BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Living World History Medeltidens filosofi. Efter ediktet i Milano stod det de kristna fritt att uppföra större offentliga byggnader, och de fick kejserligt bistånd till att genomföra ett ambitiöst byggnadsprogram. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Medeltidens konst. . Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Medeltidens musik. Sakta men säkert uteslöts dansen ur kyrkan. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar Medeltidens mat. (2010-05) Dans Den kyrkliga dansen var stor under tidig medeltid. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Epok. De äldsta kända kristna konstverken är begravningsbilder i Roms katakomber och några snidade sarkofager. Carmina Burana från 1200-talet är den mest berömda diktsamlingen från epoken, men dess olika upphovsmän är i de flesta fall okända Medeltiden. Arkitektur Innan Konstantin den store konverterade till kristendomen hade de kristna i princip inga offentliga byggnader att tillgå. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen 380. Den mänskliga kroppen återgavs med naturliga proportioner, och i landskapscenerier användes luftperspektiv. Lennart Breitholtz, Stockholm: A&W, 1972 Litteraturens historia i världen, Olsson/Algulin, Stockholm: Norstedts, 1992 Externa länkar Luminarium Encyclopedia: Historiska texter (engelska) v  •  d  •  r Litteratur Format Muntlig tradition · Bok · Handskrift · Bokrulle · Ostrakon · Stele · Kompendium · Dikt · Ljudbok · Tidning · Tidskrift · Följetong · Webbplats · Blogg · Wiki Former Prosa · Poesi · Dialog · Monolog · Förteckning · Serie Tekniker Alfabet · Skrift · Ordbehandlare · Boktryckeri · Illumination · Kalligrafi · Beställtryck Litteraturstudier Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · Litteraturkritik · Översättning · Narratologi Epoker Antiken · Medeltiden · Renässansen · Barocken · Klassicism · Upplysningen · Romantiken · Realismen · Naturalismen · Modernismen · Postmodernismen · Samtiden Yrken Författare · Journalist · Talskrivare · Bibliotekarie · Förläggare · Redaktör · Skriftställare · Encyklopedist · Informatör · Sättare Genrer Skönlitteratur Epik Epos · Roman · Kortroman · Novell · Novellett · Saga Lyrik Körlyrik · Sånglyrik · Elegi · Epigram · Ode · Epitafium · Sonett · Panegyrik · Limerick · Tillfällesdikt · Centrallyrik Dramatik Tragedi · Komedi Sakprosa Reportage · Essä · Historia · Encyklopedi · Recension · Referat · Biografi · Traktat · Dagbok · Uppsats · Avhandling · Legend · Aforism · Handbok · Bibliografi · Krönika · Kalender · Korrespondens · Författning · Myt Egenskaper Fiktion · Faktion · Fakta · Sägen · Poesi · Pornografi · Symbolism Listor Författare · Litteraturår · Litteraturpriser Litteraturportalen Kristendom. Motivet i de första kristna bilderna var ofta identiskt med de äldre romerska men hade nu givits en helt ny innebörd. Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Statsreligion. Du kan hjälpa till genom att utöka den . Walter; Schrier, Arnold (1990) Romerska riket. Innehåll 1 Tidig kristen konst 1.1 Bildkonst 1.2 Arkitektur 1.3 Litteratur 1.4 Dans 2 Det bysantinska riket 2.1 Karl den store 2.2 De ottonska kejsarna 2.3 Den romanska tiden 2.4 Den gotiska stilen 2.5 Medeltida manuskript 3 Se även Tidig kristen konst Huvudartikel: Tidig kristen konst Kristendomen utvecklades i det romerska imperiet, och som en naturlig konsekvens var den första kristna konsten starkt påverkad av den klassiska konsten vad gäller form, stil och innehåll. Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis 1453. Det var en gammal kristen tradition att uttrycka sin glädje över Gud genom dans. Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Bysantinska riket. De kristna anpassade den romerska basilikan till den kristna mässan, och flera större basilikor uppfördes under 300- och 400-talen. Till innehåll är denna profana diktning en blandning av äldre, muntligt traderad litteratur och kristna myter Latin. Andra motiv som till exempel fisken tillkom. Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Grekiska. Nästan ingenting är känt om de två första seklerna av kristen konst. Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan Kyrkoslaviska. Det bysantinska riket Huvudartikel: Bysantinsk konst Se vidare: Bysantinska riket Karl den store Huvudartikel: Karolingisk konst Se vidare: Karl den store De ottonska kejsarna Huvudartikel: Ottonsk konst Se vidare: Otto I, Otto II, Otto III Den romanska tiden Huvudartikel: Romansk konst Se vidare: Karl den skallige, feodalism, Akvitanien, Burgund, Santiago de Compostela, Moissac Den gotiska stilen Huvudartikel: Gotiken Se vidare: Gotik, Abbot Suger, Spetsbåge, goter, katedral, Chartres, Reims, Amiens, relikskrin Medeltida manuskript Huvudartikel: Medeltida manuskript Se även Konstens historia Europas konsthistoria Renässansen Medeltiden Senantikens konst Förkristen konst v  •  d  •  r Europas konsthistoria Strömningar Medeltidens konst · Renässansen · Manierism · Barocken · Rokoko · Nyklassicism · Romantiken · Realismen · Prerafaeliter · Akademisk konst · Impressionism · Postimpressionism 1900-talet Modernism · Kubism · Expressionism · Abstrakt expressionism · Abstrakt konst · Neue Künstlervereinigung München · Der Blaue Reiter · Die Brücke · Dada · Fauvism · Jugend · Bauhaus · De Stijl · Art déco · Popkonst · Futurism · Suprematism · Surrealism · Minimalism · Postmodernism · Konceptuell konst Portal:Konst  Denna konstartikel är bara påbörjad. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Östeuropa. Gudstjänsterna hölls i privata hem som de som utgrävts i Dura-Europos. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare Wulfila. Bildkonst Den tidigaste kristna bildkonsten använde samma medier som den icke-kristna: Fresker, mosaiker, skulptur och manuskript var romerska till stil och form. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Silverbibeln. Till exempel påfågeln, vindruvsklasen och herdarna. Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Gotiska. . Hildebrandslied. Under medeltiden var det en vanlig uppfattning att änglarna dansade i himmelen, vilket självklart var ett mycket gott föredöme för den kristna dansen. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Nibelungenlied. Men dansens sätt att uttrycka sig genom kroppens rörelser låg dansen till last. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle Beowulf. . Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera Rolandssången. . Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Riddarromanen. . USA: Scott, Foresman Hov (uppvaktning). . Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Chrétien de Troyes. . Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Klostren. . Innehåll 1 Språk 2 Genrer 3 Författare 4 Se även 5 Referenser 5.1 Tryckta källor 6 Externa länkar Språk Om än flera av de mer berömda verken är skrivna på folkspråk, var skriftspråket nästan uteslutande detsamma som det liturgiska: latin i västvärlden, grekiska och kyrkoslaviska i Östeuropa Skolastisk. . Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer Bernard av Clairvaux. . Det liturgiska dramat sjungs, i likhet med de antika förlagorna Kyrkofäderna. . Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Dante. . Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Divina commedia. . I främsta rummet kommer i detta hänseende kyrkofäderna Provence. . Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus Francois Villon. . Minnesang. .

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied