BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Living World History Medeltidens filosofi. Detta system innebar personliga band mellan vasall och feodalherre som innebar rättigheter och skyldigheter för båda parter. Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Medeltidens konst. Högmedeltiden är en mer expansionistisk period och ett intellektuellt uppvaknande. Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Medeltidens musik. Befolkningen i Frankrike (inom 1328 års gränser) har beräknats till mellan 16 och 20 miljoner människor. Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Medeltidens mat. Detta godkändes delvis av Östroms kejsare och Odovakar blev härskare över den italienska halvön och delar av Gallien, det moderna Frankrike. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare Epok. Stora kloster som det i Cluny i dagens Frankrike beredde vägen för en kyrka med större trovärdighet och inflytande som åtnjöt respekt från såväl allmoge som elit. Det liturgiska dramat sjungs, i likhet med de antika förlagorna Medeltiden. I början av 1300-talet nådde befolkningstalen i Europa en kulmen efter flera hundra år av stadig ökning, och minskade istället kraftigt för att återhämta sig först någon gång på 1500-talet. Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis 380. Den främsta fördelen med treskiftesbruket var att endast en tredjedel av fälten låg i träda jämfört med hälften av fälten tidigare. Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan Kristendom. Även om kungarnas makt var föga institutionaliserad och till stor del byggde på personlig auktoritet, fanns ändå grunder för en centralmakt. Ett egenartat undantag är den forngermanska och brittiska diktningen, som finns bevarad från epoken (Snorres Edda, Beowulf, Geoffrey of Monmouth med flera) som intar en mellanställning mellan mytologi, legend och faktisk historieskrivning Statsreligion. Verkligheten var en helt annan; många präster levde inte i celibat, biskopar agerade som världsliga adelsmän och kunde dra ut i strid som suveräna krigsherrar och agera vasaller åt kungar. Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Romerska riket. Fokus låg framförallt på boskapsuppfödning och animalier dominerade kosten tillsammans med öl. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen 1453. Det påvliga ämbetet var svagt, i synnerhet under saeculum obscurum, och centralstyret inom kyrkan mycket begränsat. Lennart Breitholtz, Stockholm: A&W, 1972 Litteraturens historia i världen, Olsson/Algulin, Stockholm: Norstedts, 1992 Externa länkar Luminarium Encyclopedia: Historiska texter (engelska) v  •  d  •  r Litteratur Format Muntlig tradition · Bok · Handskrift · Bokrulle · Ostrakon · Stele · Kompendium · Dikt · Ljudbok · Tidning · Tidskrift · Följetong · Webbplats · Blogg · Wiki Former Prosa · Poesi · Dialog · Monolog · Förteckning · Serie Tekniker Alfabet · Skrift · Ordbehandlare · Boktryckeri · Illumination · Kalligrafi · Beställtryck Litteraturstudier Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · Litteraturkritik · Översättning · Narratologi Epoker Antiken · Medeltiden · Renässansen · Barocken · Klassicism · Upplysningen · Romantiken · Realismen · Naturalismen · Modernismen · Postmodernismen · Samtiden Yrken Författare · Journalist · Talskrivare · Bibliotekarie · Förläggare · Redaktör · Skriftställare · Encyklopedist · Informatör · Sättare Genrer Skönlitteratur Epik Epos · Roman · Kortroman · Novell · Novellett · Saga Lyrik Körlyrik · Sånglyrik · Elegi · Epigram · Ode · Epitafium · Sonett · Panegyrik · Limerick · Tillfällesdikt · Centrallyrik Dramatik Tragedi · Komedi Sakprosa Reportage · Essä · Historia · Encyklopedi · Recension · Referat · Biografi · Traktat · Dagbok · Uppsats · Avhandling · Legend · Aforism · Handbok · Bibliografi · Krönika · Kalender · Korrespondens · Författning · Myt Egenskaper Fiktion · Faktion · Fakta · Sägen · Poesi · Pornografi · Symbolism Listor Författare · Litteraturår · Litteraturpriser Litteraturportalen Bysantinska riket. Samtidigt minskade farorna med handeln och en stadig ekonomisk tillväxt skedde till följd av detta. Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus Latin. Detta förvärrades senare av en period av ovanligt långvariga och förödande krig, exempelvis hundraårskriget mellan England och Frankrike, Reconquistan på Iberiska halvön samt maktstrider och inbördeskrig i Flandern, Italien, Skandinavien och Tyskland. Grekiska. I delar av Europa som var mer perifera brukar medeltiden börja och sluta senare än i de mer centrala områden i Väst- och Sydeuropa. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Kyrkoslaviska. Kyrkan stärktes genom donationer och grunden till det som senare skulle bli Kyrkostaten bildades genom en donation av Karl den store till det påvliga ämbetet. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Östeuropa. Italienska köpmän dominerade den europeiska handeln på Medelhavet och drev de mest avancerade och vidsträckta handelsorganisationerna. USA: Scott, Foresman Wulfila. Det är också troligt att man under 1300- och 1400-talen åt betydligt mer kött jämfört med följande århundraden. Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera Silverbibeln. Kristendomen upplevde också ett antal kriser. Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Gotiska. Runt 700-talet hade större politiska enheter bildats, framförallt i norra Frankrike, och bland dessa enheter, ledda av en tidig krigararistokrati, framträdde nominellt erkända kungar. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Hildebrandslied. Utöver dessa fanns ett antal städer som Brygge, Ghent, Lübeck och London som kunde ha mellan 10 000 och 40 000 invånare, och alla dessa låg vid havet eller vid en större flod. Carmina Burana från 1200-talet är den mest berömda diktsamlingen från epoken, men dess olika upphovsmän är i de flesta fall okända Nibelungenlied. Följden blev att många kristna västeuropeiska kungadömen och furstestater försvagades och tvingades till reträtt. I främsta rummet kommer i detta hänseende kyrkofäderna Beowulf. Under 800-900-talet lades Sicilien, Korsika, Sardinien, Kreta och Cypern till de muslimska erövringarna. Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer Rolandssången. Orsaken kan sägas vara ett förändrat andligt klimat som gynnade spridandet av tekniska uppfinningar. Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Riddarromanen. Genom sin koncentration av människor, makt och pengar, och därmed även idéer, gav städerna också upphov till en kulturell utveckling. Innehåll 1 Språk 2 Genrer 3 Författare 4 Se även 5 Referenser 5.1 Tryckta källor 6 Externa länkar Språk Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa Hov (uppvaktning). Denna utveckling följde ungefär samma geografiska mönster som den övriga demografiska utvecklingen där den största tillväxten skedde i söder och i väster, och i mindre utsträckning i norr och öster. Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Chrétien de Troyes. De mindre gynnsamma väderförhållandena satte också det gamla jordbrukssystemet i svajning. Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Klostren. De romerska provinserna, med skatteintäkter och legioner, togs helt enkelt över av antingen regionala generaler, adel eller erövrande barbarhövdingar. Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Skolastisk. En särprägel som skiljer medeltiden från antiken är den tekniska utveckling, särskilt inom jordbruket, som skedde från 700-talet och framåt. Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Bernard av Clairvaux. Ståndssamhället, det som senare skulle utgöra grunden för många länders riksdagar grundlades på medeltiden. Walter; Schrier, Arnold (1990) Kyrkofäderna. Handeln mellan Norditalien och England stimulerade båda regionernas ekonomier genom en produktiv symbios. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Dante. Bedjarnas uppgift var att se till samhället fick sina andliga behov uppfyllda. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar Divina commedia. Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Provence. Vattenkvarnar kom att bli särskilt nyttiga när de tillämpades till att driva tidigare varianter av stånghammare, sågar och valkningsmaskiner. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle Francois Villon. De största städerna, Venedig, Milano, Florens och Paris hade som mest 100 000 invånare. Minnesang. Till lands utvecklades nya typer av vagnar med järnskodda hjul och axlar på upphängningsanordningar som var bättre lämpade för de primitiva landsvägarna.

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied