BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Carmina Burana från 1200-talet är den mest berömda diktsamlingen från epoken, men dess olika upphovsmän är i de flesta fall okända Medeltidens filosofi. Den första historiker som definitivt cementerade begreppet i tidigmodern historiebeskrivning var den franske historikern Charles Du Cange som 1678 gav ut verket Glossarium i två volymer om latinets klassiska och medeltida historia. Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan Medeltidens konst. De underliggande orsakerna till förflyttningarna är oklara men den omedelbara orsaken var tryck från centralasiatiska nomadfolk som var i rörelse västerut. Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Medeltidens musik. Författare som Walter Scott och Victor Hugo använde medeltida teman för romaner och senare använde nationalromantiska konstnärer som Richard Wagner tidiga medeltida germanska sägner som inspiration för den storslagna operastycket Nibelungens ring. Medeltidens mat. Från 300-talet till slutet av 500-talet flyttade en rad olika grupper av nomadiska eller halvnomadiska grupper in i västra Europa från norr och öster och hade stor inverkan på politiska och kulturella strukturer. USA: Scott, Foresman Epok. Med den starka tillväxten under högmedeltiden följde en oundviklig intensifiering av handel. Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Medeltiden. Det utbredda bruket av slavar hade kraftigt minskat efter Romarrikets fall senantiken. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle 380. Familjestrukturen var strikt patriarkal och patrilinjär och det fanns en skarp uppdelning av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor; männen krigade och representerade familjen socialt och politiskt; kvinnor hade ansvar för hushåll, barnuppfostran, jordbruk och hantverk som sömnad. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen Kristendom. Anpassning till nya villkor Efter de senmedeltida kriserna började många regioner inrikta sig på mer specialiserade former av grödor som kunde säljas till fördelaktiga priser på en större internationell marknad. Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Statsreligion. I delar av Europa som var mer perifera brukar medeltiden börja och sluta senare än i de mer centrala områden i Väst- och Sydeuropa. Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Romerska riket. Konflikten har senare fått namnet investiturstriden, och gällde vem som hade rätten att tillsätta kyrkliga ämbeten. Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer 1453. Utöver den ekonomiska inverkan som digerdöden hade, utlöste den också en utbredd fatalism kopplad till insikten om hur skör tillvaron egentligen visade sig vara. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar Bysantinska riket. Luthers uppgörelse med den katolska kyrkan år 1517 och skapandet av protestantismen signalerade slutet på den gamla ordningen. Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera Latin. Koggen, norra Europas främsta sjötransportmedel, inspirerade till exempel italienska skeppsbyggare till att bygga förbättrade varianter av den som var skräddarsydda för att ta stora mängder skrymmande varor som alun till färgning av kläder och ull. Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Grekiska. Verkligheten var en helt annan; många präster levde inte i celibat, biskopar agerade som världsliga adelsmän och kunde dra ut i strid som suveräna krigsherrar och agera vasaller åt kungar. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Kyrkoslaviska. När till exempel fartyg från Genua exporterade engelsk ull fick engelsmännen tillgång till marknader som de själva skulle haft mycket svårt att nå. Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Östeuropa. Även om kungarnas makt var föga institutionaliserad och till stor del byggde på personlig auktoritet, fanns ändå grunder för en centralmakt. Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Wulfila. I övrigt hade de flesta städer bara några hundra till några tusen invånare och låg då ofta i inlandet. Innehåll 1 Språk 2 Genrer 3 Författare 4 Se även 5 Referenser 5.1 Tryckta källor 6 Externa länkar Språk Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa Silverbibeln. Gårdar och små bodar i städerna kunde ägas av adelsmän. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Gotiska. Det var en försvagad befolkning som till stor del levde på nyuppodlade jordar i relativt obördiga gränsområden som överrumplades av medeltidens största demografiska chock, digerdöden. Walter; Schrier, Arnold (1990) Hildebrandslied. Överlag blev kosten mer diversifierad och en mindre andel bestod av bara spannmål i form av bröd. Till innehåll är denna profana diktning en blandning av äldre, muntligt traderad litteratur och kristna myter Nibelungenlied. Systemet slog därför inte igenom i Medelhavsområdet. Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Beowulf. En konsekvens av detta var att den latinska världen fick tillgång till den klassiska litteraturen. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Rolandssången. Den teologiska renlärigheten bland kyrkans män var tveksam. Ett egenartat undantag är den forngermanska och brittiska diktningen, som finns bevarad från epoken (Snorres Edda, Beowulf, Geoffrey of Monmouth med flera) som intar en mellanställning mellan mytologi, legend och faktisk historieskrivning Riddarromanen. Intensivt jordbruk, effektiv stadsplanering och skolor infördes. Lennart Breitholtz, Stockholm: A&W, 1972 Litteraturens historia i världen, Olsson/Algulin, Stockholm: Norstedts, 1992 Externa länkar Luminarium Encyclopedia: Historiska texter (engelska) v  •  d  •  r Litteratur Format Muntlig tradition · Bok · Handskrift · Bokrulle · Ostrakon · Stele · Kompendium · Dikt · Ljudbok · Tidning · Tidskrift · Följetong · Webbplats · Blogg · Wiki Former Prosa · Poesi · Dialog · Monolog · Förteckning · Serie Tekniker Alfabet · Skrift · Ordbehandlare · Boktryckeri · Illumination · Kalligrafi · Beställtryck Litteraturstudier Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · Litteraturkritik · Översättning · Narratologi Epoker Antiken · Medeltiden · Renässansen · Barocken · Klassicism · Upplysningen · Romantiken · Realismen · Naturalismen · Modernismen · Postmodernismen · Samtiden Yrken Författare · Journalist · Talskrivare · Bibliotekarie · Förläggare · Redaktör · Skriftställare · Encyklopedist · Informatör · Sättare Genrer Skönlitteratur Epik Epos · Roman · Kortroman · Novell · Novellett · Saga Lyrik Körlyrik · Sånglyrik · Elegi · Epigram · Ode · Epitafium · Sonett · Panegyrik · Limerick · Tillfällesdikt · Centrallyrik Dramatik Tragedi · Komedi Sakprosa Reportage · Essä · Historia · Encyklopedi · Recension · Referat · Biografi · Traktat · Dagbok · Uppsats · Avhandling · Legend · Aforism · Handbok · Bibliografi · Krönika · Kalender · Korrespondens · Författning · Myt Egenskaper Fiktion · Faktion · Fakta · Sägen · Poesi · Pornografi · Symbolism Listor Författare · Litteraturår · Litteraturpriser Litteraturportalen Hov (uppvaktning). Bosättningarna var små och mobila och jordbruket primitivt. Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Chrétien de Troyes. Samtidigt minskade farorna med handeln och en stadig ekonomisk tillväxt skedde till följd av detta. Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus Klostren. Cordoba, huvudstaden för det muslimska Spanien, hade flera hundra tusen invånare och var centrum för en avancerad urban kultur med långväga handel och ett spirande intellektuellt liv, och likaså blev Palermo på 900-talet en av Europas största städer. Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Skolastisk. Bruket och handeln med slavar upphörde aldrig helt, särskilt inte i södra Europa. Living World History Bernard av Clairvaux. Från 500-talet och framåt tillkommer en mängd tekniska uppfinningar, särskilt inom jordbruket. Det liturgiska dramat sjungs, i likhet med de antika förlagorna Kyrkofäderna. Påvestolen var under en lång period i händerna på italiensk adel utan större ambitioner att se till det kristna samhällets andliga behov. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Dante. Det romerska gränsförsvarets sammanbrott i och med inbördes strider mellan romerska fältherrar gjorde det möjligt för de olika grupperna att flytta in på romerskt territorium utan större motstånd. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Divina commedia. Lokala sedvänjor och traditioner behövde respekteras och det gick inte att behandla bönder enbart som personliga ägodelar utan en reaktion. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare Provence. Längden på perioden varierar kraftigt beroende på region. Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis Francois Villon. Under 900-talet föddes en reaktion mot vad man betecknade som en moralisk förslappning bland de troende. Minnesang. Kyrkan hade det ideologiska och akademiska monopolet i det kristna Europa under så gott som hela medeltiden.

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied