BingoJoy.se ScratchcardHeaven.com
Medeltidens litteratur – Wikipedia
Hymnen (Romanos, Ambrosius av Milano, Venantius Fortunatus, Prudentius) blev med kristendomens mäktiga inflytande den stora lyriska genren Medeltidens filosofi. Svält och digerdöd Pestens framfart under digerdöden 1347-1352. Ett särartat slag av religiös diktning är Dantes Divina commedia Medeltidens konst. Romarna använde årder för att plöja fält vilket inte är särskilt lämpligt för tyngre lerjordar. ISBN 0-673-35105-X  Epoker och diktare, red Medeltidens musik. Östrom, oftast kallat Bysantinska riket eller Bysans, gjorde i början på 500-talet försök att återerövra provinserna i det forna Västrom. Giovanni da Pian del Carpines och Marco Polos berättelser hör till medeltidens främsta reseskildringar Medeltidens mat. Utöver den militära och politiska insatsen innebar Karl den stores gripande av makten ett uppsving i det intellektuella livet. Se även Chanson de geste Kväde Romans bretons Tristansagan Artursagan Vagantlyriken Maitère de Bretagne Romans d'adventures Fabilau Sottie Auto sacramental Referenser Tryckta källor Wallbank, T Epok. I samband med det västromerska rikets sönderfall från ca 200- till 500-talet skedde en rad större migrationer av framförallt germanska stammar från Öst- och Centraleuropa. Dramat uppträdde under tidig medeltid huvudsakligen i form av liturgiskt drama, av vilka Besöket i graven finns bevarad i över fyra hundra exemplar; en scen ur denna, Descensus ad Infernos inspirerade Dante senare till Inferno, och Gluck till operan Orfeus Medeltiden. En svag rännil av varor österifrån fanns dock under hela perioden, och växte sig allt starkare allt eftersom centralmakten stärktes och kunde säkra fred och goda villkor för köpmän. Det liturgiska dramat sjungs, i likhet med de antika förlagorna 380. Följden blev att många kristna västeuropeiska kungadömen och furstestater försvagades och tvingades till reträtt. Kristendom. Tidigare hade kosthållningen förlitat sig på vete, något som särskilt norra Europa var illa anpassat för. Ett egenartat undantag är den forngermanska och brittiska diktningen, som finns bevarad från epoken (Snorres Edda, Beowulf, Geoffrey of Monmouth med flera) som intar en mellanställning mellan mytologi, legend och faktisk historieskrivning Statsreligion. De mindre gynnsamma väderförhållandena satte också det gamla jordbrukssystemet i svajning. Till innehåll är denna profana diktning en blandning av äldre, muntligt traderad litteratur och kristna myter Romerska riket. Det var en försvagad befolkning som till stor del levde på nyuppodlade jordar i relativt obördiga gränsområden som överrumplades av medeltidens största demografiska chock, digerdöden. Många historiker var kristna, och flera krönikor räknas till den kristna litteraturen: verk av bland andra Gregorius av Tours, Beda venerabilis 1453. De underliggande orsakerna till förflyttningarna är oklara men den omedelbara orsaken var tryck från centralasiatiska nomadfolk som var i rörelse västerut. USA: Scott, Foresman Bysantinska riket. Pesten dödade ca 50 % av befolkningen i Bysans och kejsardömet förlorade med pestens utbrott all kraft att återta de västra provinserna. I främsta rummet kommer i detta hänseende kyrkofäderna Latin. Ett tredje kännetecken är kristendomens utbredning över hela Europa, vilket kom att fungera som en förenande länk mellan olika regioner. Till medeltidens sagosamlingar hör Tusen och en natt, fastän den inte hittade vägen till Europa förrän på 1700-talet, samt den indiska samlingen Pantschatantra Grekiska. Senmedeltid Huvudartikel: Senmedeltiden I kontrast till den föregående perioden av ekonomisk och demografisk expansion inleddes 1300-talet med ett flertal bakslag. Lennart Breitholtz, Stockholm: A&W, 1972 Litteraturens historia i världen, Olsson/Algulin, Stockholm: Norstedts, 1992 Externa länkar Luminarium Encyclopedia: Historiska texter (engelska) v  •  d  •  r Litteratur Format Muntlig tradition · Bok · Handskrift · Bokrulle · Ostrakon · Stele · Kompendium · Dikt · Ljudbok · Tidning · Tidskrift · Följetong · Webbplats · Blogg · Wiki Former Prosa · Poesi · Dialog · Monolog · Förteckning · Serie Tekniker Alfabet · Skrift · Ordbehandlare · Boktryckeri · Illumination · Kalligrafi · Beställtryck Litteraturstudier Litteraturvetenskap · Retorik · Filologi · Lingvistik · Poetik · Stilistik · Paleografi · Biblioteksvetenskap · Språkfilosofi · Litteraturkritik · Översättning · Narratologi Epoker Antiken · Medeltiden · Renässansen · Barocken · Klassicism · Upplysningen · Romantiken · Realismen · Naturalismen · Modernismen · Postmodernismen · Samtiden Yrken Författare · Journalist · Talskrivare · Bibliotekarie · Förläggare · Redaktör · Skriftställare · Encyklopedist · Informatör · Sättare Genrer Skönlitteratur Epik Epos · Roman · Kortroman · Novell · Novellett · Saga Lyrik Körlyrik · Sånglyrik · Elegi · Epigram · Ode · Epitafium · Sonett · Panegyrik · Limerick · Tillfällesdikt · Centrallyrik Dramatik Tragedi · Komedi Sakprosa Reportage · Essä · Historia · Encyklopedi · Recension · Referat · Biografi · Traktat · Dagbok · Uppsats · Avhandling · Legend · Aforism · Handbok · Bibliografi · Krönika · Kalender · Korrespondens · Författning · Myt Egenskaper Fiktion · Faktion · Fakta · Sägen · Poesi · Pornografi · Symbolism Listor Författare · Litteraturår · Litteraturpriser Litteraturportalen Kyrkoslaviska. Likheterna med senare bankverksamhet är i vissa fall slående, men ingen tydlig kontinuitet kan spåras in i modern tid. Hagiografin (Jacobus de Voragine) var en annan populär genre som uppkom under medeltiden Östeuropa. Dessa kunde vara bland annat säd, ägg, mjöl, kött och frukt. Ytterligare en litterär genre som föds under medeltiden är encyklopedin (Isidor av Sevilla, Suda) Wulfila. Fokus låg framförallt på boskapsuppfödning och animalier dominerade kosten tillsammans med öl. Vid klostren tillkom en för tiden typisk kristen diktning, dels i form av skolastisk filosofi, dels som mystiska dikter av bland andra Bernard av Clairvaux Silverbibeln. En decentralisering och, i förlängningen, en feodalisering av Europa var resultatet. Några av västvärldens mest uppburna författare verkade under medeltiden: Thomas av Aquino, Pierre Abélard, Franciskus av Assisi, Dante Alighieri, Geoffrey Chaucer, Thomas av Celano, Giovanni Boccaccio, Snorre Sturlasson, Ebbe Skammelsson med flera Gotiska. Författare som Walter Scott och Victor Hugo använde medeltida teman för romaner och senare använde nationalromantiska konstnärer som Richard Wagner tidiga medeltida germanska sägner som inspiration för den storslagna operastycket Nibelungens ring. I Provence, som blev ett kulturellt centrum, uppstod trubadurdiktningen; dess största namn, Francois Villon var dock parisare, och den tyska motsvarigheten Minnesang möjligen rikare Hildebrandslied. År 541 utbröt dock den Justinianska pesten, som härjade i Bysans till år 700. Wulfilas bibelöversättning (Silverbibeln) på gotiska, Hildebrandslied och Nibelungenlied på forntyska, Beowulf på fornengelska, och Rolandssången på fornfranska tillhör de mer omtalade undantagen Nibelungenlied. Detta godkändes delvis av Östroms kejsare och Odovakar blev härskare över den italienska halvön och delar av Gallien, det moderna Frankrike. En av de få kända dramatikerna under tiden är Adam de la Halle Beowulf. Stora delar av exempelvis Lågländerna dikades ur och en omfattande kolonisering österut skedde under tyska furstars och kyrkans beskydd. Sägner om kung Artur, Karl den store, Didrik av Bern, hör visserligen till den höviska litteraturen, men bär även drag av sagan Rolandssången. Vandalerna bildade riken i Nordafrika och anföll och plundrade senare Rom. Carmina Burana från 1200-talet är