BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Medeltidens filosofi. När till exempel fartyg från Genua exporterade engelsk ull fick engelsmännen tillgång till marknader som de själva skulle haft mycket svårt att nå. Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Medeltidens konst. Samtidigt innebar det muslimska styret en kulturell och ekonomisk blomstringsperiod i erövrade områden. Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan Medeltidens musik. Anglosaxare från södra delar av dagens Danmark och norra Tyskland invaderade Brittiska öarna och överväldigade den tidigare romerska utposten. Innehåll 1 Språk 2 Genrer 3 Författare 4 Se även 5 Referenser 5.1 Tryckta källor 6 Externa länkar Språk Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa Medeltidens mat. Det var krigarnas ansvar att se till att upprätthålla lag och ordning och att försvara samhället mot yttre fiender. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare Epok. Under en rad fälttåg erövrade han hela Frankrike, Lågländerna, delar av västra Tyskland och hela norra och centrala Italien, inklusive Rom. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Medeltiden. Bland de större germanska grupperna var goterna som härjade över stora delar av kontinenten och sedan grundade lösa statsbildningar på Iberiska halvön och södra Centraleuropa. Carmina Burana från 1200-talet är den mest berömda diktsamlingen från epoken, men dess olika upphovsmän är i de flesta fall okända 380. Författare som Walter Scott och Victor Hugo använde medeltida teman för romaner och senare använde nationalromantiska konstnärer som Richard Wagner tidiga medeltida germanska sägner som inspiration för den storslagna operastycket Nibelungens ring. Walter; Schrier, Arnold (1990) Kristendom. Först kom hunnerna under sin kung Attila, därefter avarerna (567-811) och sist magyarerna (862, 895-907) som grundade Kungariket Ungern. Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Statsreligion. Inom krigarklassen utvecklades under högmedeltiden en social kod som definierade koncept som bottnade i krigares ära; en god riddare skulle rättvis, modig, återhållsam och försvara den kristna tron och de svaga. Living World History Romerska riket. Intellektuellt liv och utbildning var under hela perioden något kyrkan hade nästan totalt monopol på. Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera 1453. Dessa kunde vara bland annat säd, ägg, mjöl, kött och frukt. Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Bysantinska riket. Ekonomin var främst självhushållande med lågintensiv handel. Lennart Breitholtz, Stockholm: A&W, 1972 Litteraturens historia i världen, Olsson/Algulin, Stockholm: Norstedts, 1992 Externa länkar Luminarium Encyclopedia: Historiska texter (engelska) v  •  d  •  r Litteratur Format Muntlig tradition · Bok · Handskrift · Bokrulle · Ostrakon · Stele · Kompendium · Dikt · Ljudbok · Tidning · Tidskrift · Följetong · Webbplats · Blogg · Wiki Former Prosa · Poesi · Dialog · Monolog · Förteckning · Serie Tekniker Alfabet · Skrift · Ordbehandlare · Boktryckeri · Illumination · Kalligrafi · Beställtryck Litteraturstudier Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · Litteraturkritik · Översättning · Narratologi Epoker Antiken · Medeltiden · Renässansen · Barocken · Klassicism · Upplysningen · Romantiken · Realismen · Naturalismen · Modernismen · Postmodernismen · Samtiden Yrken Författare · Journalist · Talskrivare · Bibliotekarie · Förläggare · Redaktör · Skriftställare · Encyklopedist · Informatör · Sättare Genrer Skönlitteratur Epik Epos · Roman · Kortroman · Novell · Novellett · Saga Lyrik Körlyrik · Sånglyrik · Elegi · Epigram · Ode · Epitafium · Sonett · Panegyrik · Limerick · Tillfällesdikt · Centrallyrik Dramatik Tragedi · Komedi Sakprosa Reportage · Essä · Historia · Encyklopedi · Recension · Referat · Biografi · Traktat · Dagbok · Uppsats · Avhandling · Legend · Aforism · Handbok · Bibliografi · Krönika · Kalender · Korrespondens · Författning · Myt Egenskaper Fiktion · Faktion · Fakta · Sägen · Poesi · Pornografi · Symbolism Listor Författare · Litteraturår · Litteraturpriser Litteraturportalen Latin. Denna syn kvarstod i stort fram till tidigt 1800-tal, då exempelvis gotiken kom på modet igen. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Grekiska. En konsekvens av detta var att den latinska världen fick tillgång till den klassiska litteraturen. Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis Kyrkoslaviska. Från 700-talet finns de första beläggen för att man inom jordbruket gått över från tvåskiftesbruk till treskiftesbruk. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle Östeuropa. Exempelvis brukar nordisk medeltid räknas från början av 1000-talet till cirka 1520, i samband med Sveriges utträde ur Kalmarunionen. Wulfila. Odovakar sände kejsartecknen (insignia imperialia) till Östroms kejsare. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen Silverbibeln. Det blir således bara den tidiga medeltidens första århundraden, mellan Västroms fall och Karl den stores enande av frankerriket, som fortfarande kallas "mörka" i historiska kretsar eftersom de lämnat efter sig få skriftliga källor och större byggnadsverk, och all politisk maktutövning och organisation var geografiskt begränsad. Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Gotiska. Stora marknader som återkom i regelbundna cykler uppstod och började bli reglerade. Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Hildebrandslied. Under 1350-talets mitt började italienska författare och akademiker odla ett allt starkare intresse för den klassiska antika perioden. Ett egenartat undantag är den forngermanska och brittiska diktningen, som finns bevarad från epoken (Snorres Edda, Beowulf, Geoffrey of Monmouth med flera) som intar en mellanställning mellan mytologi, legend och faktisk historieskrivning Nibelungenlied. I Väst- och Sydeuropa bakade man vetebröd medan man i norra och östra Europa istället odlade korn och råg som blev till bröd, gröt eller öl. I främsta rummet kommer i detta hänseende kyrkofäderna Beowulf. I stort upphörde runt 1350 den stabila expansion som pågått sedan runt år 1000. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Rolandssången. Från 500-talet och framåt tillkommer en mängd tekniska uppfinningar, särskilt inom jordbruket. USA: Scott, Foresman Riddarromanen. År 541 utbröt dock den Justinianska pesten, som härjade i Bysans till år 700. Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Hov (uppvaktning). Denna utveckling följde ungefär samma geografiska mönster som den övriga demografiska utvecklingen där den största tillväxten skedde i söder och i väster, och i mindre utsträckning i norr och öster. Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Chrétien de Troyes. En förutsättning för treskiftssystemet var att det regnade under sommaren så att vårsäden grodde. Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Klostren. Kristendomen upplevde också ett antal kriser. Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Skolastisk. Cordoba, huvudstaden för det muslimska Spanien, hade flera hundra tusen invånare och var centrum för en avancerad urban kultur med långväga handel och ett spirande intellektuellt liv, och likaså blev Palermo på 900-talet en av Europas största städer. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Bernard av Clairvaux. De som bad Kyrkans män var de som stod överst i ståndshierarkin i de flesta skildringar och det var också de som hade definierat indelningen. Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus Kyrkofäderna. Fram till tidig medeltid var handeln främst lokal eller regional, även om viss långväga handel förekom för att tillfredsställa efterfrågan på lyxvaror, särskilt av kryddor och siden. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Dante. Det minskade också risken för att missväxt skulle orsaka hungersnöd. Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer Divina commedia. De som arbetade utgjorde den stora massan och det var de som var arbetskraften som möjliggjorde krigarnas och bedjarnas välstånd. Det liturgiska dramat sjungs, i likhet med de antika förlagorna Provence. Dessa marknader avtog i storlek och betydelse på 1300-talet då de mest högintensiva handelszonerna, Flandern och Norditalien, övergick till att i högre grad skeppa varor sjövägen istället för via långsammare och dyrare landtransporter. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar Francois Villon. Orsaken till massdöden fann man oftast vara ett Guds straff för samhällets synder. Minnesang. Det är också troligt att man under 1300- och 1400-talen åt betydligt mer kött jämfört med följande århundraden.

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied