BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Lima socken – Wikipedia
Socknen har en smal odlingsbygd i älvdalen och är däromkring en myr- och sjörik kuperad skogsbygd och lågfjällsbygd med flera fäbodar och höjder som i Hundfjället i nordväst når 925 meter över havet Land. I Sverige avskaffades kyrksocknen och sockenkommunen som administrativ enhet vid kommunreformen 1862, medan jordregistersocknen fortsatte att användas fram till fastighetsdatareformens genomförande åren 1976–1995. Geografi Lima socken ligger kring Västerdalälven Sverige. Därefter har kommunindelningen förändrats genom omfattande sammanslagningar 1952 och 1971 (se Kommunreformer i Sverige). År 2000 fanns här 1 808 invånare Sveriges landskap. Socknen hade en sockenkyrka, styrdes av sockenstämman, och var en föregångare till dagens kommuner. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lima församling och för de borgerliga frågorna till Lima landskommun Härad. Med några få undantag utgjorde kyrksocknar också självständig sockenkommuner, fram till kommunreformen 1970, även om några kommuner bestod av 2 eller 3 församlingar. Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Dalarna Kyrkby. I Norrland tillkom de första socknarna utifrån geografiskt sammanhållna bygder, antagligen under perioden 1150–1300. Innehåll 1 Administrativ historik 2 Geografi 3 Fornlämningar 4 Namnet 5 Se även 6 Referenser 6.1 Noter 7 Externa länkar Administrativ historik Lima socken bildades troligen på 1200-talet genom en utbrytning ur Malungs socken Lima, Malung-Sälens kommun. Frågan behandlades i riksdagen våren 2007, varvid kammaren beslöt avvakta regeringens förslag. Orten Limedsforsen samt tätorten och kyrkbyn Lima med sockenkyrkan Lima kyrka ligger i socknen Area. I det äldsta missionsskedet, som pågick under 900- och 1000-talen, byggde stormän i södra Skandinavien och på Island kyrkor på sina gårdar. De indelta soldaterna tillhörde Dalaregementet, Vesterdals Kompani Kvadratkilometer. Socknar tillkomna 1701–1815. Församlingen är sedan 2006 en del av Lima-Transtrands församling Folkmängd. Den används som registreringsenhet av bland annat Riksantikvarieämbetet, Naturhistoriska riksmuseet och Nordiska museet. Landskommunen uppgick 1971 i Malungs kommun som 2008 namnändrades till Malung-Sälens kommun Sockenkod. Först därefter skedde en verklig sockenbildning, till stor del kopplad till tiondeinstitutionens införande. Fem kilometer norr om kyrkan ligger rester av Lima skans uppförd under 1600-talet Dalarna. ATA:s system har följts vid uppläggningen av bland annat fornminnesregistret och registreringen inom Statens historiska museer. Socknens areal är 1 434,50 kvadratkilometer, varav 1 377,0 land Malung-Sälens kommun. Detta utvecklades senare till formella sockenstämmor. Se även Lima församling Malungs tingslag Referenser Noter Kvadratkilometer. Olav Tryggvason (ca 968–1000) byggde kyrkor i kustlandet, medan Olav Haraldsson (995–1030) såg till att en huvudkyrka byggdes i varje fylke och sörjde för prästernas underhåll. Fornlämningar Cirka 100 boplatser från stenåldern är funna liksom gravfynd från vikingatiden Limedsforsen. Socknar tillkomna 1600–1700. Lima, Malung-Sälens kommun. Ordet fanns även i fornengelskan och betecknade där ett territoriellt, privat rättsdistrikt, och det är möjligt att sokn i betydelsen kyrklig församling kommit till de nordiska länderna från Danelagen genom engelska kyrkomän. Transtrands socken är utbruten ur denna socken, på 1500-talet som ett kapellag Lima kyrka. Traditionellt har man översatt ordet med "folk som söker sig till samma kyrka", men den direkta kopplingen är osäker. Malungs socken. Foto: J.

0 - Socken
1 - Land
2 - Sverige
3 - Sveriges landskap
4 - Härad
5 - Kyrkby
6 - Lima, Malung-Sälens kommun
7 - Area
8 - Kvadratkilometer
9 - Folkmängd
10 - Sockenkod
11 - Dalarna
12 - Malung-Sälens kommun
13 - Kvadratkilometer
14 - Limedsforsen
15 - Lima, Malung-Sälens kommun
16 - Lima kyrka
17 - Malungs socken
18 - Transtrands socken
19 - Kapellag
20 - Kommunreformen 1862