den mest berömda diktsamlingen från epoken, men dess olika upphovsmän är i de flesta fall okända Riddarromanen. Befolkningsökning, agrartekniska innovationer, politisk stabilisering och en period av gynnsamt klimat med start runt år 1000 bäddade för en intensiv tillväxtperiod. Allegorin (Romanen om rosen med fler) var en populär genre att gestalta filosofiska teorier med, liksom sagan Hov (uppvaktning). Cordoba, huvudstaden för det muslimska Spanien, hade flera hundra tusen invånare och var centrum för en avancerad urban kultur med långväga handel och ett spirande intellektuellt liv, och likaså blev Palermo på 900-talet en av Europas största städer. I generella ordalag kan den liksom medeltiden i stort sägas börja 380 då kristendomen blev statsreligion i Romerska riket, och sluta omkring år 1453 då Bysantinska riket föll för Turkarna Chrétien de Troyes. Exempelvis stadsbor (borgare), som utgjorde en betydande och inflytelserik minoritet hamnade utanför detta ideal. Allegorin användes också i dramer som Spelet om Envar Klostren. Marknaden höll till på stadens torg och dit kom också handelsmän. Living World History Skolastisk. Den befolkning som fanns var liten. Under senare medeltid luckrades det liturgiska upp, varmed nya genrer skapades: mysteriespel, moraliteter, mirakelspel, med mera Bernard av Clairvaux. Handeln mellan Norditalien och England stimulerade båda regionernas ekonomier genom en produktiv symbios. Walter; Schrier, Arnold (1990) Kyrkofäderna. Som jämförelse kan nämnas folkmängden i det geografiskt större Frankrike år 1789, som har beräknats till ungefär 25 miljoner människor. Trots detta är många författare till medeltidens stora litterära verk anonyma Dante. Det är först i slutet av 900-talet och början av 1000-talet som kungar som Otto I började avbilda sig själva på hästrygg snarare än på en tron, något som konkretiserades av Vilhelm Erövraren på Bayeuxtapeten. Djurfabeln var en annan populär sagogenre (Dialogus creaturum, Le roman de Renart) Krönikan blev under medeltiden historieskrivandets genre samt den form dagliga rapporteringar antog Divina commedia. De första medeltida universiteten bildades från 1080 och framåt, vilket bidrog till att ny kunskap började växa fram. Genrer Under epoken växte nya genrer fram: den höviska litteraturen, hjälteeposet och riddarromanen växte fram vid hoven, och var i fall som Chrétien de Troyes beställningsverk av unga damer Provence. Tidig medeltid Under 400-talet började Romarrikets politiska sammanhållning att lösas upp, skattebasen för de västra provinserna minskade kraftigt och arméerna som krävdes för försvaret av gränserna rekryterades i allt större utsträckning från allierade germanstammar från trakterna av det moderna Tyskland, Österrike och Ungern. Författare Från medeltiden kommer de första kvinnliga författarna: Christine de Pisan, Anna Komnena, Heliga Birgitta, Klara av Assisi, Katarina av Siena, Hildegard av Bingen och Marie de France är några av de mera berömda namnen Francois Villon. I en värld av män som sedan barnsben fick lära sig att i strid ta det som ansågs vara deras rätt, var riddaridealen och de sentimentala riddarlegenderna, som Rolandssången och andra så kallade chanson de geste ("sånger om gärningar") en mycket motsägelsefull kontrast till en våldsfixerad manskultur. Minnesang. Det nyuppväckta stadslivet skapade skrån för många yrken, en högre grad av specialisering och ett återinförande av lönearbetet, som i stort sett varit frånvarande i Europa sedan senantiken.

0 - Medeltiden
1 - Medeltidens filosofi
2 - Medeltidens konst
3 - Medeltidens musik
4 - Medeltidens mat
5 - Epok
6 - Medeltiden
7 - 380
8 - Kristendom
9 - Statsreligion
10 - Romerska riket
11 - 1453
12 - Bysantinska riket
13 - Latin
14 - Grekiska
15 - Kyrkoslaviska
16 - Östeuropa
17 - Wulfila
18 - Silverbibeln
19 - Gotiska
20 - Hildebrandslied