BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Medeltidens filosofi. Motivet i de första kristna bilderna var ofta identiskt med de äldre romerska men hade nu givits en helt ny innebörd. Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Medeltidens konst. . Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Medeltidens musik. De kristna anpassade den romerska basilikan till den kristna mässan, och flera större basilikor uppfördes under 300- och 400-talen. Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Medeltidens mat. Litteratur Se Medeltidens litteratur Detta stubb-avsnitt behöver utökas. Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer Epok. Men dansens sätt att uttrycka sig genom kroppens rörelser låg dansen till last. Lennart Breitholtz, Stockholm: A&W, 1972 Litteraturens historia i världen, Olsson/Algulin, Stockholm: Norstedts, 1992 Externa länkar Luminarium Encyclopedia: Historiska texter (engelska) v  •  d  •  r Litteratur Format Muntlig tradition · Bok · Handskrift · Bokrulle · Ostrakon · Stele · Kompendium · Dikt · Ljudbok · Tidning · Tidskrift · Följetong · Webbplats · Blogg · Wiki Former Prosa · Poesi · Dialog · Monolog · Förteckning · Serie Tekniker Alfabet · Skrift · Ordbehandlare · Boktryckeri · Illumination · Kalligrafi · Print-on-demand Litteraturstudier Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · Litteraturkritik · Översättning · Narratologi Epoker Antiken · Medeltiden · Renässansen · Barocken · Klassicism · Upplysningen · Romantiken · Realismen · Naturalismen · Modernismen · Postmodernismen · Samtiden Yrken Författare · Journalist · Talskrivare · Bibliotekarie · Förläggare · Redaktör · Skriftställare · Encyklopedist · Informatör · Sättare Genrer Skönlitteratur Epik Epos · Roman · Kortroman · Novell · Novellett · Saga Lyrik Körlyrik · Sånglyrik · Elegi · Epigram · Ode · Epitafium · Sonett · Panegyrik · Limerick · Tillfällesdikt · Centrallyrik Dramatik Tragedi · Komedi Sakprosa Reportage · Essä · Historia · Encyklopedi · Recension · Referat · Biografi · Traktat · Dagbok · Uppsats · Avhandling · Legend · Aforism · Handbok · Bibliografi · Krönika · Kalender · Korrespondens · Författning · Myt Egenskaper Fiktion · Faktion · Fakta · Sägen · Poesi · Pornografi · Symbolism Listor Författare · Litteraturår · Litteraturpriser Litteraturportalen Medeltiden. Innehåll 1 Tidig kristen konst 1.1 Bildkonst 1.2 Arkitektur 1.3 Litteratur 1.4 Dans 2 Det bysantinska riket 2.1 Karl den store 2.2 De ottonska kejsarna 2.3 Den romanska tiden 2.4 Den gotiska stilen 2.5 Medeltida manuskript 3 Se även Tidig kristen konst Huvudartikel: Tidig kristen konst Kristendomen utvecklades i det romerska imperiet, och som en naturlig konsekvens var den första kristna konsten starkt påverkad av den klassiska konsten vad gäller form, stil och innehåll. Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus 380. (2010-05) Dans Den kyrkliga dansen var stor under tidig medeltid. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle Kristendom. Efter ediktet i Milano stod det de kristna fritt att uppföra större offentliga byggnader, och de fick kejserligt bistånd till att genomföra ett ambitiöst byggnadsprogram. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen Statsreligion. De äldsta kända kristna konstverken är begravningsbilder i Roms katakomber och några snidade sarkofager. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Romerska riket. Bildkonst Den tidigaste kristna bildkonsten använde samma medier som den icke-kristna: Fresker, mosaiker, skulptur och manuskript var romerska till stil och form. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare 1453. Nästan ingenting är känt om de två första seklerna av kristen konst. Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Bysantinska riket. Arkitektur Innan Konstantin den store konverterade till kristendomen hade de kristna i princip inga offentliga byggnader att tillgå. Living World History Latin. Gudstjänsterna hölls i privata hem som de som utgrävts i Dura-Europos. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar Grekiska. Du kan hjälpa till genom att utöka den . Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan Kyrkoslaviska. Till exempel påfågeln, vindruvsklasen och herdarna. Innehåll 1 Språk 2 Genrer 3 Författare 4 Se även 5 Referenser 5.1 Tryckta källor 6 Externa länkar Språk Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa Östeuropa. Det bysantinska riket Huvudartikel: Bysantinsk konst Se vidare: Bysantinska riket Karl den store Huvudartikel: Karolingisk konst Se vidare: Karl den store De ottonska kejsarna Huvudartikel: Ottonsk konst Se vidare: Otto I, Otto II, Otto III Den romanska tiden Huvudartikel: Romansk konst Se vidare: Karl den skallige, feodalism, Akvitanien, Burgund, Santiago de Compostela, Moissac Den gotiska stilen Huvudartikel: Gotiken Se vidare: Gotik, Abbot Suger, Spetsbåge, goter, katedral, Chartres, Reims, Amiens, relikskrin Medeltida manuskript Huvudartikel: Medeltida manuskript Se även Konstens historia Europas konsthistoria Renässansen Medeltiden Senantikens konst Förkristen konst v  •  d  •  r Europas konsthistoria Strömningar Medeltidens konst · Renässansen · Manierism · Barocken · Rokoko · Nyklassicism · Romantiken · Realismen · Prerafaeliter · Akademisk konst · Impressionism · Postimpressionism 1900-talet Modernism · Kubism · Expressionism · Abstrakt expressionism · Abstrakt konst · Neue Künstlervereinigung München · Der Blaue Reiter · Die Brücke · Dada · Fauvism · Jugend · Bauhaus · De Stijl · Art déco · Popkonst · Futurism · Suprematism · Surrealism · Minimalism · Postmodernism · Konceptuell konst Portal:Konst  Denna konstartikel är bara påbörjad. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Wulfila. Under medeltiden var det en vanlig uppfattning att änglarna dansade i himmelen, vilket självklart var ett mycket gott föredöme för den kristna dansen. USA: Scott, Foresman Silverbibeln. Andra motiv som till exempel fisken tillkom. Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Gotiska. Den mänskliga kroppen återgavs med naturliga proportioner, och i landskapscenerier användes luftperspektiv. Walter; Schrier, Arnold (1990) Hildebrandslied. Det var en gammal kristen tradition att uttrycka sin glädje över Gud genom dans. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Nibelungenlied. Sakta men säkert uteslöts dansen ur kyrkan. Beowulf. . Carmina Burana från 1200-talet är den mest berömda diktsamlingen från epoken, men dess olika upphovsmän är i de flesta fall okända Rolandssången. . I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Riddarromanen. . I främsta rummet kommer i detta hänseende kyrkofäderna Hov (uppvaktning). . Till innehåll är denna profana diktning en blandning av äldre, muntligt traderad litteratur och kristna myter Chrétien de Troyes. . Ett egenartat undantag är den forngermanska och brittiska diktningen, som finns bevarad från epoken (Snorres Edda, Beowulf, Geoffrey of Monmouth med flera) som intar en mellanställning mellan mytologi, legend och faktisk historieskrivning Klostren. . Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis Skolastisk. . Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Bernard av Clairvaux. . Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Kyrkofäderna. . Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Dante. . Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera Divina commedia. . Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Provence. . Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Francois Villon. . Minnesang. .

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied