BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Namnet Namnet (1356 Limä) är ett bygdenamn som innehåller lim, 'murkalk här syftande på kalkhaltig lera Land. John Kraft har lagt större betoning vid sockenindelningens samband med det förkristna ledungssystemets indelning i hundare och skeppslag. Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Sverige. Sverige Genom Gustav Vasas administrativa reformer skapades i Sverige jordebokssocknar, som var underlag för beskattning. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lima församling och för de borgerliga frågorna till Lima landskommun Sveriges landskap. Jordebokssocknarnas gränser sammanföll vanligen med kyrksocknarnas. Härad. I landskapslagarnas kyrkobalkar är prästen och sockenborna två parter med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter. Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Kyrkby. Av kyrkolagarna för Själland och Skåne från omkring 1170 framgår att det då fanns en fullt utvecklad sockeninstitution. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Lima, Malung-Sälens kommun. Det förekom också att stormän på sina gårdar uppförde egna ”bekvämlighetskyrkor”. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Area. Från vilken tidpunkt socknarna ska räknas som oföränderliga råder det dock delade meningar om. Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Kvadratkilometer. Sverige Akebäcks kyrka på Gotland började uppföras i slutet av 1100-talet. Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Folkmängd. I Sverige avskaffades kyrksocknen och sockenkommunen som administrativ enhet vid kommunreformen 1862, medan jordregistersocknen fortsatte att användas fram till fastighetsdatareformens genomförande åren 1976–1995. År 2000 fanns här 1 808 invånare Sockenkod. . Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Dalarna. För att åtgärda detta inrättades den s.k. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Malung-Sälens kommun. Det var i Norden ett administrativt område bestående av flera intilliggande byar och tätorter, som hade liknande funktion som Englands civil parish, men inte omfattade städer. Fem kilometer norr om kyrkan ligger rester av Lima skans uppförd under 1600-talet Kvadratkilometer. På senare år har det framförts krav från flera riksdagspartier, myndigheter och organisationer att socknen, och inte Svenska kyrkans församlingsindelning, skall utgöra den minsta enheten i folkbokföringen. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Limedsforsen. I Svealands centrala delar verkar sockenbildningen ha börjat under 1100-talet och slutförts under 1200-talet. Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Lima, Malung-Sälens kommun. Se även Civil parish Hundare Härad Skate Landskap Sveriges administrativa indelning Sveriges indelning Socken (Kina) Noter . Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Lima kyrka. Mycket tycks dock vara outforskat i fråga om sockenbildningen i Finland. Malungs socken. Därefter utgjordes den primära lokala enheten av en församling (ett prestagjelde, efter 2004 ett prosti), som kan bestå av en eller flera socknar, är sockenprästens ämbetsdistrikt och leds av en prost.

0 - Socken
1 - Land
2 - Sverige
3 - Sveriges landskap
4 - Härad
5 - Kyrkby
6 - Lima, Malung-Sälens kommun
7 - Area
8 - Kvadratkilometer
9 - Folkmängd
10 - Sockenkod
11 - Dalarna
12 - Malung-Sälens kommun
13 - Kvadratkilometer
14 - Limedsforsen
15 - Lima, Malung-Sälens kommun
16 - Lima kyrka
17 - Malungs socken
18 - Transtrands socken
19 - Kapellag
20 - Kommunreformen 1862