BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Land. Inom släktforskning används Svenska kyrkans församlingar (sådana de såg ut vid den utforskade tiden) som registreringsenhet snarare än socknar och städer. Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Sverige. Foto: J. Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Sveriges landskap. Eftersom dessa vanligen omfattade samma område som den gamla socknen levde dock territoriernas identitet vidare. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Härad. När Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) lades upp 1880 följdes Carl Martin Rosenbergs Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige. Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Kyrkby. Resultatet blev oftast att Svenska kyrkans församlingars gränser blev styrande. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Lima, Malung-Sälens kommun. Fram till 1809 sträckte sig socknarna i nordost in i nuvarande Finland. Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Area. Andra accepterar de indelningsförändringar som gjordes fram till och med 1952. Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Kvadratkilometer. I Sverige avskaffades kyrksocknen och sockenkommunen som administrativ enhet vid kommunreformen 1862, medan jordregistersocknen fortsatte att användas fram till fastighetsdatareformens genomförande åren 1976–1995. Fem kilometer norr om kyrkan ligger rester av Lima skans uppförd under 1600-talet Folkmängd. Han har landskap för landskap redovisat hur detta samband kan se ut. Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Sockenkod. Norge kristnades i hög grad uppifrån av starka kungar. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Dalarna. Inte desto mindre är socknen ett mycket levande begrepp, eftersom det i olika sammanhang finns ett behov av en indelning på lokal nivå som är oföränderlig. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lima församling och för de borgerliga frågorna till Lima landskommun Malung-Sälens kommun. Först därefter skedde en verklig sockenbildning, till stor del kopplad till tiondeinstitutionens införande. Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Kvadratkilometer. Dessa diskussioner har sammanfattats av bland andra Stefan Brink och John Kraft, som båda drar slutsatsen att det inte går att uttala sig generellt om hela Sverige, utan att sockenbildningen gått till på olika sätt i olika landskap. Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Limedsforsen. Kyrksocknen motsvarar den kanoniska rättens parochia, den kristna kyrkans grundläggande organisatoriska enhet, ämbetsområdet för en enskild präst. Lima, Malung-Sälens kommun. Delar av södra Sverige, exempelvis norra Blekinge, har haft en utveckling som liknat den norrländska. År 2000 fanns här 1 808 invånare Lima kyrka. Genom fastighetsdatareformen, som genomfördes under åren 1976–1995, blev i stället kommunerna registerområden. Malungs socken. Befolkningens födelse, död, vigsel och in- och utflyttning registrerades i församlingens husförhörslängd, och efter 1893 i en församlingsbok, vilken var uppdelade efter byar och orter.

0 - Socken
1 - Land
2 - Sverige
3 - Sveriges landskap
4 - Härad
5 - Kyrkby
6 - Lima, Malung-Sälens kommun
7 - Area
8 - Kvadratkilometer
9 - Folkmängd
10 - Sockenkod
11 - Dalarna
12 - Malung-Sälens kommun
13 - Kvadratkilometer
14 - Limedsforsen
15 - Lima, Malung-Sälens kommun
16 - Lima kyrka
17 - Malungs socken
18 - Transtrands socken
19 - Kapellag
20 - Kommunreformen 1862