BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer Medeltidens filosofi. Jordbruket utvecklas Très Riches Heures är en tidebok med teckningar av bröderna Limbourg från 1410-talet som visar liv på den franska landsbygden. I främsta rummet kommer i detta hänseende kyrkofäderna Medeltidens konst. "Mörk" får i dessa sammanhang främst betydelsen "tyst" snarare än att vara ett allmänt negativt omdöme. Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Medeltidens musik. En av de kanske viktigaste uppfinningarna var dock tryckningstekniken. Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Medeltidens mat. Familjestrukturen var strikt patriarkal och patrilinjär och det fanns en skarp uppdelning av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor; männen krigade och representerade familjen socialt och politiskt; kvinnor hade ansvar för hushåll, barnuppfostran, jordbruk och hantverk som sömnad. Walter; Schrier, Arnold (1990) Epok. Kompassen, pappret, krutet, armborstet och en mängd andra hjälpmedel kom österifrån, men viktiga innovationer som väderkvarnen och det mekaniska uret utvecklades eller fulländades i Europa. Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Medeltiden. Högmedeltiden är en mer expansionistisk period och ett intellektuellt uppvaknande. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar 380. Utvecklingen av handelsverktyg som hållbara och stabila växlar skedde först runt 1500, och var bland de värdepapper som snart skulle komma att omsättas på börser i städer som Antwerpen och Amsterdam. Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera Kristendom. Romarna använde årder för att plöja fält vilket inte är särskilt lämpligt för tyngre lerjordar. USA: Scott, Foresman Statsreligion. Francesco Petrarca (1304-74) var den första som formulerade idén om att hans egen tid var ett återuppväckande av bortglömda antika ideal, och betraktade tiden från Västromerska rikets fall till mitten av 1300-talet en tid av stagnation och intellektuellt mörker. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare Romerska riket. Fokus låg framförallt på boskapsuppfödning och animalier dominerade kosten tillsammans med öl. Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan 1453. Mellan dessa två handelssfärer låg den andra av Europas befolkningstäta och starkt urbaniserade regioner, Flandern. Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Bysantinska riket. Vidare förekom en befolkningsexplosion i Medelhavsområdet. Ett egenartat undantag är den forngermanska och brittiska diktningen, som finns bevarad från epoken (Snorres Edda, Beowulf, Geoffrey of Monmouth med flera) som intar en mellanställning mellan mytologi, legend och faktisk historieskrivning Latin. Under 1000-talet blev länderna i västra Europa stabilare. Grekiska. Större delen av den romerska senaten (adeln) lämnade omgående Rom. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle Kyrkoslaviska. Efter den romerska centralmaktens kollaps var det kyrkan som under tidig medeltid företrädde den mest välorganiserade administrationen. Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Östeuropa. Frankerna, ett folk från Lågländerna, tog över det mesta av norra Gallien. Det liturgiska dramat sjungs, i likhet med de antika förlagorna Wulfila. Det relativt svaga visigotiska riket på Iberiska halvön besegrades av det umayyadiska kalifatets arméer i början av 700-talet och det mesta av dagens Portugal och Spanien föll under muslimsk kontroll. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Silverbibeln. Varje år bytte man hur fälten användes. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Gotiska. Liksom aristokratin utgjorde de som mest ett fåtal procent av den totala befolkningen och på högre nivå var det också just frälset som försåg kyrkan med nya biskopar och påvar. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Hildebrandslied. De underliggande orsakerna till förflyttningarna är oklara men den omedelbara orsaken var tryck från centralasiatiska nomadfolk som var i rörelse västerut. Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Nibelungenlied. I början var klostren centrum för utbildning och det var främst här som böcker författades och idéer diskuterades. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Beowulf. Påven ansågs länge vara det andliga överhuvudet för alla kristna och den som, åtminstone i teorin, försåg den världsliga makten med sin legitimet. Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Rolandssången. Verkligheten var en helt annan; många präster levde inte i celibat, biskopar agerade som världsliga adelsmän och kunde dra ut i strid som suveräna krigsherrar och agera vasaller åt kungar. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Riddarromanen. Se även Medeltidens filosofi Medeltidens konst Medeltidens musik Medeltidens mat Medeltidens litteratur Medeltidsportalen Sverige: Äldre medeltid Sverige: Folkungatiden Sverige: Kalmarunionen Referenser Noter . Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Hov (uppvaktning). Gruvnäringen stimulerade till många nya uppfinningar i och med behovet av metaller för maskiner, vapen och myntslagning. Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus Chrétien de Troyes. Germanerna Germanska politiska och kulturella traditioner tog över och omformade den gamla samhällsstrukturen. Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Klostren. Krönikörer, som själva inte var bönder, beskrev dem som lata, dumma och ociviliserade halvvildar. Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Skolastisk. Hunnerna plundrade och förstörde städer över stora delar av Väst- och Östeuropa. Living World History Bernard av Clairvaux. Lokala sedvänjor och traditioner behövde respekteras och det gick inte att behandla bönder enbart som personliga ägodelar utan en reaktion. Till innehåll är denna profana diktning en blandning av äldre, muntligt traderad litteratur och kristna myter Kyrkofäderna. Förutom införandet av nya jordbruksredskap och metoder som tresäde odlades ny åkermark upp. Innehåll 1 Språk 2 Genrer 3 Författare 4 Se även 5 Referenser 5.1 Tryckta källor 6 Externa länkar Språk Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa Dante. Dessa marknader avtog i storlek och betydelse på 1300-talet då de mest högintensiva handelszonerna, Flandern och Norditalien, övergick till att i högre grad skeppa varor sjövägen istället för via långsammare och dyrare landtransporter. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen Divina commedia. Tidig medeltid Under 400-talet började Romarrikets politiska sammanhållning att lösas upp, skattebasen för de västra provinserna minskade kraftigt och arméerna som krävdes för försvaret av gränserna rekryterades i allt större utsträckning från allierade germanstammar från trakterna av det moderna Tyskland, Österrike och Ungern. Lennart Breitholtz, Stockholm: A&W, 1972 Litteraturens historia i världen, Olsson/Algulin, Stockholm: Norstedts, 1992 Externa länkar Luminarium Encyclopedia: Historiska texter (engelska) v  •  d  •  r Litteratur Format Muntlig tradition · Bok · Handskrift · Bokrulle · Ostrakon · Stele · Kompendium · Dikt · Ljudbok · Tidning · Tidskrift · Följetong · Webbplats · Blogg · Wiki Former Prosa · Poesi · Dialog · Monolog · Förteckning · Serie Tekniker Alfabet · Skrift · Ordbehandlare · Boktryckeri · Illumination · Kalligrafi · Beställtryck Litteraturstudier Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · Litteraturkritik · Översättning · Narratologi Epoker Antiken · Medeltiden · Renässansen · Barocken · Klassicism · Upplysningen · Romantiken · Realismen · Naturalismen · Modernismen · Postmodernismen · Samtiden Yrken Författare · Journalist · Talskrivare · Bibliotekarie · Förläggare · Redaktör · Skriftställare · Encyklopedist · Informatör · Sättare Genrer Skönlitteratur Epik Epos · Roman · Kortroman · Novell · Novellett · Saga Lyrik Körlyrik · Sånglyrik · Elegi · Epigram · Ode · Epitafium · Sonett · Panegyrik · Limerick · Tillfällesdikt · Centrallyrik Dramatik Tragedi · Komedi Sakprosa Reportage · Essä · Historia · Encyklopedi · Recension · Referat · Biografi · Traktat · Dagbok · Uppsats · Avhandling · Legend · Aforism · Handbok · Bibliografi · Krönika · Kalender · Korrespondens · Författning · Myt Egenskaper Fiktion · Faktion · Fakta · Sägen · Poesi · Pornografi · Symbolism Listor Författare · Litteraturår · Litteraturpriser Litteraturportalen Provence. I början av 1300-talet nådde befolkningstalen i Europa en kulmen efter flera hundra år av stadig ökning, och minskade istället kraftigt för att återhämta sig först någon gång på 1500-talet. Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis Francois Villon. Stora marknader som återkom i regelbundna cykler uppstod och började bli reglerade. Minnesang. Samtidigt innebar det muslimska styret en kulturell och ekonomisk blomstringsperiod i erövrade områden.

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied