BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Land. Olav Tryggvason (ca 968–1000) byggde kyrkor i kustlandet, medan Olav Haraldsson (995–1030) såg till att en huvudkyrka byggdes i varje fylke och sörjde för prästernas underhåll. År 2000 fanns här 1 808 invånare Sverige. Detta utvecklades senare till formella sockenstämmor. Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Sveriges landskap. ATA har tilldelat varje stad och socken ett sockennummer, i allmänhet löpande länsvis. Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Härad. John Kraft har lagt större betoning vid sockenindelningens samband med det förkristna ledungssystemets indelning i hundare och skeppslag. Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Kyrkby. Dessa diskussioner har sammanfattats av bland andra Stefan Brink och John Kraft, som båda drar slutsatsen att det inte går att uttala sig generellt om hela Sverige, utan att sockenbildningen gått till på olika sätt i olika landskap. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Lima, Malung-Sälens kommun. Innehåll 1 Etymologi 2 Kyrksocknarnas uppkomst 2.1 Danmark 2.2 Finland 2.3 Norge 2.4 Sverige 3 Kyrksockenindelningens fortsatta utveckling i Sverige 3.1 Kyrksocknar och kommuner 4 Jordebokssocknen 4.1 Finland 4.2 Sverige 5 Sockenindelningens användning i Sverige idag 5.1 Socknar inom svensk kulturmiljövård 6 Listor över socknar 7 Se även 8 Noter 9 Vidare läsning 10 Externa länkar Etymologi Ordet sokn fanns i de germanska språken före kristendomens införande. Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Area. Kyrksockenindelningens fortsatta utveckling i Sverige I södra och mellersta Sverige fastlades sockenindelningen tidigt och har inte genomgått några genomgripande förändringar efter reformationen. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Kvadratkilometer. Resultatet blev oftast att Svenska kyrkans församlingars gränser blev styrande. Folkmängd. Som gränser används i princip den territoriella indelning i städer och jorderegistersocknar som den såg ut före kommunreformerna 1952 och 1962–1973. Fem kilometer norr om kyrkan ligger rester av Lima skans uppförd under 1600-talet Sockenkod. Efterhand tillkom församlingskyrkor inom fylkenas underavdelningar. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Dalarna. Inom släktforskning används Svenska kyrkans församlingar (sådana de såg ut vid den utforskade tiden) som registreringsenhet snarare än socknar och städer. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Malung-Sälens kommun. Det finns ingen klar distinktion mellan orden "kyrksocken" och "församling" när man talar om den kristna kyrkan. Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Kvadratkilometer. Troligen åtföljdes detta inte av någon egentlig kyrklig indelning. Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Limedsforsen. Foto: J. Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Lima, Malung-Sälens kommun. De ersattes med två nyskapade förvaltningsorgan: den borgerliga landskommunen, med ett valt kommunalfullmäktige, och den kyrkliga församlingen, med ett valt kyrkofullmäktige. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Dalarna Lima kyrka. Av kyrkolagarna för Själland och Skåne från omkring 1170 framgår att det då fanns en fullt utvecklad sockeninstitution. Malungs socken. Det är ett substantiv som avletts från verbet ”söka” och som ursprungligen betydde ”sökande”.

0 - Socken
1 - Land
2 - Sverige
3 - Sveriges landskap
4 - Härad
5 - Kyrkby
6 - Lima, Malung-Sälens kommun
7 - Area
8 - Kvadratkilometer
9 - Folkmängd
10 - Sockenkod
11 - Dalarna
12 - Malung-Sälens kommun
13 - Kvadratkilometer
14 - Limedsforsen
15 - Lima, Malung-Sälens kommun
16 - Lima kyrka
17 - Malungs socken
18 - Transtrands socken
19 - Kapellag
20 - Kommunreformen 1862