BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera Medeltidens filosofi. Kulmen för hans insats blev när han kröntes som västromersk kejsare av påven i början av 800-talet. Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Medeltidens konst. Den befolkning som fanns var liten. Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Medeltidens musik. Islams framgångar hade effekten att centrum för den kristna makten gradvis förflyttades till kontinentala Europa. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle Medeltidens mat. Under flera stora migrationsvågor med början med ostrogoternas vandringar år 340 slogs mycket av det gamla romerska systemet sönder och en ny fusion av germansk kultur och romersk tradition i kombination med en kristen tro skapade början till den kultur som senare skulle konsolideras som Europa. Innehåll 1 Språk 2 Genrer 3 Författare 4 Se även 5 Referenser 5.1 Tryckta källor 6 Externa länkar Språk Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa Epok. Under medeltiden utvecklades jordbruket enormt, eftersom det först varit överodlat i samhället blev folk vana med att priserna var relativt låga och att de hade ganska mycket resurser. I främsta rummet kommer i detta hänseende kyrkofäderna Medeltiden. Till lands utvecklades nya typer av vagnar med järnskodda hjul och axlar på upphängningsanordningar som var bättre lämpade för de primitiva landsvägarna. Ett egenartat undantag är den forngermanska och brittiska diktningen, som finns bevarad från epoken (Snorres Edda, Beowulf, Geoffrey of Monmouth med flera) som intar en mellanställning mellan mytologi, legend och faktisk historieskrivning 380. Idag betonar historiker att medeltiden är den period då grunderna för senare europeisk samhällsutveckling lades och att det i många avseenden, kulturellt, politiskt, ekonomiskt och tekniskt, var en dynamisk och expansiv epok. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Kristendom. Med hjulplogen kunde man odla på tidigare outnyttjad mark, särskilt de bördiga lerjordarna i södra England, norra Frankrike och norra Italien. Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Statsreligion. En decentralisering och, i förlängningen, en feodalisering av Europa var resultatet. Living World History Romerska riket. Bland de viktigaste innovationerna var uppfinningar av den så kallade karolingiska minuskeln, föregångaren till dagens textade gemener. Walter; Schrier, Arnold (1990) 1453. I Norditalien och Lågländerna kunde stadsbefolkningen vara upp till var tredje person, i Centraleuropa endast en på tio. Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis Bysantinska riket. Kyrklig reform En illustration som visar grundandet av klostret i Citeaux i dagens Bourgogne som gav namn åt Cisterciensorden, en av de många och framgångsrika klosterordnar som grundades under högmedeltiden. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Latin. Alternativt från ungefär år 500 till ungefär år 1500. Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Grekiska. I Väst- och Sydeuropa bakade man vetebröd medan man i norra och östra Europa istället odlade korn och råg som blev till bröd, gröt eller öl. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar Kyrkoslaviska. Inledningsvis var denna kampanj framgångsrik och den italienska halvön, Sicilien samt Nordafrika återtogs. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Östeuropa. Enskilda kloster och biskopsstolar var autonoma och hade mycket nära samarbete med lokala kungar och godsägare, som de ofta var starkt beroende av. Till innehåll är denna profana diktning en blandning av äldre, muntligt traderad litteratur och kristna myter Wulfila. Utöver den militära och politiska insatsen innebar Karl den stores gripande av makten ett uppsving i det intellektuella livet. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Silverbibeln. Pumpar utvecklades för att föra vatten ur gruvor och man upptäckte tekniker för att utvinna metaller ur annars värdelös malm, något som gjorde att tidigare nedlagda eller olönsamma gruvor kunde öppnas igen. Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer Gotiska. Det fanns två huvudsakliga handelsområden: länder kring Östersjön och Nordsjön samt Medelhavsbäckenet. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare Hildebrandslied. Där förädlades den engelska ullen till kläder för både lyx- och masskonsumtion. Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan Nibelungenlied. Befolkningen i norra, södra och västra Europa har sammanlagt beräknats till ungefär 60 miljoner människor. USA: Scott, Foresman Beowulf. Högmedeltid Huvudartikel: Högmedeltiden Europa år 998. Det liturgiska dramat sjungs, i likhet med de antika förlagorna Rolandssången. Kyrkan hade det ideologiska och akademiska monopolet i det kristna Europa under så gott som hela medeltiden. Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus Riddarromanen. Kristendomen upplevde också ett antal kriser. Hov (uppvaktning). Fram till tidig medeltid var handeln främst lokal eller regional, även om viss långväga handel förekom för att tillfredsställa efterfrågan på lyxvaror, särskilt av kryddor och siden. Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Chrétien de Troyes. även börjat anlita allt större antal germanska krigare i sina arméer. Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Klostren. Ekonomin var främst självhushållande med lågintensiv handel. Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Skolastisk. Det romerska gränsförsvarets sammanbrott i och med inbördes strider mellan romerska fältherrar gjorde det möjligt för de olika grupperna att flytta in på romerskt territorium utan större motstånd. Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Bernard av Clairvaux. På detta följde den stora schismen mellan 1378 och 1417 då först två och till slut tre påvar samtidigt var tillsatta och vägrade lämna ifrån sig sina titlar. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Kyrkofäderna. Fisk blev medtaget av kustbönderna och skogsbönder hade med sig viltkött. Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Dante. Handeln mellan Norditalien och England stimulerade båda regionernas ekonomier genom en produktiv symbios. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen Divina commedia. Denna utveckling följde ungefär samma geografiska mönster som den övriga demografiska utvecklingen där den största tillväxten skedde i söder och i väster, och i mindre utsträckning i norr och öster. Carmina Burana från 1200-talet är den mest berömda diktsamlingen från epoken, men dess olika upphovsmän är i de flesta fall okända Provence. Städerna ledde till centralisering av makt och resurser och en intensifiering av kringliggande jordbruk och handel, samt en ökad specialisering av produktion. Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Francois Villon. Det antika idealet om ett kejsarrike, som nu fick sin legitimitet genom dess arvtagare, den romersk-katolska kyrkan (och mer specifikt påven) var dock återetablerat och togs senare över av tyska kungar under 800- och 900-talet. Minnesang. Den första historiker som definitivt cementerade begreppet i tidigmodern historiebeskrivning var den franske historikern Charles Du Cange som 1678 gav ut verket Glossarium i två volymer om latinets klassiska och medeltida historia.

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied