverige
3 - Sveriges landskap
4 - Härad
5 - Kyrkby
6 - Lima, Malung-Sälens kommun
7 - Area
8 - Kvadratkilometer
9 - Folkmängd
10 - Sockenkod
11 - Dalarna
12 - Malung-Sälens kommun
13 - Kvadratkilometer
14 - Limedsforsen
15 - Lima, Malung-Sälens kommun
16 - Lima kyrka
17 - Malungs socken
18 - Transtrands socken
19 - Kapellag
20 - Kommunreformen 1862